Faktaboks

Robert Kloster
Født
8. mars 1905, Bergen
Død
7. februar 1979, Bergen
Virke
Kunsthistoriker og museumsmann
Familie
Foreldre: Lege Robert Emil Kloster (1873–1947; se NBL1,bd. 7) og Alette (Ada) Falsen Wiesener (1873–1948). Gift 14.4.1932 i Paris med Wibecke Trane Kielland (10.10.1902–30.7.1992), datter av byfogd Jonas Schanche Kielland (1863–1930) og Helene Christiane Lorange (1869–1925). Svoger til Thor Bendz Kielland (1894–1963).
Robert Kloster
Robert Kloster
Av /Gyldendal ※.

Som forsker og museumsmann var Robert Kloster knyttet til Vestlandet og hjembyen; han spilte en fremtredende rolle i Bergens kulturliv, bl.a. ved gjenoppbyggingen av Bergenhus og som den første professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

Etter examen artium 1924 begynte han på det kunsthistoriske studium i Bergen, hvor han fulgte forelesninger av Haakon Shetelig og Einar Lexow. Som eneste student nøt han godt av Sheteligs vide kunnskaper og Lexows monteringskunst. Han tok magistergraden ved Universitetet i Oslo 1929. Samme år ble han knyttet til Stavanger Museum, og 1932 fikk han underbestyrerstillingen ved Kulturhistorisk avdeling ved Bergens Museum. Fra første stund tok han opp emner som skulle bli sentrale i hans senere forskning: Gullsmedhåndverket i Stavanger (1931), Kirkebygninger og hustyper i Rogaland (1932) og Vestlandsk kystkultur (1935). Hovedverket fra denne perioden er imidlertid Stavangerrenessansen i Rogalands kirker fra 1936, hvor han kombinerte den stilkritiske analyse med grundig kildeforskning.

1935 la Kloster frem planer for en kulturgeografisk registrering på Vestlandet. Samtidig engasjerte han seg i bergensarkitekturen og var med og stiftet Foreningen Gamle Bergen 1934. Samarbeidet med museets leder, Kristian Bjerknes, skulle utvikle seg til et livslangt og fruktbart vennskap for dem begge. 1943 tok Kloster doktorgraden på avhandlingen Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen, en videreutvikling og fordypning i metode og opplegg av arbeidet med Stavangerrenessansen.

1949 ble Robert Kloster direktør for Vestlandske Kunstindustrimuseum etter Einar Lexow; han fortsatte monteringen av museet, som var ferdig 1951, og han sikret museet J. W. M. Munthes gave av kinesisk kunst fra California 1961–64. Han førte arbeidet med gull- og sølvsmedkunsten videre og gav 1957 ut tobindsverket Bergens Gullsmedkunst fra laugstiden, sammen med Thv. Krohn-Hansen.

Årene etter den annen verdenskrig ble også fylt med arbeid knyttet til gjenoppbygging og restaurering, og Kloster fikk til fulle bruk for sin innsikt i renessansens håndverk og kildemateriale, men han engasjerte seg også i restaureringen og den moderne utsmykking av Håkonshallen etter eksplosjonskatastrofen på Bergen havn 1944. Når det gjaldt gjenoppbyggingen av det sterkt ramponerte Rosenkrantztårnet, var hans innsikt uvurderlig, basert på arbeidet om Skulpturen på Rosenkrantztårnet og påvisning av bygningsmessige skotske forbindelser. Han var tårnets inspektør til 1976.

I Nykirken stod bare murene tilbake etter eksplosjonen 20. april 1944. Bergen var delt i “hettemennesker”, som ønsket tårnet etter brannen 1800 tilbake, og “spirmennesker”, som helst så J. J. Reichborns opprinnelige rokokkotårn gjenoppført. Bystyret gikk inn for spirløsningen, og Kloster led et av sine sjeldne nederlag innen kulturminnevernet.

Kloster vendte 1964 tilbake til sin ungdoms arbeidsplass i ledelsen av Kulturhistorisk avdeling ved Bergens Museum som den første professor i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Her la han grunnlaget for fagets utvikling med nær tilknytning til gjenstandsforskning. Videre var stilanalyse, bevisstheten om kulturelle sentra og periferier, og ikke minst hans intellektuelle toleranse og vidsyn, bærende elementer.

Robert Klosters bidrag til forskningen innen laugsvesenet, vestnorsk kirkekunst, sølvsmedkunst og arkitekturhistorie er betydelig, men kanskje er hans problemorientering innen norsk folkekunst det mest skjellsettende. Han tok opp økonomiske, geografiske og materialmessige spørsmål som bestemmende for folkekunsten. Videre var han opptatt av skillet mellom øst og vest. Hans studier “er for en stor del utført ved hjelp av etnologiske og kulturgeografiske metoder ..., men bærer alle preg av hans kunsthistoriske skolering og estetiske innstilling” (Per Gjerder). Alltid var han seg bevisst forholdet mellom det norske og det europeiske – like til hans glede ved bruken av skotsk tweed og det franske “Alå – Alå” i telefonen.

Robert Kloster var medlem av Selskabet til Videnskabernes Fremme, sekretær 1942–46, medlem av Det Norske Videnskabs-Akademi 1948. Han deltok meget aktivt i Fortidsminneforeningen, var medlem av styret i Bergensavdelingen fra 1934, formann 1949–60. Han var også formann i Norges Museumsforbund 1949–57, preses for Det nyttige Selskab 1965–76, og han rettet virksomheten mot Bergens forskjønnelse og bevaringsarbeidet. Han var æresmedlem av Fortidsminneforeningen og Vestlandske Kunstindustriforening, og æresdoktor ved The University of Aberdeen. Robert Kloster ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1954; han var ridder av Den islandske Falks Orden og den franske Æreslegionen og var tildelt Bergens gullsmedlaugs Eligiumsmedalje.

Verker

 • Bibliografi i Tradisjon og Impuls. Festskrift til Robert Kloster 8. mars 1975,1975
 • supplerende bibliografi i DNVA Årbok 1979,1980
 • Skulpturen på Rosenkrantztårnet, i BMÅ 1930,Bergen 1931
 • Stavangerrenessansen i Rogalands kirker, Stavanger 1936
 • Kultur-geografisk registrering av Vestlandet, Bergen 1937
 • Bergens Kunstforening 1838–1938, Bergen 1938
 • Billedhuggeren J. C. Schauer og det franske løv i Bergen, i FMF Årbok 1940,1942
 • Fra Snekkermøbler til Fabrikkmøbler, Bergen 1943
 • Tradisjon og impuls. En orientering på grunnlag av renessanseinnslaget i bygdekunsten, i Viking,1943
 • Snekkerhåndverket i Bergen under renessansen, dr.avh., Bergen 1943
 • dokumentarfilm om Havråtunet, 1956
 • Bergens gullsmedkunst fra laugstiden, bd. 1–2 (sm.m. T. Krohn-Hansen), Bergen 1957
 • Nyanser og perspektiver i folkekunstforskningen, i Meddelelser fra Kunsthistorisk foreningnr. 5, 1966
 • Norsk Folkekunst, i Nordisk folkkonst, Lund 1972
 • Mangfold og enhet. En analyse av Mariakirkens prekestol fra 1677, Bergen 1977

  Bildende kunst

 • Gravsteiner til konsul Anthon Mohrs familiegravsted, Møllendal kirkegård, Bergen, 1947–79

Kilder og litteratur

 • Stud. 1929,1954
 • HEH 1964
 • K. Bjerknes: “Et bidrag til historien om Robert Kloster”, i Tradisjon og Impuls. Festskrift til Robert Kloster 8. mars 1975,1975
 • A. Bøe: “Robert Kloster 1905–1979” i FMF Årbok 1980, 1980
 • P. Gjerder: “Minnetale over professor dr. Robert Kloster”, i DNVA Årbok 1979,1980
 • samtaler og korrespondanse med Robert Klosters datter Mette Kloster Holst og nevø Johan Kloster

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Tegning av Gösta Hammarlund; gjengitt i Dagbl.27.1.1962 og i Tradisjon og Impuls,1975, s. vii
 • Maleri (“Robert I”) av Ludvig Eikaas, 1966; VKM
 • Maleri (“Robert II”) av Ludvig Eikaas, 1966; p.e
 • Byste (messing) av Arne Vinje Gunnerud; Rosenkrantztårnet, Bergen

  Fotografiske portretter

 • Fotografi i DNVA Årbok 1979,1980, s. 206
 • FMF årbok 1980, 1980, s. 1