Faktaboks

Peter Harboe Castberg
Født
2. oktober 1844, Larvik, Vestfold
Død
18. november 1926, Oslo
Virke
Banksjef
Familie
Foreldre: Distriktslege Tycho Frederik Edvard Castberg (1818–47) og Sophie Petronelle Hofgaard (1820–1900). Gift 11.11.1886 i London med Nina Benham (f. 26.4.1864), datter av skipsreder Henry Benham og Louise Aflalo. Fetter av Johan Castberg (1862–1926).

Peter Harboe Castberg ledet Christiania Bank & Kreditkasse i mer enn 30 år og bygde den opp til å bli en av landets ledende forretningsbanker. Han markerte seg også som forfatter av flere militær- og sikkerhetspolitiske skrifter.

Castbergs far døde da Peter var bare tre år gammel, og moren flyttet med de to sønnene til Christiania. Her tok Peter examen artium 1862, anneneksamen 1863 og studerte deretter en tid jus. 1864 ble han ulønnet løytnant og 1865–67 var han stenograf for Storthingstidende og Morgenbladet. Han la studiene på hyllen for godt og begynte sin livslange bankkarriére 1869, da han ble ansatt i bankierfirmaet Tho. Joh. Heftye & Søn i Christiania. Arbeidet i landes største bankierfirma, hvor han var ansatt til 1873, gav Castberg solid opplæring i bankvirksomhet. 1873 løste han også handelsbrev og ble handelsborger, og drev agenturforretning i hovedstaden i seks år.

1879 ble Castberg ansatt som banksjef og administrerende direktør i den nyetablerte Stavanger Privatbank, som han ledet gjennom en vanskelig periode. I første halvdel av 1880-årene ble norsk økonomi rammet av en alvorlig krise – særlig langs kysten på Sør- og Sørvestlandet. Bare i Stavanger gikk 21 firmaer konkurs vinteren 1882–83. Krisen utløste flere forretningsbankkonkurser i Norge, hvorav den første var Arendals Privatbank. Også i Stavanger inntraff det bankkonkurser. Erfaringene fra bankkrisen i 1880-årene satte antakelig varig preg på Castberg som bankmann, og var med på å gi ham tilnavnet “den fremste lyseslukker på næringslivets område”.

1884 forlot han Stavanger for på ny å slå seg ned i hovedstaden, hvor han året etter ble hovedbokholder i Christiania Sparebank. 1886 ble han utnevnt til banksjef og administrerende direktør i Christiania Bank & Kreditkasse, en stilling han innehadde til 1919. Castberg fulgte en forsiktig linje i risikoeksponeringen av banken. Under den voldsomme veksten i forretningsbankenes utlån i løpet av den første verdenskrig unnlot han å la Kreditkassen vokse like raskt som de øvrige banker. Den forsiktige strategien førte til at Kreditkassen greide seg vesentlig bedre gjennom bankkrisen i 1920-årene.

Castberg var også opptatt av samfunnsspørsmål og bl.a. en engasjert militærpolitisk forfatter. Hans avhandling Vil Ofoten-Luleaabanen blive av nogen særegen Betydning for de forenede Rigers militære Forhold?, som ble trykt i Norsk Militært Tidsskrift 1886, sies å ha gitt støtet til anlegget av sterke befestninger i svensk Norrland. 1902 utgav han Ældre og nyere udtalelser vedrørende Sveriges faste forsvar, og 1906 kom den sosialøkonomiske monografien Production.

Peter Harboe Castbergs yngste sønn, Francis Arthur Harboe Castberg (1889–1915), ble offiser i den britiske hær og falt som kaptein under den første verdenskrig. Castbergs yngre bror Oscar Ambrosius Castberg (1846–1917) var utdannet som billedhugger, og laget bl.a. marmorbysten av Johan Sverdrup i Stortinget (1883).

Verker

  • Vil Ofoten-Luleaabanen blive av nogen særegen Betydning for de forenede Rigers militære Forhold?, i Norsk Militært Tidsskrift 1886
  • Ældre og nyere udtalelser vedrørende Sveriges faste forsvar, 1902
  • Production, Kristiania/København 1906 (eng. utg. 1907)

Kilder og litteratur

  • C. O. Munthe: biografi i NBL1, bd. 3, 1926
  • Aa. S. Castberg: Slekten Castberg gjennom 300 år, 1938
  • E. Engebretsen: Christiania Bank & Kreditkasse 1848–1948, 1948
  • S. Knutsen m.fl.: Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918–1998, 1998