Faktaboks

Niels Nickelsen
Niels Stockfleth Schultz Nickelsen
Født
27. juni 1871, Christiania
Død
20. oktober 1956, Oslo
Virke
Sjøoffiser, telegrafdirektør og kringkastingsmann
Familie
Foreldre: Skolebestyrer, senere residerende kapellan Niels Stockfleth Schultz Nickelsen (1834–1916) og Magdalena (“Magda”) Bang (1833–1910). Gift 21.11.1895 i Horten med Sofie Amalie Arveschoug Neumann (23.12.1865–23.7.1958), datter av garnisonsprest Job Arveschoug Neumann (1837–1913) og Elise Mathilde Marie Holst (1841–1903).

Kommandørkaptein Niels Nickelsen var Norges fjerde telegrafdirektør. Han regnes som grunnleggeren av kringkastingen i Norge og var opphavsmann til ordet “kringkasting”.

Nickelsen ble uteksaminert fra Sjøkrigsskolen i Horten 1894 og tok realartium som privatist 1895. I løpet av de neste 15 årene gjorde Nickelsen tjeneste i Forsvarsdepartementet, om bord i marinens fartøyer og ved Sjøkrigsskolen i Horten, her dels som inspeksjonsoffiser, dels som lærer ved øverste avdeling. Han var også mye brukt i kommisjons- og utredningsarbeid. 1909 ble han utnevnt til førsteassistent ved marinens minevesen i Horten og fikk tre år senere opprykk til kommandørkaptein og stilling som direktør for minevesenet. Avbrutt av to år som sjef for marinens torpedoskole og av en periode som sjef for panserskipet Norge på nøytralitetsvakt under den første verdenskrig, var Nickelsen minedirektør frem til 1922, da han søkte stillingen som telegrafdirektør.

Nickelsen overtok som telegrafdirektør i en økonomisk vanskelig tid. Oppgaven ble derfor mer å sikre forsvarlig drift uten budsjettoverskridelser enn å realisere planer om utvidelser og nyanlegg. Under Nickelsens ledelse opparbeidet Telegrafverket likevel et solid økonomisk overskudd, og han var ansett som en av landets fremste etatsjefer. Men hans forslag om å skille Telegrafverket ut som egen økonomisk enhet vant ikke tilslutning, så da Stortinget 1929 vedtok å gjøre ekspedisjonssjefen i Handelsdepartementet til telegrafdirektørens nærmeste overordnede i stedet for statsråden, tok Nickelsen avskjed. Han returnerte til marinen som kommandørkaptein og gjorde tjeneste ved 1. sjømilitære distrikt i Horten frem til han gikk av 1933, 62 år gammel.

Sin viktigste innsats gjorde Nickelsen i arbeidet med å etablere en norsk kringkasting, der han gikk inn for et sterkt offentlig engasjement. Det var Nickelsen som åpnet sendingene da Kringkastingselskapet A/S startet sine regulære sendinger 15. desember 1924. Våren 1924 hadde han lansert ordet “kringkasting” til internt bruk i Telegrafverket. Herfra slo det raskt rot og ble snart del av norsk dagligtale. Fra 1928 var Telegrafstyret direkte representert i Kringkastingselskapets styre med telegrafdirektøren selv. Og Nickelsen ble sittende i styret som Handelsdepartementets representant også etter at han forlot sitt embete høsten 1929. Ved opprettelsen av Norsk rikskringkasting 1933 ble Nickelsen styrets nestformann, en posisjon han beholdt til 1940. 1945 trådte han igjen for en kort stund inn i kringkastingens styre og kom slik til å prege beslutningene i norske kringkastingssaker gjennom mer enn 20 år.

Nickelsen var liberal og nasjonal, opptatt av kringkastingens muligheter som kulturbærer og folkeopplysningsorgan og av mulighetene for norsk industri for å hevde seg på dette nye feltet. Han var også forfatter av lærebøker i sjømannskap og i mange år redaktør av Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. Av lynne var han myndig og litt fjern, en typisk “offiser” som holdt avstand til personalet. Nickelsen ble kritisert for sin steilhet i spørsmålet om større selvstendighet for statsbedriftene, men beundret for sin rettlinjethet og integritet.

Niels Nickelsen ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1946. Han innehadde også en rekke utenlandske ordener og var bl.a. kommandør av 1. klasse av Dannebrogordenen og av den svenske Vasaorden.

Verker

 • Sjøveisreglerne. Plakat indeholdende regler til forebyggelse af sammenstød mellem fartøier og signaler for havsnød af 16de januar 1897 og 24de april 1906. Med forklarende bemærkninger og 79 tegninger (sm.m. G. Blom), 1906 (11. reviderte utg. 1974)
 • Lærebog i sjømandskab, maskinlære m.v. Til brug ved sjømandsskolerne (sm.m. O. S. Giertsen), 1907 (8. utg. 1953)
 • Skibs fare og frelse. Raad og forholdsregler under forskjellige vanskelige omstendigheter paa sjøen, 1909

Kilder og litteratur

 • Stud. 1895,1920 og 1949
 • Barth,1930
 • A. Haarberg: biografi i NBL1,bd. 10, 1949
 • HEH 1950
 • T. Rafto: Telegrafverkets historie 1855–1955,1955
 • R. Jensen (red.): Sjømilitære Samfunds kalender 1814–1964,1965
 • H. F. Dahl: Hallo-Hallo! Kringkastingen i Norge 1920–1940,1975

Portretter m.m.

  Fotografiske portretter

 • Fotografi i T. Rafto,1955, s. 429 (se ovenfor, avsnittet Kilder)