Faktaboks

Morten Harboe
Født
29. mai 1929, Lavik (nå Høyanger), Sogn og Fjordane
Virke
Lege
Familie
Foreldre: Lege Morten Dedekam Harboe (1897–1986) og Sigrid Lystad (1903–82). Gift 1959 med førstekonsulent Sissel Lippestad (8.6.1933–), datter av overingeniør Arvid Sigvald Lippestad (1895–1978) og Ingrid Flood (1897–1981).

Morten Harboe er internasjonalt kjent for sine forskningsbidrag innenfor immunologi, både innen generell immunologi og innen de spesielle immunologiske aspektene ved sykdommene lepra og tuberkulose. Han ledet 1969–70 oppbyggingen av Armauer Hansen Research Institute i Addis Abeba og har i de etterfølgende 30 år vært i aktivt vitenskapelig samarbeid med instituttet og sittet i dets styre.

Morten Harboe tok examen artium på Gjøvik og studerte medisin i Oslo. Etter vanlig turnustjeneste og militærtjeneste begynte han sin forskerkarriere 1958 i laboratorier ved Rikshospitalet. Doktoravhandlingen fra 1961 var en studie av genetisk bestemte egenskaper ved antistoffmolekyler. Harboe fortsatte sine immunologiske arbeider under et forskningsopphold ved Rockefeller University i New York 1961–62 og deretter i 20 år ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning ved Ullevål sykehus. 1983–99 var han leder for Institutt for generell og revmatologisk immunologi ved Rikshospitalet. Det immunologiske forskningsarbeidet har han fortsatt med ved Rikshospitalet også etter at han gikk av med pensjon.

Frem til 1969 arbeidet Harboe med problemstillinger innenfor generell immunologi. Sammen med medarbeidere i Norge og USA fant han nye genetisk bestemte faktorer og viste at forskjellige faktorer lå på forskjellige steder i immunglobulinmolekylet. Senere dreide han forskningsinnsatsen mot immunologiske aspekter av infeksjoner med mykobakterier, med hovedvekt på lepra og tuberkulose. I begge fasene har hans forskning vært karakterisert av at han har brukt materiale fra pasienter som utgangspunkt for sine problemstillinger, og at han har brukt resultatene fra forskningen til å forbedre diagnostikk og behandling. Harboe har inspirert og veiledet en lang rekke yngre forskere i sitt fag, og mange av dem har senere fått sentrale stillinger i norsk medisinsk forskning.

Morten Harboe ble tidlig interessert i humanitært arbeid i Norge og i norsk bistand til utviklingsland. Hans største utfordring og innsats innenfor dette feltet var oppbyggingen av et forskningsinstitutt for lepraforskning i Etiopia. Organisasjonene Redd Barna i Norge og Sverige tok initiativet til opprettelsen av instituttet og dekket 20 % av budsjettet i mange år. NORAD og Sida stod for resten. Morten Harboe ble rekruttert som director allerede i planleggingsfasen og ledet arbeidet fra grunnen av frem til keiser Haile Selassie åpnet Armauer Hansen Research Institute 1970.

De tidlige arbeidene fra dette instituttet av Harboe og hans norske og afrikanske medarbeidere førte til en helt ny forståelse av immunreaksjoner ved forskjellige kliniske former for lepra, og til nye metoder for immunologisk påvisning av subklinisk infeksjon. De karakteriserte også de særlig kraftige immunreaksjonene i tilslutning til akutte episoder, “reaksjoner”, og innførte immunsuppressiv behandling, som sterkt har redusert frekvensen av nerveskader. I senere år har arbeidet ved instituttet også hatt fokus på tuberkulose og aspekter av aids.

Morten Harboe er kjent for å ha solid faglig dømmekraft også utenfor sine egne fagdisipliner med en personlighet som virker avvæpnende på konflikter. Dette, i kombinasjon med et sterkt samfunnsengasjement, har ført til at Morten Harboe har vært sterkt ettertraktet som leder av styrer, komiteer og utvalg. Han har bl.a. vært formann for Redd Barnas hovedstyre, dekanus for Det medisinske fakultet i Oslo, den første leder i Den norske kreftforening etter at de to tidligere rivaliserende foreningene ble slått sammen, og leder for et EU-ekspertpanel for tuberkulosevaksiner.

Verker

 • Studies on the gamma globulin (Gm) serum groups, dr.avh., 1961
 • Medisinsk immunologi (sm.m. Jacob B. Natvig), 1975 (flere utg., også tysk, spansk og japansk)
 • Leprosy, i K. S. Warren og A. A. F. Mahmoud (red.): Tropical and Geographical Medicine, New York, 1984
 • The Immunology of Leprosy og Overview of Host-Parasite Relations, i R. C. Hastings (red.): Leprosy, Edinburgh 1985
 • Leprosy, i K. S. Lankinen m.fl. (red.): Health and Disease in Developing Countries, London 1994
 • Immunreaksjoner ved lepra og tuberkulose, i Forskningsnytt nr. 3/1985, s. 19–24
 • Helse og elektromagnetiske felt, i Medicinsk Årbog 1996, København 1996, s. 161–169
 • Tuberkulose er på nytt en trussel – hva kan og må vi gjøre for å møte den?, i DNVA Årbok 1995, s. 135–139
 • Immunforsvaret hos eldre, i Medicinsk Årbog 1998, København 1998, s. 39–42

Kilder og litteratur

 • Morten Harboes curriculum vitae (2000)
 • biografi i NL, bd. 2, 1996