Faktaboks

Preben Munthe
Preben Hempel Munthe
Født
15. oktober 1922, Aker (nå Oslo)
Virke
Sosialøkonom
Familie
Foreldre: Overbibliotekar Wilhelm Munthe (1883–1965) og dr.philos. Jenny Hempel (1882–1975). Gift 1953 med arkitekt Siri Serck-Hanssen (13.11.1928–), datter av lege Trygve Serck-Hanssen (1890–1966) og Lucie von Tangen (1900–87). Bror av Gerhard Munthe (1919–97).

Preben Munthe har vunnet ry for sitt vidtfavnende sosialøkonomiske forfatterskap og sin aktive deltakelse i det offentlige liv med mange viktige oppdrag og verv for stat, næringsliv og kulturliv. Han har gitt mye av sin arbeidskraft til etablerte institusjoner og står frem som en tradisjons- og samfunnsbevarer med vidsynt intellekt, konstruktivt lynne og praktisk handlekraft.

Munthe har levd det meste av sin tid i Oslo, med unntak av 13 år i Bergen, da han arbeidet ved Norges Handelshøyskole (NHH). Han tok examen artium 1941, studerte sosialøkonomi i Oslo og Stockholm og ble cand.oecon. ved Universitetet i Oslo (UiO) 1946. Året etter ble han utnevnt til høyskolestipendiat i samfunnsøkonomi ved NHH, der han avanserte til dosent 1956. Han hadde studieopphold i USA 1947–48 og 1960 og i Storbritannia 1955–56. Munthe tok dr.oecon.-graden ved NHH 1961. Samme år ble han utnevnt til professor i distribusjonsøkonomi ved UiO, en stilling han innehadde til han gikk av med pensjon 1992.

Fra 1961 begynte et nytt avsnitt i Munthes aktive liv. Det ble især knyttet til fire områder: forskning og forelesninger i det nye fagområdet distribusjonsøkonomi, utarbeidelse av den moderne sosialøkonomi i fem store bind egnet som lærebøker for økonomistudenter, store og krevende offentlige oppdrag, som startet med formannsverv i Statens flyplassutvalg (de nye småflyplasser) 1962 og riksmeglingsmann i bistilling 1965–74, og styreverv og andre oppdrag i det private næringsliv.

Munthe greide å organisere sine evner, energi og tid til verdifull innsats i økonomisk forskning og offentlig forvaltning og til en rekke styreverv i privat nærings- og kulturvirksomhet. Han var formann i Bankkriseutvalget 1992, styreformann i Norsk Hydro 1974–77, i A/S Freia 1978–90 og i Aschehoug forlag 1979–92, og han var medlem av styrene i Bergen Bank, IBM og Nora Industrier i en årrekke. Også ideelle institusjoner hører med; Munthe var konsulent for Nobelkomiteen 1959–83 og formann i styret for Institusjonen Fritt Ord 1981–2000.

Som lærebokforfatter tok Preben Munthe opp arven etter norsk sosialøkonomis ruvende skikkelse på 1800-tallet, professor Torkel Aschehoug. Munthes læreboksyklus, som kom i årene 1963–94, har vært standardverket i landet i 30 år, og de enkelte bøkene er hittil (2002) kommet i opptil fem utgaver. Hans forfatterskap har aldri vist tegn til stillstand, selv om han har nådd en alder av 80 år. Ved siden av avhandlinger om pris- og kartellteori har han skrevet om etableringsfrihet i næringslivet, om befolkningsteori og norsk jordbruk, svensk samvirkebevegelse og et kritisk debattskrift om den famøse prisloven fra 1950-årene. Han har skrevet portrettstudier av kjente norske og utenlandske sosialøkonomer og hobbyøkonomer, bl.a. et vakkert minneskrift og biografi over sin lærer Thomas Sinding. Han var redaktør for Bergens Privatbanks kvartalskrift 1967–82.

Som sosialøkonom viser Munthe liten sans for “teoretisk teori”, mer for resultatorientert teoretisk analyse av vesentlige problemer i den økonomiske virkelighet. Sosialøkonomenes felles væremåte, deres habitus, er han dog del av. Han er ingen opprører mot sosialøkonomenes konformitet, metodeuniformering og andre rigorøse konvensjoner. Men han kan rette kritisk lys mot enkelte dogmer og koryfeer, som f.eks. Ragnar Frisch.

Munthe har også engasjert seg i kunnskapsformidling i et bredere perspektiv, som medlem av hovedredaksjonen for 4. utgave av Familieboka (1973–75) og 1. og 2. utgave av Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon (1978–81 og 1985–89) og som formann i redaksjonsrådet for 3. utgave av samme leksikon (1995–99). Som styreformann i Institusjonen Fritt Ord var han en pådriver for å sikre det økonomiske grunnlaget for utgivelsen av 2. utgave av Norsk biografisk leksikon fra 1999. I pressen har han i alle år vært en aktiv kronikkskribent og spaltist. Foredrag og forelesninger om økonomiske emner og aktuelle debattema gir han beredvillig, gjerne krydret med humor og satire.

Preben Munthe er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1974 og ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1971. Han var kansler (ordensrådets formann) for St. Olavs Orden 1985–2000.

Verker

 • Prisloven. Et debattinnlegg, Bergen 1952
 • Freedom of Entry Into Industry and Trade, Skr. fra NHH. Økonomiske avh. 3, Bergen 1959
 • Produsentens vertikale markedspolitikk som pristeoretisk problem og Horisontale karteller, dr.avh., Skr. fra NHH. Økonomiske avh. 4–5, Bergen 1960–61
 • Markedsøkonomi, 1972 (4. utg. 1986)
 • Sirkulasjon, inntekt og økonomisk vekst. Innføring i makroøkonomi, 1976 (5. utg. 1992)
 • Penger, kreditt og valuta, 1978 (2. utg. 1980)
 • Produksjon og velferd. Innføring i sosialøkonomi, 1985 (2. utg. 1994)
 • Norsk jordbruk, politikk og utvikling. Noen hovedpunkter, 1986
 • Bedrifters regnskap, finansiering og vekst, 1987 (2. utg. Regnskap og kapital, 1991)
 • Befolkningslære, 1990
 • Norske økonomer. Sveip og portretter, 1992
 • Thomas Sinding, en universitetslærer, Forum for universitetshistorie, UiO. Skr. 3, 1996
 • Populister og originale økonomer, 1999
 • Christen Smith, botaniker og økonom, 2004

Kilder og litteratur

 • HEH, flere utg.
 • Stud. 1941, 1966
 • E. S. Andersen og T. Greve (red.): Bedrift og samfunn. Et festskrift til Preben Munthe, 1982
 • N. H. von der Fehr: intervju med P. Munthe i Sosialøkonomen nr. 2/1993
 • G. Hjeltnes, G. F. Rieber-Mohn og E. Rudeng (red.): Ordet er fritt! En bok til Preben Munthe, 2000

Portretter m.m.

 • Tegning av Pedro, gjengitt i Bedrift og samfunn, 1982 (se ovenfor, avsnittet Kilder)
 • Tegning av Jan O. Henriksen, gjengitt i P. Munthe: Populister og originale økonomer, 1999
 • Tegning av Finn Graff, gjengitt i Ordet er fritt, 2000 (se ovenfor, avsnittet Kilder)