Faktaboks

Johannes Lid
Født
11. januar 1886, Voss, Hordaland
Død
29. september 1971, Oslo
Virke
Botaniker
Familie
Foreldre: Gårdbruker Ola Gitleson Lid (1859–1928) og Maria Josefsdotter Bjørgum (1855–1941). Gift 1936 med tegner og forfatter Dagny Tande (1903–98; se Dagny Tande Lid). Bror av Nils Lid (1890–1958).

Johannes Lid er først og fremst kjent for sine beskrivelser av norsk og skandinavisk flora. Hans florahåndbok Norsk flora med illustrasjoner av Dagny Tande Lid er Norges ubestridt mest benyttede florahåndbok.

Lid vokste opp på farens gård på Voss. Etter noen år i arbeid på Vossevangen og i Bergen drog han og den fire år yngre broren Nils 1909 til middelskolen i Nordfjordeid. 1910–12 gikk han på Voss private Gymnas, og 1912 avla han examen artium som privatist ved Bergen katedralskole. Han reiste deretter til universitetet i Kristiania, der han ble cand.real. 1924 med botanikk som hovedfag. Hovedoppgaven var et grundig arbeid over en gruppe av norske torvmoser (slekten Sphagnum), en plantegruppe som skulle forbli en av hans spesialiteter.

Etter en kortere periode som assistent ved Norges landbrukshøgskole ble Johannes Lid 1919 konservator, fra 1948 førstekonservator, ved Universitetets botaniske museum på Tøyen i Oslo. Her ble han til han gikk av med pensjon 1956. Hans vitenskapelige virke falt først og fremst innen utforskningen av Norges flora, men han foretok også forskningsreiser en rekke andre steder fra Arktis i nord til Kanariøyene i sør, og utgav publikasjoner om floraen der.

I sitt virke som konservator ved landets største botaniske museum var Lid vår fremste kjenner av Norges karplanter (blomsterplanter), og han beriket Botanisk museums herbarier med tallrike innsamlinger fra alle deler av landet, samt fra nordlige områder som Svalbard, Jan Mayen og Island. For mange kritiske planteslekter og -familier, slik som gress, halvgress og vier-arter, var han anerkjent som en av Nordens fremste eksperter.

Lids mest kjente verk er hans illustrerte norske flora fra 1944. Den er kommet i flere nye utgaver også etter hans død; 1963 ble den utvidet til Norsk og svensk flora og 1985 til Norsk, svensk, finsk flora (ved O. Gjærevoll). Sjette utgave kom 1994 (ved R. Elven), igjen under navnet Norsk flora.

Etter at Lid hadde deltatt i en fransk-sveitsisk ekspedisjon til Marokko og Atlasfjellene 1926, fattet han interesse også for sørligere breddegraders flora. Spesielt kom dette til å føre ham til Kanariøyene, der han fra 1954 til 1971 – faktisk i hans siste leveår, 85 år gammel – foretok studier av øyenes rike og egenartede flora. 1967 utkom hans store floraverk om Kanariøyenes karplanteflora, Contributions to the Flora of the Canary Islands, et ruvende og ofte sitert verk, basert på grundig feltarbeid og kritisk bearbeidelse av det innsamlede materialet.

1935 var Lid meget aktivt med som stifter av Norsk Botanisk Forening, en forening der han umiddelbart ble valgt som den første formann. 1966 ble han utnevnt til æresmedlem i den samme foreningen. Han var også redaktør for fagtidsskriftseriene Nytt Magasin for Naturvidenskapene og Nytt Magasin for Botanikk i til sammen 18 år. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1945 og fikk Kongens fortjenstmedalje i gull 1956.

For botanikere ligger det en ekstra stor anerkjennelse i å få plantearter eller planteslekter oppkalt etter seg. Botanikere fra Norge, Island, Nederland, Storbritannia, Tsjekkoslovakia, Egypt eller Kanariøyene har gitt hele 12 plantearter artsnavnet lidii eller lidianum og slektsnavnet Lidia, noe som tydelig vitner om hvilken posisjon Johannes Lid hadde og har innen botanikken.

Verker

 • Bibliografi i Blyttia,bd. 29, 1971 (se nedenfor, avsnittet Kilder)

  Et utvalg

 • “An account of the cymbifolia group of the Sphagna of Norway”, i Nyt mag. naturv.bd. 63, 1925, s. 224–259
 • Norsk flora, 1944 (6. utg. 1994)
 • The vascular plants of Hardangervidda, a mountain plateau of southern Norway, i Nytt Magasin for Botanikknr. 7/1959, s. 61–128
 • Norsk og svensk flora (3. utg. av Norsk flora), 1963
 • The flora of Jan Mayen, Norsk Polarinstitutts Skrifter 130, 1964
 • Blomsterboka. Illustrert skoleflora (sm.m. D. T. Lid), 1966 (4. utg. Min blomsterbok, 1980)
 • Contributions to the Flora of the Canary Islands, DNVA Skr. I Ny serie nr. 23, 1968
 • Norsk, svensk, finsk flora (4. utg. av Norsk flora ved O. Gjærevoll), 1985
 • Norsk flora (6. utg. av Norsk flora ved R. Elven), 1994

Kilder og litteratur

 • Stud. 1912,1937, 1962
 • J. Holmboe: biografi i NBL1,bd. 8, 1938
 • HEH 1968
 • P. Sunding: “Johannes Lid, 1886–1971” (nekrolog med fullstendig bibliografi), i Blyttia,bd. 29, 1971, s. 175–181
 • R. Nordhagen: “Minnetale over førstekonservator Johannes Lid”, i DNVA Årbok 1972,1973, s. 84–88

Portretter m.m.

  Fotografiske portretter

 • Fotografi av Per Sunding, 1966; i Blyttia,bd. 2, 1966, s. 138
 • Fotografi av ukjent fotograf; Blyttia,bd. 29, 1971, s. 175
 • Fotografi av ukjent fotograf; DNVA Årbok 1972,1973, s. 84
 • Fotografi av ukjent fotograf; D. T. Lid: Mitt liv,1987, s. 71