Advokat. Foreldre: Grosserer Einar Arthur Staff (1889–1972) og Solveig Lilly Bruell (1897–1967). Gift 1958 med Hilde Børresen (3.11.1935–), datter av eiendomsmegler Trygve Børresen (1898–1968) og Hanna Larsen (1901–89), ekteskapet oppløst 1971; inngått partnerskap 15?.6.2005 med ?.

Tor Erling Staff er Norges fremste forsvarsadvokat og en fryktløs debattant. Hans ytringer vekker begeistring, raseri og hat. Formen er direkte og kompromissløs, vurderingene speiler tankekraft og ekstrem uavhengighet. Hans engasjement for de fordømte og utstøtte har satt en ny standard for toleranse og medfølelse: «Ingen har falt så dypt at han ikke fortjener sin egen selvrespekt og andres kjærlighet».

Staff vokste opp på St. Hanshaugen i Oslo og tok examen artium på Vestheim skole, hvor han gjorde seg gjeldende i gymnassamfunnet Heimdal. Han avtjente verneplikt og ble sersjant; på rullebladet står det: «en av de beste sersjanter i batteriet noensinne [...] alltid i godt humør [...] lojal, pålitelig og interessert [...] bør sikres av Forsvaret som befal» – hvoretter han ble militærnekter. Staff begynte å studere jus ved Universitetet i Oslo, og 22 år gammel ble han formann i Det Norske Studentersamfund, i en tid da møtene gav gjenklang i landet og erfaringene fra landssvikoppgjør og beredskapslover reiste grunnleggende debatter om frihet og lojalitet.

Staff ble cand.jur. 1958 og arbeidet deretter en tid som fullmektig hos høyesterettsadvokat Olaf Trampe Kindt og som dommerfullmektig hos sorenskriver Christian B. Apenes. De to og forsvarsadvokaten Alf Nordhus ble inspirerende forbilder. Etter studier i USA kom han tilbake til Norge og ble høyesterettsadvokat 1967. Samme år ble han ansatt som direktør i Den norske Forleggerforening og ble samtidig oppnevnt som fast forsvarer i Oslo byrett. Dette dobbeltarbeidet drev han til 1972, da han gikk over til å være forsvarsadvokat på heltid, og han var fast forsvarer i byretten til 2003. I løpet av disse årene førte han forsvaret i en rekke opprivende kriminalsaker, bl.a. drapene på Benjamin Hermansen og Arve Beheim Karlsen, sakene mot Varg “Greven” Vigernes og Erik Blücher og de såkalte “bumerangsakene” i Bergen.

Staff angriper all falsk autoritet og “det hyklerske samfunn”. Han kjemper for avmoralisering av straffen; samfunnet har rett til å straffe, men ikke til moralsk å fordømme. Lovbryteren har samme krav på respekt for integritet og mennneskeverd: “Vi kan alle ende i tiltaleboksen.”

Staff står for en unik forening av verdikonservatisme og sosial radikalisme. For ham er skamfølelsen den mest ødeleggende kraft; det er de uskyldige som får lide. Hans forslag har provosert: offentlige bordeller, salg av narkotika fra statsmonopol, fri pornografi. Stortingsrepresentanter og andre har oppfattet Staffs ytringer som så krenkende og ødeleggende at de villle frata ham advokatbevillingen. 1983 sa en kvinne seg inhabil som jurymedlem fordi Staff var forsvarer: “Det skyldes hans opptreden i tidligere straffesaker samt de synspunkter han har gitt uttrykk for i samfunnsdebatten.”

Om sitt fag har han selv uttalt: “Det er Djevelen som trenger forsvarer. Vår Herre taler for seg selv.” Møtet med tunge skjebner har ikke endret hans syn: “Jeg tror mennesket er godt i seg selv. Jeg tror på det gode i mennesket.” Men etter et liv i rettssalen er han fortsatt kritisk til systemet: “Har vi så en rettsstat for alle? Vi har en rettsstat for dem som ikke trenger den: De som har mest av alt det andre; eiendom, kapital, arbeid. Rettsstaten er definert av de regjerende kretser, og vi har derfor en rettsstat for makthaverne. Vi har ingen rettsstat for outsiderne: De som ikke har ressurser.” Og han fortsetter: “Jeg mener det viktigste ved vårt juridiske system er at alt ser pent ut på overflaten.” Rettergangen er en “grell utøvelse av makt, oftest uten den minste respekt for det menneskets skjebne man sitter og regjerer over. Og denne maktbruken kan finne sted fordi makthaverne, politikerne, ønsker det skal være slik. De holder sin hånd over Det Hyklerske Samfunn”.

Staffs klienter taler med varme om alt han har gjort for dem; som advokat og som medmenneske, under og etter sakene. Hans lojalitet mot de utstøtte er absolutt. Han bekjemper alle myndighetspersoners og -organers overgrep og misbruk av makt. Hans ureddhet er legendarisk; Staff frykter ingen.

  • Red. Menneskets frihet og ansvar. Fem foredrag fra Studentersamfundets talerstol, 1956
  • red. Den frie talerstol. Det Norske studentersamfund 150 år 1813–1963, 1963
  • Begjæring om gjenopptakelse av saken mot Fredrik Fasting Torgersen, 1973
  • Import og distribusjon av spillefilm. Utredning fra det utvidede Filmråd, NOU 1978:41, 1978
  • J. A. Markussen: Staff fra innsiden, 1985
  • A. Haugestad (red.): Folkefiende? 70 år med Tor Erling Staff, 2002
  • H. Rem: Staff, 2005