Faktaboks

Thor Falkanger
Født
22. september 1934, Bergen
Virke
Jurist
Familie
Foreldre: Sorenskriver Aage Thor Falkanger (1902–81) og Haldis Brun (1911–88). Gift 1959 med (Olga) Berit Svendsen (14.5.1934–), datter av skipsfører Karl Svendsen (1898–1978) og Karen Sybilla Abel Follestad (1905–91).

Thor Falkanger er rettsvitenskapsmann og har tilbrakt praktisk talt hele sitt yrkesliv i Det juridiske fakultets lokaler i universitetsbygningene på Karl Johan.

Falkanger vokste opp i Flekkefjord, der hans far var politifullmektig og der familien var bosatt også mens faren var i London 1941–45. Juridisk embetseksamen tok han i Oslo 1958. Etter en kort tid som dommerfullmektig i Stjør- og Verdal sorenskriverembete fulgte studieopphold i Storbritannia og USA. Han var advokat i Nordisk Skibsrederforening 1960–64 og førsteamanuensis ved Nordisk Institutt for sjørett 1965–69. Doktorgraden tok han 1968, og 1970 ble han utnevnt til professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo – en stilling han hadde til han nådde aldersgrensen 2004. Han var to ganger prodekanus ved Det juridiske fakultet og var redaktør for Arkiv for Sjørett 1970–82.

Falkanger var formann for tinglysingslovutvalget av 1976, for eiendomsmeglingsutvalget av 1984 og for konkurslovutvalget av 1990. Fra 1986 var han medlem av samerettsutvalget.

Han innledet sin forskerkarriere med et omfattende sjørettslig nybrottsarbeid, tre studier over nyere former for helbefraktning av skip, om kvantumskontrakter (1961), om befraktning for konsekutive reiser (1965) og doktoravhandlingen Leie av skib (1969). Avhandlingene viser ikke bare hans evne til å samle og systematisere et omfattende materiale, men også hans fortrolighet med den virkelighet som kontraktene skal regulere, og hans gode skjønn ved løsningen av de mange tolknings- og utfyllingsspørsmål som melder seg på dette området. Læreårene i Nordisk Skibsrederforening gav ham her et godt utgangspunkt, som han utnyttet med stor sans for begrepsdannelse og systematikk. Som spesialist på befraktningsrett rykket han straks opp i første rekke. Men også de øvrige deler av sjøretten la han raskt under seg, og han utgav 1982 sammen med Hans Jacob Bull en systematisk fremstilling av hele sjøretten. Den kom i sjette utgave 2004 og foreligger også i dansk og engelsk utgave.

Mellom sjøretten og det øvrige rettssystem går det mange forbindelseslinjer. Falkanger gikk inn i den tingsrettslige fagkretsen, hvor han etter hvert utfoldet et stort forfatterskap og ble en viktig autoritet. Sentralt står hans Tingsrett, som nå foreligger i femte utgave.

En tilsynelatende upretensiøs lærebok som kom 1974 (med nye utgaver 1980 og 1986), Eierrådighet og samfunnskontroll, gav dypere innsikt og bredere forståelse for minst én generasjon juridiske studenter og et utvidet perspektiv også for mange som for lengst hadde fått sin embetseksamen. Boken grep tak i problemstillinger som rettslitteraturen bare i liten grad hadde rørt ved: Hvordan arter den kontrollen med fast eiendom som lovgivningen hjemler, seg for den private grunneier? Hvilken rådighet har han egentlig over sin eiendom i velferdsstaten Norge? Og hvilke plikter er forbundet med det å eie fast eiendom?

I det rettsvitenskapelige miljøet i Oslo har Thor Falkanger vært en uvurderlig veileder og rådgiver, uoppslitelig positiv overfor alle henvendelser om bistand og alltid åpen for å bære mer enn sin del også av de mindre spennende av de oppgaver som professorer ved et juridisk fakultet må ta hånd om. En godviljens mann, med blikk for det vesentlige – i mennesker så vel som i fag.

Thor Falkanger er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1980.

Verker

  Et utvalg

 • Konsekutive reiser, 1965
 • Leie av skib. Rettslige studier i bare-boat certepartiets problemer, dr.avh. UiO, 1969
 • Eierrådighet og samfunnskontroll, 1974 (3. utg. 1986)
 • Innføring i sjørett (sm.m. H. J. Bull), 1982 (6. utg. 2004)
 • Tingsrett, 1987 (5. utg. 2000)
 • Tvangsfullbyrdelsesloven, kommentarutgave (sm.m. H. Flock og T. Waaler), 1992 (3. utg. 2002)
 • Fast eiendoms rettsforhold, 1996 (3. utg. 2005)

Kilder og litteratur

 • HEH 1994
 • farens biografi i Stud. 1921, 1946, 1971
 • SNL, bd. 4, 2005