Faktaboks

Ragnvald Bødtker
Født
29. juni 1859, Veglo i Overhalla, Nord-Trøndelag
Død
22. mars 1946, Oslo
Virke
Fløtningsdirektør
Familie
Foreldre: Sorenskriver Job Dischington Bødtker (1818–89) og Fredrikke Sophie Sejersted (1825–72). Gift 26.11.1887 med Inger Marie Soot (14.4.1858–10.9.1939), datter av fløtningsinspektør Gunerius Soot (1824–95) og Georgine Sophie Haneborg (1830–1909). Farbror til Johannes Mathias Sejersted Bødtker (1879–1963) og Carl Fredrik Johannes Bødtker (1886–1980).

Ragnvald Bødtker var fløtningsdirektør i Haldensvassdraget 1890–1932, og gjorde en stor innsats i utbyggingen av fløtningen der. I dag huskes han best for sitt tobindsverk om fløtningens historie.

Bødtker var født i Namdalen, hvor faren på den tiden var fogd, men familien flyttet allerede 1861 til Tønsberg. Fra fødselen var Ragnvald meget skrøpelig, men ved morens hjelp kom han gjennom borgerskolen og den nyopprettede middelskolen i Tønsberg. 1878 kom han inn på Trondhjems Tekniske Læreanstalt som elev ved bygningslinjen, og avla eksamen der 1881, med meget gode karakterer. Fra juni 1882 var han i et års tid volontør i Veivesenet, arbeidet først på veidirektørens kontor og senere som assistent ved veianlegget Elverum–Nybergsund. 1883–89 var han kartkonduktør for Embetsgårdskommisjonen. En kort periode i 1885 studerte han arkitektur ved kunstakademiet i Wien.

1890 ble Bødtker fløtningsdirektør for Haldensvassdraget, med bopel i Halden. I denne stillingen arbeidet han i 42 år. Han organiserte fløtningen i vassdraget, bygde dammer, renner og kanaler. Han planla og gjennomførte regulering av Setten, Rødenessjøen og Femsjøen 1893–94, Øgderen 1925–31, Femsjøen igjen 1926–29, Ertevann 1926–29, Øymarksjøen, Aspern og Ara 1929–31, foruten en rekke mindre reguleringer. 1907 bygde han Tista kanal med tre sluser.

Ragnvald Bødtker ble benyttet som teknisk konsulent ved utbyggingen av mange norske vassdrag. Han tok avskjed fra sin stilling som fløtningsdirektør 1932 og bosatte seg i Oslo. Her begynte han på arbeidet med fløtningens historie. Første bind, Norsk fløtnings historie inntil 1860, kom ut 1938, og 1945 fulgte annet bind, Norsk fløtnings historie 1860 inntil 1943.

Bødtker var medlem av Vassdragskommisjonen 1916–20, og av Halden formannskap. Han var æresmedlem av den svenske fløtningssjefforeningen.

Verker

  • Norsk fløtnings historie inntil 1860 til sagprivilegienes ophør, 1938
  • Norsk fløtnings historie 1860 inntil 1943, 1945

Kilder og litteratur

  • HEH 1938
  • W. Opsahl: biografi i NBL1, bd. 2, 1925
  • S. H. Finne-Grønn: Slekten Bødtker, 1943

Portretter m.m.

    Fotografiske portretter

  • Portrett av ukjent fotograf, u.å.; gjengitt i Slekten Bødtker, s. 88