Faktaboks

Kolbjørn Skaare
Født
6. april 1931, Strinda (nå Trondheim), Sør-Trøndelag
Død
3. juni 2017, Oslo
Virke
Numismatiker
Familie
Foreldre: Forsøksleder Sevald Skaare (1901–75) og Thora Rogne (1905–93). Gift 12.9.1959 med lektor Marit Olafsdatter Bjørnstad (28.1.1933–25.1.2012), datter av skipskaptein Olaf Bjørnstad (1898–1987) og Adèle Hartmann (1906–2005).

Kolbjørn Skaare har vært den sentrale skikkelse innenfor faget numismatikk i Norge i en mannsalder, senest som professor ved Universitetet i Oslo (UiO).

Skaare var født i Trondheim, men vokste opp i Vang på Hedemarken, der hans far var ansatt ved forsøks- og stamsædgården Vidarshov. Etter examen artium på Hamar katedralskole 1950 studerte han historie, gresk og latin ved UiO. Helt tilfeldig, og uten å vite noe som helst om mynter, fikk han 1954 en assistentjobb ved Universitetets Myntkabinett. Hans første oppgave var å bestemme 21 kufiske (arabiske) mynter fra et vikingtidsfunn. Det var tanken at han skulle fortsette med antikke mynter, men norsk middelalder ble likevel Skaares viktigste forskningsfelt. Kombinert med praktisk museumsarbeid fortsatte han med forskningen og ble dr.philos. på avhandlingen Coins and Coinage in Viking-Age Norway 1976. Skaare ble konservator ved Myntkabinettet 1958 og var professor i numismatikk fra 1985 til han gikk av 2002.

Skaares doktoravhandling er en grundig undersøkelse av Harald Hardrådes utmynting. De første norske mynter ble preget under Olav Tryggvason og Olav Haraldsson, men disse hadde liten praktisk betydning. Det var først og fremst engelske og tyske mynter som sirkulerte i Norge i disse kongenes regjeringstid. Det var først under Harald Hardråde at utmyntingen ble mer permanent. Kongen, som var inspirert av den angelsaksiske utmynting, sikret seg høy grad av kontroll, og Skaare ser hans utmynting som begynnelsen til et nasjonalt myntvesen i Norge. En sterk kongemakt var en avgjørende forutsetning for dette, slår han fast.

Som forsker må Skaare karakteriseres som empiriker, i likhet med de fleste numismatikere. I avhandlingen gjorde han bruk av metallurgiske undersøkelser av mynter. Det sprang ut av et samarbeid han hadde innledet i 1960-årene med Eiliv Steinnes ved det som dengang het Institutt for atomenergi på Kjeller, og som varte til 1980-årene. På dette området var Skaare meget tidlig ute og fikk betydelig oppmerksomhet blant forskere i utlandet.

Blant Skaares viktigste resultater er redatering av kronologien for norske middelaldermynter, ikke bare fra Harald Hardråde, som ble behandlet i doktoravhandlingen, men også fra Magnus Berrføtt, Håkon Håkonsson og erkebiskop Jon Raude. Dette og annen forskning er publisert i en lang rekke artikler i Nordisk Numismatisk Årsskrift og andre skriftserier.

Skaare har vært en meget ivrig formidler. Han har hatt myntspalte i dagspressen og skrevet hefter og bøker om mynter fra antikken, bysantinske mynter og norske mynter som har fått stor utbredelse blant myntsamlere. Han har hatt tett kontakt med samlermiljøet.

Kolbjørn Skaare har i flere perioder vært instituttbestyrer ved Myntkabinettet og er dermed blitt involvert i universitetsadministrativt arbeid. Han har også forelest i numismatikk, og han har arbeidet med studieorganisering. Magistergradseksamen i numismatikk ble opprettet 1972, og samme år ble den første magister uteksaminert.

Skaare var sekretær for Commision internationale de numismatique 1979–86 og president 1986–91. Han har også vært styremedlem og tidvis preses i Det Norske Videnskaps-Akademi i perioden 1980–89. Ut over numismatikken har sang og musikk vært hans fremste interesser, og han var i en årrekke medlem av Den norske studentersangforening. Han har også vært en habil forfatter av leilighetssanger til bruk både i familiære og faglige sammenhenger.

1995 utgav Skaare sitt faglige testament, Norges mynthistorie i to bind, hvorav det siste inneholder illustrasjonskataloger over Norges mynter og papirpenger. Verket er en syntese av hans forskning og formidling om norsk mynthistorie fra forhistorisk tid og helt frem til Harald 5. I epilogen understreker han betydningen av internasjonale forbindelser i mynthistorien, noe som også er sentralt i hans doktoravhandling og i flere andre arbeider: “Da Norge tok til å bli ett rike, samlet av Harald Hårfagre, var den viktigste mynten her i landet arabiske dirhemer, som med sin sentrale adversinnskrift forkynte at 'Det er ingen Gud uten Allah'.” Dermed griper han tilbake til begynnelsen – også sin egen, til de 21 dirhemene han begynte med 1954.

Verker

 • Nytt lys over Skandinavias nordligste skattefunn med angelsaksiske og kufiske mynter (sm.m. M. Dolley), i Nordisk numismatisk årsskrift 1960, s. 5–24
 • Harald Hardråde som myntherre, i St. Hallvard 1966, s. 163–190
 • Moneta Norwei. Norsk mynt i tusen år, 1966
 • Coins and Coinage in Viking-Age Norway. The establishment of a national coinage in Norway in the XI century, with a survey of the preceding currency history, dr.avh. UiO, 1976
 • Mynt i Norge, Norsk kulturarv 14, 1978
 • Mynten på Kongsberg, i DNVA Årbok 1992, s. 102–112
 • Norges mynthistorie. Mynter og utmyntning i 1000 år. Pengesedler i 300 år. Numismatikk i Norge, 2 bd., 1995
 • Pengesedler i Norge, 1996
 • Bysantinske mynter, 1998
 • Fra Ptolemaios den første til Harald den femte. Herskerbilder på mynt, 1998
 • Du slette tid! Vår egen og andres tidsregning gjennom tidene, 1999
 • Myntøkonomi og varebytte, i Collegium medievale 2000, s. 103–116

Kilder og litteratur

 • Norsk numismatisk forening (utg.): Festskrift til Kolbjørn Skaare i anledning 60-årsdagen 6. april 1991, 1991
 • K. Jonsson og B. Malmer (red.): Numismatica thesaurica. Festschrift to Kolbjørn Skaare on the occasion of his 60th birthday 6 April 1991, Nordisk numismatisk årsskrift 1991, Stockholm 1991
 • HEH 1994
 • J. S. Jensen: “Pengevesenets fremvekst i Norge i middelalderen. Opposisjonsinnlegg ved Svein Gullbekks doktordisputas”, i Nordisk Numismatisk Unions medlemsblad nr. 7–8/2003

Portretter m.m.

Kunstneriske portretter

 • Medalje med Skaares portrett av Øivind Hansen, 1991
 • Maleri (halvfigur) av Kari Grasmo, 2001; Universitetets kulturhistoriske museer, UiO