Faktaboks

Stein Ringen
Født
5. juli 1945, Oslo
Virke
Samfunnsforsker
Familie
Foreldre: Sivilagronom, senere landbruksdirektør John Ringen (1912–2007) og bibliotekar Anna Simengård (1911–96). Gift 11.5.2002 i Storbritannia med professor Mary Chamberlain (3.9.1947–), datter av lærer Arthur Chamberlain og hustru Gladys.

Stein Ringen er en internasjonalt kjent samfunnsforsker som siden 1990 har vært professor i sosiologi og sosialpolitikk ved University of Oxford i Storbritannia. Han har gitt viktige og velformulerte bidrag til samfunnsdebatten både i Norge og internasjonalt, særlig om demokrati og offentlige styringsformer.

Ringen vokste opp dels i Oslo og Bærum, dels i Washington, D.C., der hans far en tid var landbruksattaché ved den norske ambassaden. Etter examen artium ved Nadderud gymnas 1965 studerte han statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og tok magistergraden der 1972. Ved siden av studiene hadde han da arbeidet et år som radioreporter i NRK.

Etter fullførte universitetsstudier har hans karriere vekslet mellom forskning og forvaltning. 1972–76 var han sekretariatsleder for Levekårsundersøkelsen ved Universitetet i Bergen. Han arbeidet her tett sammen med professorene Gudmund Hernes, Tor Rødset og Asbjørn Aase. Dette var et pionerarbeid som flyttet perspektivet på levekårene fra materiell behovstilfredsstillelse til de ressurser folk har til å forme sine liv, slik som helse, utdanning, inntekt, sosiale relasjoner og politiske og økonomiske rettigheter. Endring og måling av levekår har senere vært sentrale tema både i Ringens forskning og i hans arbeid som utredningsleder i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1978–83. 1983–86 fungerte han som professor i velferdsstudier ved Stockholms Universitet, og han var forsker i Statistisk sentralbyrå 1986–88.

Ringen tok den filosofiske doktorgrad 1987 på avhandlingen The Possibility of Politics. Gjennom en sammenlignende studie av vestlige land viser han her at politiske tiltak har stor betydning for fordeling av inntekt og andre levekårskomponenter, og at velferdsstaten dermed virker. Arbeidet kan også forstås som et forsvar for at samfunnsendring gjennom små og skrittvise reformer har bedre konsekvenser enn store, revolusjonære omveltninger.

1988 ble Ringen utnevnt til avdelingsdirektør i Justisdepartementet med innvandringsspørsmål som ansvarsområde. Dette var ment som et avgjørende skritt bort fra forskning og inn i forvaltningen. Men 1990 ble han kalt til professor i sosiologi og sosialpolitikk ved University of Oxford. Dette har vært basis for hans senere arbeid, bare avbrutt av lengre gjesteprofessorater ved Université de Paris I (Panthéon Sorbonne) og École Normale Supérieure de Cachan og kortere gjesteopphold ved andre universiteter og forskningsinstitusjoner.

En hovedlinje i Ringens arbeid knytter seg til demokratiets muligheter som styringsform, der The Possibility of Politics var den første milepælen. Gjennom senere arbeider mener han å finne belegg for at velferdsstaten ikke bare reduserer inntektsforskjeller og forekomst av fattigdom, men også minsker og endrer klasseforskjellene i samfunnet. I boken Citizens, Families, and Reform (1997) analyserer han familiens bidrag til sosial velferd, og han argumenterer for at det er en grunnleggende oppgave for velferdsstaten å investere i familienes evne til å løse sine oppgaver. I What Democracy Is For (2007) vier han særlig oppmerksomhet til demokratiets svake sider og løfter frem flere utviklingstrekk som tyder på at selv etablerte demokratier kan være i forvitring.

Stein Ringen var et profilert medlem av Verdikommisjonen, som regjeringen Bondevik satte ned 1998. Både med bakgrunn i kommisjonens arbeider og i andre sammenhenger har han bidratt med mange innlegg i aviser og radio om aktuelle samfunnsspørsmål. Bidragene kjennetegnes av å være velformulerte og er preget av en liberal grunnholdning.

Verker

 • Levekårsundersøkelsen. Sluttrapport (sm.m. T. Rødseth, G. Hernes og A. Aase), NOU 1976:28, 1976
 • Hvor går velferdsstaten?, 1981
 • Er velferdsstaten realistisk?, 1984
 • Difference and Similarity: Two studies in comparative income distribution, Stockholm 1986 (svensk utg. Svensk inkomstfördelning i internationall jämförelse, s.å.)
 • The Possibility of Politics. A Study in the Political Economy of the Welfare State, dr.avh., Oxford 1987 (3. utg. New Brunswick 2006)
 • Citizens, Families, and Reform, Oxford 1997 (2. utg. New Brunswick 2005)
 • Great Britain, i S. B. Kamerman og A. J. Kahn (red.): Family Change and Family Politics in Great Britain, Canada, New Zealand and the United States, Oxford 1997
 • Reformdemokratiet. Forankring, frihet og velferd, 1997
 • Veien til det gode liv, 2000
 • Fakler – om vitenskap og samfunn (sm.m. T. Berg Eriksen, E. Newth og E. Smith), 2002
 • What Democracy Is For: On Freedom and Moral Government, Princeton 2007

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra den biograferte
 • Stein Ringens hjemmeside ved University of Oxford (http://users.ox.ac.uk/~gree0074)