Faktaboks

Sig Thor
eg. Thorkel Sigvardt Thorkelson Thor
Født
15. oktober 1856, Asker, Akershus
Død
18. oktober 1937, Oslo
Virke
Skolemann, zoolog og lærebokforfatter
Familie
Foreldre: Sogneprest Knud Thorkelsen (1808–82) og Elen Christine Kopsland (1825–1907). Gift 14.5.1891 med Dora (eg. Helene Theodora) Mork (21.2.1870–8.11.1952), datter av trelastgrosserer Carl Johan Mork (f. 1828) og Caroline Mathea Kjølstad (f. 1835). Navneforandring til Thor 1890.

Sig Thor var en allsidig utdannet skolemann og lærebokforfatter. Som forsker hadde han midd som spesialområde, særlig vannmidd. Verdien av hans systematiske arbeider er omdiskutert.

Sig Thor het opprinnelig Thorkel Sigvardt Thorkelson, men han skiftet navn 1890. Han gikk på Gjertsens skole i Christiania, ble student 1875 og tok teologisk embetseksamen 1881. I studietiden var han 1877–78 bestyrer av Brevik private middelskole og 1882 medbestyrer av Den nye Middelskole for Piger i Kristiania. Han videreutdannet seg 1883 og 1885 gjennom selvfinansierte studieturer til ulike tyske universitetsbyer innen fagene psykologi, medisin og pedagogikk. 1885 fikk han publisert sitt første arbeid, Undersøgelse af tidssansen ved psychologiske experimenter. 1889 fulgte naturvitenskapelig embetseksamen med zoologi som spesialområde. Han ble 1896 konservator ved Universitetets zoologiske museum i Kristiania.

Thor ivret etter å popularisere sin kunnskap for skoleverket. 1894 kom håndboken Norske biller. 1896–97 fikk han et tre måneders offentlig stipend til Frankrike og Belgia for å studere naturfagundervisningen i skolene. Middelskolens botanikk (1898) fikk imidlertid en ublid mottakelse da den ble hindret offentliggjort av botanikkprofessor Nordal Wille. Neste utgave kom som 2. opplag 1899. Deretter fulgte 1900 Middelskolens zoologi og 1901 en sunnhetslærebok.

Zoologien opptok Thor i økende grad. 1901 og 1902 fikk han permisjon fra sin konservatorstilling og tilbrakte et år hver ved laboratorier i Wien og Paris, der han konsentrerte seg om gruppen midd (Acarina). Systematikken hos disse var i sin spede begynnelse. Hans arbeid om midd brakte ham 1904 dr.philos.-graden ved universitetet i Kristiania. Likevel valgte Thor å gå tilbake til skolen. I perioden 1905–25 virket han som adjunkt, overlærer og rektor, først i Skien, senere i Drammen. Her arbeidet han for å innføre moderne metoder for undervisning i naturfag, bl.a. bruk av film. I tillegg fortsatte hans imponerende vitenskapelig produksjon og iherdige reisevirksomhet med innsamlinger og forskerkontakter over hele Europa, bl.a. med en av datidens fremste middeksperter, italieneren Berlese. Thors spesialgruppe ble vannmiddene, og særlig innen den vanskelige slekten Lebertia gjorde han et varig arbeid. Andre hovedverk er en rekke bind i serien Das Tierreich.

På tross av de tallrike og omfangsrike publikasjonene har Sig Thor et forvirrende ettermæle. Mens noen roser hans innsats, blir den slaktet av andre, spesielt av den svenske middforskeren Carl Olov Lundblad. Han mener Thor altfor raskt og ufullstendig beskrev arter, slik at mange i dag er inndratt. Videre vanskeliggjøres oppryddingen ved at Thor beordret alle sine mikroskopiske preparater tilintetgjort etter sin død, hvilket ble utført av hans hustru. Dertil kommer at Thor beskrives som en meget spesiell og sta person, som oppfattet en hver vitenskapelig diskusjon som et personlig angrep mot ham selv. En av hans elever fra Drammen gav en treffende karakteristikk: Som lærer gav Thor elevene enten karakteren S eller Ikke! Dog skal det ikke glemmes at Thor var med på å legge grunnlaget innen middsystematikk. Man ser i dag at svært mange av de høyere taxa han opprettet, som slekter og underslekter, fortsatt er gyldige.

Thor var en av stifterne av Norsk entomologisk forening, men deltok senere ikke på møtene. Hans synes i det hele å ha levd isolert i norsk entomologisk miljø, men desto nærmere resten av verden. Hans korte nekrolog i Norsk entomologisk tidsskrift vitner om dette, og han synes ikke å ha hatt noen verv eller fått noen æresbevisninger.

Verker

 • Nær komplett bibliografi i Natvig 1944 (se nedenfor, avsnittet Kilder), men noen posthume arbeider mangler, bl.a. to nevnt nedenfor
 • Undersøgelse af tidssansen ved psychologiske experimenter: foretagne i vårsemestret og høstsemestret 1884 (under navnet Sigvardt Thorkelson), i VKS Forh., 1885, nr. 2
 • Norske biller: Exkursionsfauna, bd. 1, 1894
 • Middelskolens botanik i billeder og tekst. Udarbeidet efter undervisningsplanen af 8de april 1897, 1898 (2. oppl. 1899)
 • Middelskolens zoologi. Efter Undervisningsplanen af 8. april 1897, 1900
 • Undersøgelser over de prostigmatiske Acarina's sammenlignende anatomi, dr.avh., 1904
 • Billeder og Beskrivelser af almindelige Dyr. Til brug ved den første Undervisning i Zoologi, 1906
 • Über die Phylogenie und Systematik der Acarina, i NMfN, bd. 63, 1925
 • Beiträge zur Kenntnis der invertebraten Fauna von Svalbard, i Skrifter om Svalbard og Ishavet, bd. 27, 1930
 • Acarina: Bdellidae, Nicoletiellidea, Cryptognathidae, i Das Tierreich, bd. 56, 1931
 • Einführung in das Studium der Acarina (Milben), i Die Tierwelt Deutchlands, bd. 22, 1931
 • Acarina: Tydeidae, Ereynetidae, i Das Tierreich, bd. 60, 1933
 • Eupodidae, Penthalodidae, Penthaleidae, Rhagidiidae, Cunaxidae (sm.m. C. Willmann), ibid., bd. 71a, 1941
 • Acaria 3b. Trombidiidae, ibid. (sm.m. C. Willmann o.a.), bd. 71, 1947

Kilder og litteratur

 • Stud. 1875, 1925
 • T. H. Schøyen: “Dr. philos. Sig Thor”, i Norsk entomologisk tidsskrift 1937, s. 41–42
 • O. Lundblad: “Sig. Thor”, i Entomologisk Tidskrift, Stockholm 1938, s. 107–111
 • K. Viets: “Sig. Thor”, i Archiv für Hydrobiologie bd. 32, 1938, s. 515
 • L. R. Natvig: “Entomologien ved Det kgl. Frederiks Universitet. I. Tidsrommet 1813–1907”, i Norsk entomologisk tidsskrift 1944, s. 1–73
 • d.s.: biografi i NBL1, bd. 16, 1969