Faktaboks

Ole Devegge
Født
20. oktober 1772, Christiania
Død
16. januar 1847, København, begr. på Assistens kirkegård
Virke
Bibliotekar, numismatiker og samler
Familie
Foreldre: Sorenskriver Sivert Devegge (1728–74) og Karen Sophie Riis (1745–1826). Ugift.

Ole Devegge var en begavet numismatiker, en utpreget samlernatur med vide interesser. Hans faglige innsats ved Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling i København og hans testamentariske gave til samlingen er den særlige fortjeneste han minnes for.

I familien het det at Devegge-navnet skulle stamme fra en innvandret hugenottfamilie d'Eveque eller de Vegue, men fedrenegården Devegge i Nes i Hallingdal er alt nevnt 1528. Påstanden, som Ole Devegge fremførte i en selvbiografisk opptegnelse, må være utslag av en honnett ambisjon.

Devegge ble dimittert fra latinskolen i Christiania 17 år gammel til universitetet i København, der han ble student med utmerkelse og tok examen philologicum og philosophicum 1790. På anbefaling av Edvard Colbjørnsen begynte han på juridiske studier, men avbrøt studiene 1792 og ble ansatt på Det Classenske fideikommiss' kontor.

Devegges interesser gikk i mange retninger, han samlet bøker, naturalier og kunst, men mistet det meste ved den store brannen i København 1795. Han samlet imidlertid videre, særlig var han opptatt med å samle og systematisere ekserpter fra bøker og skrifter. 1803 ble han ansatt som underbibliotekar ved Classenske Bibliothek, og 1836 avanserte han til bibliotekar. Hans sjef ved biblioteket, professor Christian Ramus, var også direktør for Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling. Han antok fra 1820 Devegge som assistent, til å tegne mynter og assistere seg i arbeidet med et stort anlagt verk over danske middelaldermynter. Ved Ramus' død 1832 ble P. O. Brøndsted hans etterfølger, mens Devegge og museumsmannen Christian Jürgensen Thomsen ble inspektører ved Møntsamlingen.

Ved siden av arbeidet i Møntsamlingen og biblioteket drev Devegge fortsatt sitt samler- og forskerarbeid, men det var lite han fikk publisert, hovedsakelig noen myntauksjonskataloger. Hans mangeårige kollega Thomsen beskrev ham slik: “En egen Frygtagtighet som var Devegge medfødt og som tillige grundede sig i at ikke kunne faae seg sagt hva han ville paa en saa bestemt og elegant Maade, som han tragtede efter, gjorde at han ei kunde arbeide hurtigt, et Brev var ham allerede til Byrde, han skrev det ofte om, og betænkte sig saa længe at Brevet blev liggende, af samme Grund arbeidede han helst selv anden og saaledes blev Fortegnelsene over Frosts og Timms store Møntsamling til.”

Devegges søster Cathrine var gift med professor og senere statsråd Niels Treschow. Da venner oppmuntret Devegge til gjennom denne innflytelsesrike svoger å søke ansettelse i Norge, svarte Devegge at “af alt det som interesserer mig findes endnu slikt intet i Christiania”.

Etter en søstersønns tidlige død skrev Devegge 1836 sitt testament, der han bestemte at Møntsamlingen fra hans mynter, medaljer og numismatiske bøker skulle utta alt hva den ikke hadde fra før. Deretter skulle Thorvaldsens Museum ta ut alt hva som manglet den av antikke mynter. Både Møntsamlingen og Devegge selv kunne nå dirigere sine innkjøp og ervervelser med hensyn til testamentet. Som belønning for sin gavmildhet ble han 1836 utnevnt til ridder av Dannebrogordenen og fikk 1839 tittelen kanselliråd.

Verker

  • Catalogus nummorum Veterum Græcorum et Romanorum quos olim possidebat Nicolaus Abildgaard, artium elegantiarum Professor etc. die 27 Octobris 1817 sub hasta vendendos, København 1817
  • Den af Hans Henrik Frost, Justitsraad, Inspecteur ved Vaisenhuset og Lehnsskriver efterladte Mynt- og Medaillesamling (sm.m. C. J. Thomsen), 2 bd., København 1825–27
  • Fortegnelse over Georg Friederich Timms udmærkede Mynt- og Medaillesamling (sm.m. C. J. Thomsen), del 1–3, København 1831–34
  • Beskrivelse af gamle danske og norske Mynter (sm.m. C. Ramus; ufullendt), København 1832 (nytt opplag, Danske Middelaldermønter, med forord av L. Müller og C. F. Herbst, 2 bd., København 1867)
  • et språkvitenskapelig manuskript fra 1816 er utgitt med tittelen Prøve av dansk-norsk ordbok 1816, Skrifter fraa Norsk maalførearkiv 11, 1957

Kilder og litteratur

  • C. J. Thomsen: O. Devegge's Mynt- og Medaille-Samling, 3 bd., København 1851–67
  • d.s.: “Ole Devegge. Projecteret Fortale til tredie Deel af Catalogen over O. Devegge's Myntsamling” (med anmerkninger av G. Galster), i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1939, s. 86–102
  • G. Galster: biografi i DBL3, bd. 3, 1979