Faktaboks

Rolf Waaler
Født
15. februar 1898, Hamar, Hedmark
Død
10. juli 2000, Oslo
Virke
Organisasjonspsykolog
Familie
Foreldre: Lege Peder (“Per”) Ferdinand Waaler (1866–1923) og fiolinist og komponist Fredrikke Amalie Holtermann Rynning (1865–1952; se Fredrikke Waaler). Gift 8.5.1924 med Gudrun (“Guri”) Arentz (2.10.1902–17.2.1986), datter av lege Bjarne Arentz (1868–1914) og Aagot Nyquist (1874–1971; hun gift 2) 1915 med fylkesmann Sigurd Lambrechts, 1863–1941, sønn av høyesterettsjustitiarius Morten D. E. Lambrechts, 1824–1900, se NBL1, bd. 8). Bror av Georg Waaler (1895–1983) og Erik Waaler (1903–97); far til Bjarne Arentz Waaler (1925–2007).

Rolf Waaler var Norges første professor i arbeidspsykologi og personalforvaltning. Han gjorde en banebrytende innsats for norsk organisasjonstenkning og samfunnsliv ved å sette “mennesket i sentrum” og legge vekt på lederens personlige utvikling og ansvar for de mellommenneskelige forholdene i bedriften.

Waaler tok examen artium ved Hamar katedralskole 1916 og eksamen som bygningsingeniør ved Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim 1920. Deretter arbeidet han i Norges Statsbaner til 1936. Erfaringer som arbeidsleder ved flere jernbaneanlegg vakte hans interesse for arbeidspsykologi. Han skaffet seg kompetanse i sitt fremtidige fagområde ved selvstudium bl.a. ved Universitetet i Oslo og ved studiereiser i Europa for å sette seg inn i psykotekniske tester.

1935 utgav Waaler Personalforvaltning i industri og handel, den første bok i sitt slag i Norge. 1936 ble han leder av en avdeling for undervisning i arbeidsledelse ved Statens Teknologiske Institutt og 1939 direktør for Oslo Fag- og Forskoler. Hans foredrag og artikler fra denne tiden viser at han ble mer og mer opptatt av voksenopplæring og den menneskelige faktor i bedriftsledelse. 1945 utgav han sitt eneste større skriftlige arbeid med den programmatiske tittelen Mennesket i bedriften, som vakte stor interesse. Året etter ble han direktør for Yrkesskolevesenet.

Da Stortinget 1950 bevilget midler til et professorat i arbeidspsykologi og personalforvaltning ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, var Waaler selvskreven til embetet. To studiereiser til Storbritannia og USA, den siste rett etter professorutnevnelsen 1950, gjorde ham fortrolig med begrepet management og nyere gruppedynamisk forskning. Han satte seg inn i lederutviklingsprogrammene ved Henley Administrative Staff College i Storbritannia og The Advanced Management Program ved Harvard School of Business Administration i USA.

Waaler fikk opprettet Institutt for arbeidspsykologi og personalforvaltning ved NHH. Størst varig betydning fikk det nok at han virkeliggjorde sin visjon om et utviklingsprogram for norske ledere. I et foredrag for 10 fremtredende norske bedriftsledere januar 1952 la han frem konkrete planer for et “Kurs i Administrasjon”. Hans hovedtese var at “på et høyere lederplan blir oppgavene overveiende av administrativ-psykologisk art” og at det bare “i liten grad gis utdannelse for slikt ledende arbeid”. Hans planer vakte øyeblikkelig gjenklang hos bedriftslederne, som satte seg i spissen for innsamling av fondsmidler for drift av et kurs. Det lyktes, og Administrativt Forskningsfond (AFF) ved Norges Handelshøyskole ble etablert samme år.

Året etter ble det første lederkurset arrangert, som det første i sitt slag i Norden og et av de tidligste i Europa. Programmet, som i dag er kjent som “Solstrandprogrammet” (etter hotellet hvor kursene avholdes, i Os utenfor Bergen), er i full drift fortsatt. Innhold og metodikk har endret seg med årene, men Waalers opplegg – ett program per år, begrenset deltakerantall og begrenset varighet (ca. 40 uker), samt hans pedagogiske grunnidé, gruppearbeid, der deltakerne skal lære “med hverandre og av hverandre” – har full gyldighet den dag i dag. Om lag 1500 kvinner og menn har deltatt i programmet siden starten.

Waalers forelesninger og foredrag var preget av saklighet og sterkt personlig engasjement, og studentene satte stor pris på hans referanser til praktiske erfaringer. 1958 ble han valgt til rektor ved Handelshøyskolen. Hans effektive grep på sakene og hans handlekraft fikk stor betydning i en viktig periode for NHH, da skolens byggesak ble brakt i havn og en omforming av fagplanen ble satt ut i livet. Han gikk av som rektor 1962.

Rolf Waaler hadde mange verv i offentlige komiteer og utvalg og flere oppdrag i utlandet. 1960 var han FN-rådgiver i Jugoslavia og 1962 gjesteforeleser ved Harvard School of Business Administration. 1964 var han rådgiver for The Indian Administrative Staff College og senere for University of the Philippines i Manila. Etter at han sluttet ved NHH, virket han i mange år som konsulent i Oslo.

Waaler ble utnevnt til æresmedlem av Norske Siviløkonomers Forening 1963. Samme år ble han kreert til æresdoktor ved Svenska Handelshögskolan i Helsingfors og ved Manchester University; han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1964.

Etter boken Mennesket og bedriften utgav ikke Rolf Waaler noen samlet fremstilling av sitt pedagogiske syn og sine tanker om ledelse og lederutvikling. Han var ikke – og pretenderte heller ikke å være – en vitenskapsmann. Hans rolle var formidlerens, katalysatorens og inspiratorens. Han var en talsmann for en menneskeorientert ledelse. I en slik sammenheng var han en betydelig foregangsmann i norsk samfunnsliv.

Verker

 • Personalforvaltning i industri og handel, 1935
 • utg. H. Stub og H. Bjelke: Yrkesøkonomi, 2. omarb. utg., 1939 (5. utg. 1948)
 • Mennesket og bedriften, 1945
 • Management. Development. A Norwegian Experiment, Cambridge, USA 1962
 • Utvalgsgrunnlaget ved de lukkede studier. En undersøkelse ved Norges handelshøyskole, Bergen 1963
 • Rektor-ord. Professor Rolf Waalers taler i hans rektortid ved Norges Handelshøyskole, utg. av NHH, Bergen 1964

Kilder og litteratur

 • Stud. 1916, 1942, 1966
 • HEH, flere utg. 1948–84
 • Professor Rolf Waaler 60 år 15. februar 1958. Festskrift, Bedriftsøkonomen, nr. 1a/1958
 • D. Coward: “Rolf Waaler 70 år”, i Aftenp. 14.2.1968
 • S. Lundberg: biografi i NBL1, bd. 18, 1977
 • O. H. Jensen og A. Strømme Svendsen: Norges Handelshøyskole femti år, Bergen 1986, s. 265–266
 • V. D. Norman: minneord i BTid. 15.7.2000
 • A. Strømme Svendsen: minneord i BTid. 24.7.2000
 • F. R. Jørstad: Femti år mellom fag og marked. Administrativt forskningsfond ved Norges handelshøyskole 1952–2002, Bergen 2002

Portretter m.m.

 • Maleri av Njaal Knutssøn, 1963; NHH, Bergen
 • Maleri (etter fotografi) av Bjørn Tvedt, 1992; Lederutviklingssenteret, Solstrand Fjord Hotell, Os