Faktaboks

Ralph Tambs Lyche
Født
6. september 1890, Macon, Georgia, USA
Død
15. januar 1991, Oslo
Virke
Matematiker og botaniker
Familie
Foreldre: Ingeniør, unitarprest og redaktør Hans Tambs Lyche (1859–98) og Mary Rebecca Godden (1856–1938). Gift 20.1.1916 i Kristiania med barnehageleder Else Alvilde Rasmussen (17.2.1896–2.10.1966), datter av grosserer Hans Rasmussen (1851–1940) og Marie Hansen (1857–1949).
Ralph Tambs Lyche

Karikatur i trondheimstudentenes blad Under dusken 1930

Ralph Tambs Lyche
Av /BONO, NTB Scanpix ※.

Ralph Tambs Lyche var en produktiv og allsidig matematiker, og i det intellektuelle miljøet på og omkring Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim var han en engasjert deltaker fra høyskolen startet 1910 til han 1950 overtok et nyopprettet professorat ved Universitetet i Oslo.

Tambs Lyche var født i USA, der faren arbeidet som unitarprest. 1892 flyttet familien tilbake til Norge, der faren startet tidsskriftet Kringsjaa, men døde få år senere. Etter farens død vokste Ralph opp hos farbroren Axel Lyche i Berg ved Fredrikshald (nå Halden) og tok examen artium der 1908. Deretter begynte han å studere realfag ved universitetet i Kristiania.

Da NTH åpnet 1910, ble Tambs Lyche tilbudt en assistentstilling hos professor Richard Birkeland der, og resten av studiene gjennomførte han på fritiden, med permisjon for å fullføre bifagsstudiene (mekanikk, fysikk, astronomi, kjemi) 1914 og hovedfagseksamen i matematikk 1916, med en hovedoppgave i tallteori. Etter eksamen fortsatte han å arbeide ved NTH, hvor han ble utnevnt til dosent 1918 og til professor 1937. Fra 1950 til 1961 var Tambs Lyche professor i ren matematikk ved Universitetet i Oslo og 1961–62 gjesteprofessor ved University of Colorado i Boulder, USA.

Tambs Lyche fikk graden docteur ès sciences ved universitetet i Strasbourg 1927 på en avhandling om Abels funksjonalligning. Han skrev ca. 60 artikler om ulike matematiske emner, mest fra analyse, men også om tallteori, matematikkpedagogikk og matematikkhistorie. De viktigste arbeidene behandler Abels integralligning og iterasjon av funksjoner; det sistnevnte er et område som har fått fornyet aktualitet fra 1990-årene med den økende interesse for fraktalgeometri og dynamiske systemer.

For et norsk publikum var nok hans lærebøker viktigere. Lærebok i matematisk analyse i tre bind, populært kalt “Over evne I, II og III”, var pensum ved NTH og våre universiteter frem til 1960-årene. Både i den og i lærebøkene som Tambs Lyche og rektor Anders Søgaard skrev i 1930-årene for den høyere skolen, ble han en fanebærer for en mer presis håndtering av stoffet enn det hadde vært vanlig tidligere. Som foreleser var han klar og ryddig, rask og effektiv.

Tambs Lyche var sterkt samfunnsengasjert, med politisk standpunkt langt til venstre. Med hans egne ord (1933) var han “overbevist om at vår nuværende samfunnsorden, den kapitalistiske, går sin undergang i møte, og at den marxistiske analyse herav har bekreftet sig på alle punkter”. Han var aktiv i Studentersamfundet ved NTH (formann våren 1920) og i foreningen Clarté; han var også med på å stifte NTH-studentenes kooperative forretning Tapir. Han skrev avisartikler om politiske og sosiale spørsmål, og han utgav en liten bok om Marx' økonomiske teori. Ikke-angrepspakten mellom Hitler-Tyskland og Sovjetunionen 1939 gjorde slutt på hans tilslutning til kommunismen, men hans radikale holdning vedvarte livet ut. Under den annen verdenskrig ble han arrestert og satt i Falstad fangeleir ved Levanger fra mars 1942 til august 1943; resten av krigen var han avsatt fra sitt professorat “av politiske grunner” og internert, og hans bolig var konfiskert.

Ralph Tambs Lyche var en meget kompetent amatørbotaniker og publiserte en rekke artikler om botaniske emner, mest om adventivplanter. Hans private herbarium var antakelig Norges største; i 1971 omfattet det mer enn 52 000 samlenummer. Det er nå i Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Tambs Lyche var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1927 og var selskapets generalsekretær 1946–50. Han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1929, formann i Norsk Matematisk Forening 1953–59 (medredaktør av Nordisk Matematisk Tidsskrift 1954–60) og i Norsk Botanisk Forening 1957–59.

Verker

  Et utvalg

 • Socialisering og bedriftsraad, Trondheim 1921
 • Études sur l'équation fonctionnelle d'Abel dans le cas des variables réelles, dr.avh., Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo 51, Palermo 1927
 • Une formule d'itération, i Bulletin de la Société Mathématique de France 55, 1927, s. 102–113
 • Sur une formule qui généralise la formule binôme, DNVA Avh. I 1928 nr. 6, 1928
 • Problèmes mathématiques résultant de l'application de la loi de Guldberg et Waage à la mutarotation, DKNVS Skr. 1929 nr. 8, Trondheim 1929
 • Begynnelsesgrunnene av differensial- og integralregningen, 1930 (6. utg. 1945)
 • Adventivfloraen i Buvik, DKNVS Skr. 1931 nr. 2, Trondheim 1931
 • Marx' økonomiske teori. En kortfattet fremstilling, 1932
 • Remarques sur l'itération des fonctions de deux variables et les équations fonctionelles qui s'y rattachent, Norsk Matematisk Forenings Skr. Serie II 1933 nr. 8, 1933
 • Matematikk for den høgre skolen (sm.m. A. Søgaard), 3 bd., 1939–42 (og senere utg.)
 • Lærebok i matematisk analyse, 3 bd., 1940–41 (4. utg. 1961–64)
 • Tapir. Studentenes fellesutsalg ved Norges tekniske høgskole, jubileumsskrift, 1946
 • Se også bibliografi over Tambs Lyches matematiske publikasjoner i Waadeland 1992 (se nedenfor, avsnittet Kilder), s. 59–61

Kilder og litteratur

 • Stud. 1908, 1933, 1958
 • Universitetet i Oslo 1911–1961, bd. 1, 1961, s. 490
 • V. Brun: biografi i NBL1, bd. 16, 1969
 • HEH 1979
 • H. Waadeland: minnetale i DKNVS Forh. 1992, s. 55–61

Portretter m.m.

 • Karikaturtegning av Odd Brochmann, 1930; gjengitt i H. Midbøe: Det kongelige Norske Videnskabers Selskabs historie 1760–1960, bd. 2, Trondheim 1960, s. 225