Faktaboks

Axel Smith
Axel Christian Smith
Født
8. mai 1744, Stavanger, Rogaland
Død
20. juni 1823, Øyestad (nå Arendal), Aust-Agder
Virke
Prest og topografisk forfatter
Familie
Foreldre: Kjøpmann Anders (Andreas) Smith (1716–72) og Sophia Amalia Prahl (1704–65). Gift 1) 17.9.1776 med Mette Dopp (1751–91 (begr. 19.7.)), datter av oberstløytnant Hans Willum (Wilhelm) Dopp (ca. 1710–1775) og Anna Margretha Grüner (død 1759); 2) 21.7.1792 med Hilleborg Dopp (1755–24.12.1837), søster av hustru nr. 1. Sønnesønns sønn av Anders Lauritzen Smith (ca. 1620–1692/94); farfars farfars far til Carsten Smith (1932–).

Axel Smith var en ekte “jubellærer” med 50 års prestetjeneste og aktiv innsats som foregangsmann og folkeopplyser innen helsestell, jordbruk og næringsutvikling. Han fikk et varig navn i norsk jordbruks- og lokalhistorie gjennom sin topografiske beskrivelse av Trysil, hvor hovedvekten legges på næringsøkonomiske forhold.

Smith vokste opp i kondisjonerte former med huslærere inntil han ble immatrikulert ved universitetet i København 1761. De neste årene fungerte han som huslærer kombinert med private studier som førte frem til teologisk embetseksamen 1768. Deretter hadde han private stillinger hos sogneprestene i Vinger og Elverum inntil han 1773 ble personellkapellan i Elverum og Trysil.

Med stillingen fikk Smith også det løpende ansvaret for betjeningen av annekssognet Trysil, med store, tilnærmet urørte skogområder. Han ble engasjert i næringsutviklingen i Trysil. Hans næringskontakter, trelasthandlere organisert i Den Tryssildske Association og ledende krefter i Det Agershuusiske Patriotiske Selskab, utvirket at Trysil fra 1780 ble utskilt som eget prestegjeld.

Smith fikk embetet for sine gode vitnesbyrd som lærer og fordi han var “bekjendt for økonomiske og andre indsigter”. Han kvitterte for denne tilliten ved å skrive en omfattende topografisk beskrivelse av Trysil, datert 1785. I beskrivelsen viste han omfattende kjennskap til både norske og svenske topografer. Den er disponert etter deres mønster, men med særlig vekt på næringsøkonomiske spørsmål, herunder tiltak som kan forbedre skogsdriften. Han leverte dessuten en bemerkelsesverdig moderne økonomisk beskrivelse, hvor han blant annet inkluderte regnskap for et tenkt gjennomsnittsbruk i bygda over en 20-års periode og en omfattende sammenstilling av sognets utenbygds handel.

Smith foreslo tre konkrete forbedringer av skogbruket i Trysil: En gradert prisskala for tømmeret ville gjøre det mer lønnsomt å drive ut stort tømmer, utskiftning av det utbredte sameiet ville motvirke uheldig rovdrift, særlig av små dimensjoner, og en fløtningstillatelse til Höljes på svensk side ville redusere transportomkostningene vesentlig. Tiltakene ble iverksatt i løpet av den følgende tiårsperioden. De førte til en umiddelbar økonomisk oppgangsperiode og åpnet for en eierkonsentrasjon som dannet grunnstammen i det som i dag er Trysil Kommuneskoger.

Også på andre områder var Smith en foregangsmann. Han innførte potetdyrking, jordforbedring ved grøfting og formante mot sultefôring. Han var også en interessert botaniker og tok blant annet til orde for kommersiell utnyttelse av gulaks, “Trysild-Thee”, til teproduksjon. Hans botaniske samlinger ble gitt til Arendal museum.

1787 ble Smith befordret til fetere kall da han ble sogneprest i Elverum og prost i Østerdalen prosti. Fra 1795 var han sogneprest i Øyestad i Nedenes, hvor han virket til sin død.

Smith ble premiert for sin topografiske beskrivelse av Trysil, som ble trykt som føljetong i Topographisk Journal for Norge 1796–98, og som senere er utgitt 1895 og 1964. Ved siden av å være den viktigste enkeltkilden for Trysils eldre historie, er den også flittig sitert i nyere norsk landbrukshistorie. Han forfattet også et skrift om koppevaksinasjon så tidlig som 1773.

Verker

 • En kort Afhandling om Børnekoppernes Indpodning. Til Opmuntring for dens Brug især blant den Norske Almue, København 1773
 • Om botaniske forhold i Trysil, manuskript datert Fossum ved Elverums Præstegaard, 20.9.1777
 • Prækener i aarene 1772–1821 (utg. av hans etterkommer A. Smith), 1997
 • Beskrivelse over Trysild Præstegjeld i Aggershuus Stift i Norge, trykt i Topographisk Journal for Norge, bd. 5 og 6, 1796–98 (2. utg. 1895, 3. utg. 1964)
 • selvbiografi i Øyestad sogneprestembetes kallsbok, trykt i E. Lillevold: Trysilboka, bd. 4, del 1, Trysil 1964

Kilder og litteratur

 • NFL, bd. 5, 1901
 • A. E. Erichsen: biografi i DBL1, bd. 16, København 1902
 • K. Nissen: biografi i NBL1, bd. 14, 1962
 • Ø. Henriksen: “Axel Christian Smith, Trysils første sokneprest”, i E. Lillevold: Trysilboka, bd. 4, del 1, Trysil 1964, s. 331–338
 • L. Løberg: En tidligkapitalistisk skogbruksrevolusjon – hovedtrekkene ved den økonomiske utviklingen i Trysil på 1700-tallet, h.oppg. UiO, 1986
 • d.s.: “Nytt lys over vår historie”, i Årboka Trysil – før og nå. Aktualiteter og historiske streif, Trysil 1999

Portretter m.m.

 • Silhuettklipp gjengitt bl.a. i Beskrivelse over Trysild Præstegjeld, 1964 (se ovenfor, avsnittet Verker)