Faktaboks

Magnus Andersen
Magnus Kristoffer Andersen
Født
20. mars 1916, Andøy, Nordland
Død
11. desember 1994, Bø, Nordland
Virke
Fisker, organisasjonsmann og politiker
Familie
Foreldre: Fisker og matros Jens Ole Marius Andersen (1892–1942) og Inga Kristina Andersen (1889–1969). Gift 24.6.1939 med Josie Lovise Steffensen (14.8.1920–), datter av sjømann Amandus Steffensen (1893–1959) og Borghild Josefsen (1920–66).
Magnus Andersen
Av /Stortingsarkivet.

Magnus Andersen var aktivt med i norsk fiskeripolitikk i mer enn 20 år, både som formann i Norges Fiskarlag, som stortingsrepresentant og som fiskeriminister.

Han ble tidlig vant med båter og fiske. Han vokste opp under enkle kår sammen med foreldrene og en søster og bror, og som vanlig på disse kanter begynte han å fiske som 12-åring da han hadde fullført seks års folkeskole. Han fikk raskt fisket som fast arbeid. Høvedsmann i egen båt ble han 25 år gammel. 1949 solgte han båten og deltok deretter i lofotfisket som lottfisker.

Som ungdom kom Andersen med i Norges Fiskarlags lokalavdeling, Bøstrand fiskarlag, og etter hvert meldte han seg også inn i Arbeiderpartiet. Han avanserte til formann for Bøstrand fiskarlag, og ble senere styremedlem i Nordland fylkesfiskarlag. 1951 ble han valgt som medlem av både kommunestyret i Bø og Norges Fiskarlags landsstyre. Han var yngste landsstyremedlem, men markerte seg som en dyktig fiskeripolitiker og organisasjonsmann. 1955 ble han valgt til formann i Fiskarlaget og sluttet som aktiv fisker. Andersen ble foreslått som motkandidat til den sittende formann, stortingsrepresentant Johs. Olsen. Etter at en tredje kandidat falt ut i første avstemning, ble Andersen valgt med 37 mot Olsens 29 stemmer.

I Fiskarlaget var det motsetninger om fiskeripolitikken mellom medlemmene fra sør og nord i landet. Magnus Andersen – som altså representerte et generasjonsskifte i ledelsen – virket for bedre samarbeid mellom landsdelene, mellom de mange ulike fiskesalgslagene og mellom fiskere med forskjellige redskapstyper. Også i fiskerigrensespørsmålet var meningene delte, men den stillfarne Andersen bidrog til å finne kompromiss. Som en utrettelig talsmann for fiskernes interesser hadde han tillit.

I Andersens formannstid ble grunnlaget for en hovedavtale om fiskeriene mellom staten og Norges Fiskarlag lagt. Han deltok i utvalget som utarbeidet de første retningslinjene for avtalen, i utvalget som utredet spørsmålet om ilandføring av fisk fra utenlandske fiskere og i utvalget som utredet arbeidsforhold i fisket. Som fiskarlagsformann iverksatte og ledet han 1963 den første og til nå (1999) eneste fiskeristreik i Norge, da fiskerne gjennom ni dager i januar stanset leveringen av fisk. I september samme år ble Andersen fiskeriminister i Einar Gerhardsens regjering, en stilling han hadde i to år. Hans innflytelse var avgjørende da den første hovedavtalen mellom Fiskarlaget og staten ble undertegnet juni 1964. Avtalen innebærer at Fiskarlaget er myndighetenes avtalepart ved forhandlinger om støtteordninger.

Etter at fiskeriminister Knut Hoem i januar 1972 trådte ut av Bratteli-regjeringen fordi han ikke godtok forhandlingsresultatet som var oppnådd om vilkårene for norsk medlemskap i Det europeiske Felleskap (EF), overtok Magnus Andersen igjen denne statsrådsjobben. Regjeringen gikk av etter at folkeavstemningen i september gav flertall mot norsk medlemskap.

Ved stortingsvalget 1973 ble flere tilhengere av norsk medlemskap i EF ikke gjenvalgt. I Magnus Andersens hjemkommune, Bø i Vesterålen, stemte over 90 prosent nei til medlemskap. Andersen, som hadde vært stortingsrepresentant siden 1965 og bl.a. nestformann i Fiskerikomiteen, ble ikke nominert på nytt av Arbeiderpartiet i Nordland fylke.

Fra 1973 til han gikk av med pensjon 1982 var Andersen bransjekonsulent for Distriktenes Utbyggingsfond. 1974–82 var han også formann i Postverkets styre.

Magnus Andersen ble 1976 utnevnt til æresmedlem av Norges Fiskarlag, og 1990 fikk han Kongens fortjenestmedalje i gull. Han døde av hjertesvikt 1994.

Verker

  • Fiskarorganisasjonen i Norge, Norges Fiskarlags småskrifter nr. 1, Trondheim 1961
  • Konsesjonsordninger i fisket. Innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kgl.res. av 13.oktober 1978, avgitt til Fiskeridepartementet 10. desember 1980, 1981

Kilder og litteratur

  • Avisklipp, Arb.bl./Dagsavisens klipparkiv
  • biografiske opplysninger i Nordby, bd. 1, 1985
  • A. Hallenstvedt og B. Dynna: Fra skårunge til høvedsmann: med Norges fiskarlag gjennom 50 år, Trondheim 1976
  • B. Myrstad: Han Hallstein – storbasen på land, 1998