Faktaboks

Sigbjørn Johnsen
Født
1. oktober 1950, Lillehammer, Oppland
Virke
Politiker og fylkesmann
Familie
Foreldre: Kommunearbeider Jens Johnsen (1928–99) og kjøkkenassistent Arnlaug Pettersen (1927–). Gift 1987 med lege Helle Birgit Laier (31.8.1958–), datter av kjøpmann Karl Aage Laier, Danmark (1932–98) og Gudrun Laier (1931–).
Sigbjørn Johnsen

Foto 1997

Sigbjørn Johnsen
Av /NTB Scanpix ※.

Sigbjørn Johnsen var finansminister fra 1990 til 1996. Han oppnådde å bli folkekjær, til tross for mye parlamentarisk vrede og flere seriøse mistillitsforslag mot ham. Som finansminister stod han for tiltakene mot den store bankkrisen, inngåelsen av det brede skatteforliket og stabiliseringen av norsk økonomi etter flere års krise. Han er også kjent som en folkelig språkutøver på uforfalsket dialekt fra Hedemarken.

Johnsen ble født på Lillehammer, men vokste opp i en arbeiderfamilie på Stavsjø i Nes, nå Ringsaker. De skarpe klasseskillene mellom bønder og arbeidsfolk som tidligere dominerte det sosiale livet på de østlandske flatbygdene, var fortsatt til stede i Johnsens barndomstid. Inntrykkene av urettferdighet og ulikhet bidrog til å forme hans politiske engasjement, og allerede som 14-åring meldte han seg inn i AUF. Etter examen artium 1969 tok han studentfageksamen 1970. Han hadde en kort yrkeskarriere som bankkasserer før han 21 år gammel ble undervisningsleder og regnskapsfører i Hedmark AOF og senere regnskapsfører for AOF i Oslo. 1973 ble han vararepresentant til Stortinget, og etter at Odvar Nordli ble statsminister 1976, møtte han fast – som Stortingets yngste. Underveis var han en periode nestformann i AUF under Sissel Rønbeck. Han ble deretter innvalgt på Stortinget i fem perioder, inntil han 1997 kunne slutte ringen og flytte hjemover som fylkesmann i Hedmark.

Foran landsmøtene 1989 og 1992 var han også på tale som kandidat til nestledervervet i Arbeiderpartiet. Fra 1980 var han medlem av finanskomiteen på Stortinget og en naturlig finansminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering fra 1990. På en bemerkelsesverdig måte beholdt han både sin jordnære stil og sin lokale tilknytning og dialekt i alle årene i rikspolitikken. “Je lyt vara den je er,” ble noe av det første han sa som nyutnevnt finansminister. I stedet for sosialøkonomiske begreper som “budsjettbalanse” og “forventet overskudd på oljefondet”, brukte han ofte uttrykk som “vi har itte mer pæeng” eller “vi har pæeng på bok”. Han sa også at målet med politikk er å skape trygghet for folk. Det vakte oppsikt at han tok 14 dagers pappapermisjon mens han var finansminister. 1993 fikk han Dialektprisen.

Den første store utfordringen Sigbjørn Johnsen møtte som finansminister, var bankkrisen 1991. DnB, Kreditkassen og Fokus Bank var på konkursens rand etter altfor store utlån og medfølgende tap av egenkapitalen. Finansdepartementet handlet raskt gjennom opprettelsen av Statens Banksikringsfond og Statens Bankinvesteringsfond. Bankene ble reddet, men aksjonærene mistet sine verdier, og staten satt igjen med eierskap i bankene.

Det brede skatteforliket 1992 senket nivået, men utvidet grunnlaget for skatteinnkreving i Norge, og det bidrog i noen år til at skattespørsmål ikke lenger var blant politikkens fremste stridsemner. Fastkurspolitikken måtte motstrebende oppgis 1992, men året etter begynte rentene å falle, som det første lyspunktet på veien ut av den økonomiske krisen Norge hadde vært inne i siden slutten av 1980-årene. Arbeidsledigheten gikk ned, og 1995 var Norge for første gang siden 1946 uten nettogjeld til utlandet. På tross av gode resultater ble flere av Johnsens år som finansminister preget av parlamentarisk motbør. Både tillatelsen til UNI Storebrands mislykkede forsøk på å kjøpe opp det svenske selskapet Skandia og utnevnelsen av Torstein Moland til sentralbanksjef 1993 avfødte mistillitsforslag i Stortinget. I den siste saken ble Johnsen reddet med 83 mot 80 stemmer, takket være fire utbrytere fra Fremskrittspartiet.

Sigbjørn Johnsen har ledet flere sentrale statlige utredninger, bl.a. valglovutvalget 1997–2000 og Pensjonskommisjonen 2000–02. Fra 1999 er han medlem av hovedstyret i Norges Bank. Han ble 1997 styreleder i Statkorn Holding, et rent landbruksselskap som på få år er utviklet til et av verdens ledende foretak innen havbruk og akvakultur, under navnet Cermaq. Johnsen har vært aktiv idrettsmann og kalte lenge seg selv “Stortingets ukronede skikonge”. Han skriver dikt, og han har opptrådt som rockesanger og deltaker i underholdningsprogrammer i fjernsyn.

Verker

  • Saligheta heme, memoarer, 2004

Kilder og litteratur

  • SNL 3, bd. 8, 1997
  • HEH, flere utg.
  • biografi i Nordby, bd. 1, 1985
  • O. C. Torp: Stortinget i navn og tall, flere utg