Faktaboks

Ove Dahl
Ove Christian Dahl
Født
29. januar 1862, Orkdalsøra i Orkdal, Sør-Trøndelag
Død
17. september 1940, Oslo
Virke
Botaniker
Familie
Foreldre: Handelsmann Hans Peter Dahl (1813–67) og Christiane Scherving Bech (1834–1910). Ugift.

Ove Dahl fikk gjennom sitt flittige feltarbeid og fullføringen av Axel Blytts norske flora stor betydning for kunnskapen om Norges planteliv.

Dahl gikk på latinlinjen ved Trondhjems katedralskole og tok examen artium 1880. Deretter studerte han filologi ved Det Kongelige Frederiks Universitet i Kristiania med embetseksamen 1886. Inspirert av professor Sophus Bugge studerte han med hell oldnorsk og fikk 1888 “Accessit” for en avhandling om språket i Gammel norsk homiliebok. Etter et årsvikariat som lærer ved Hønefoss kommunale middelskole, en jobb han mistrivdes i, vendte han seg for alvor til botanikken. Hans mor og en tante hadde vakt interessen for plantelivet. Allerede i studietiden hadde han fulgt professor Axel Blytts botaniske forelesninger og ekskursjoner.

Dahl arbeidet 1890–92 ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim, særlig med resultatene av biskop Johan Ernst Gunnerus' vidstrakte reisevirksomhet, hans store herbarium og omfattende brevveksling. Dette arbeidet om Gunnerus resulterte i fem grundige publikasjoner, med filologi og realfag i skjønn forening.

1893 ble Dahl assistent ved Universitetets Botaniske Museum i Kristiania, og fra 1896 var han konservator samme sted. Denne stillingen hadde han til hans arbeidskraft var slutt 1922, da han ble innlagt på Gaustad asyl der han bodde sine siste tragiske 18 år. Han var en edel sjel hele sitt liv, ifølge professor Jens Holmboe.

Axel Blytt hadde ved sin død 1898 kommet godt i gang med å utarbeide manuskriptet til sin Haandbog i Norges Flora. Dahl påtok seg å fullføre denne floraen, som ble utgitt 1906. Den ble i en hel menneskealder landets eneste fullstendige vitenskapelige floraverk, før professor Rolf Nordhagen (1940) og førstekonservator Johannes Lid (1944) publiserte hver sin norske flora.

Dahls betydning for norsk floristikk og plantegeografi er stor. Hans maurflittige, utholdende og nøysomme feltarbeid gjennom mange år både i sør og nord, i lavlandet og på fjellet, har i vesentlig grad utvidet kunnskapen om Norges planteliv. Ved å samle og presse tallrike planter har Dahl beriket universitetsherbariet i Oslo med førstegangsfunn i Norge og store innsamlinger av vanligere arter, alt som belegg for forekomstene. Mange av hans alltid pålitelige feltobservasjoner står på trykk i større eller mindre avhandlinger, som dermed har varig verdi for norsk plantegeografi.

Etter mangeårige feltstudier i Finnmark rakk ikke Dahl å skrive ferdig en stor avhandling om reisene før han ble syk. Men Holmboe og Lid fullførte den alminnelige delen, som ble trykt 1934, et verk på 430 sider og 17 plansjer. Verkets spesielle del, trolig dobbelt så stor som den trykte delen, vil vel aldri bli publisert. Manuskriptet oppbevares på Botanisk Museum i Oslo. Rolf Nordhagen har hedret Dahl ved å oppkalle en valmue fra Finnmark etter ham – Papaver dahlianum. Planten vokser også på Svalbard og har derfor fått det norske navnet svalbardvalmue.

Dahl var en konsis og nøktern mann, en perfeksjonist i alt han foretok seg, og særlig i det han skrev. Han nøyde seg alltid med å konstatere fakta og unngikk nesten all teoretisering.

Ove Dahls navn og yrke måtte uunngåelig føre til oppnavn som Norges Blomsterdahl og Blomster-Ove. Nærmere 80 år etter at han arbeidet der, kalles ennå et rom på Botanisk Museum i Oslo for Ove Dahls kontor. Fine minner om en dyktig botaniker.

Verker

  Utgitte arbeider (et utvalg)

 • Biskop Gunnerus's virksomhed fornemmelig som botaniker, tilligemed en oversigt over botanikens tilstand i Danmark og Norge indtil hans død, 1–5, i særtrykk av DKNVS Skrifter,1892–1910
 • Axel Blytt: Haandbog i Norges Flora.Efter forfatterens død afsluttet og udgivet ved Ove Dahl, 1906
 • Botaniske undersøgelser i indre Ryfylke, i VSK Forh.,1906 nr. 3, s. 1–36, 1906, og 1907 nr. 4, s. 1–58, 1907
 • Botaniske undersøkelser i Helgeland, i VSK Skr.I 1911 nr. 6, s. 1–221, 1912, og 1914 nr. 4, s. 1–184, 1915
 • Floraen i Finnmark fylke, i NMfN,bd. 69, 1934, s. 1–430

  Ikke utgitte arbeider

 • Manuskript i Botanisk Museum, Oslo
 • håndskrevne etiketter i Universitetsherbariet, UiO

Kilder og litteratur

 • H. H. Gran: biografi i NBL1,bd. 3, 1926
 • J. Holmboe: Konservator Ove Dahl 1862–1940,i NMfN,bd. 82, s. 1–8, 1941
 • d.s.: Minnetale over konservator Ove Dahl,i DNVA Årbok1941, s. 35–40, 1941

Portretter m.m.

 • Foto i J. Holmboe: Minnetale (se Kilder)