Faktaboks

Kari Vogt
Født
3. april 1939, Oslo
Virke
Religionshistoriker
Familie
Foreldre: Overlege Erik Theodor Vogt (1907–2000) og psykolog Bodil Therese Tandberg (1910–2001). Brordatter av Hans Vogt(1903–86); søsterdatter av Vebjørn Tandberg (1904–78).
Kari Vogt
Kari Vogt
Av /NTB Scanpix ※.

Kari Vogt er religionshistoriker med islam som spesialfelt. Hun har et betydelig forfatterskap som forskningsformidler, spesielt med islam som tema, og har gjort en stor innsats som universitetslærer og veileder for doktorgrads- og hovedfagsstudenter i religionshistorie.

Etter examen artium på engelsklinjen 1958 studerte hun ved Universitetet i Oslo (UiO), der hun 1965 ble mag.art. i religionshistorie med avhandlingen Urmenneskeskikkelsen i de manikeiske Thomas-salmene og støttefagene koptisk og gammel-egyptisk. Hun tok dessuten mellomfagseksamen i fransk og historie.

Det siste året av studiene tilbrakte Kari Vogt i Paris som elev av professor Henri-Charles Puech ved École Pratique des Hautes Études. 1966–67 var hun stipendiat ved CNRS (Det franske forskningsråd), inntil hun 1967 ble ansatt ved UiO som universitetslektor. 1985 fikk hun opprykk til førsteamanuensis.

I studietiden i Oslo og Paris var det særlig de gnostiske skrifter fra de første århundrer e.Kr. som opptok henne, spesielt manikeismen. Hun leverte dessuten bidrag om den tidlige kristne kirkes historie og om den koptiske kirke i Egypt, som hun har fortsatt å beskjeftige seg med. I 1970-årene skrev hun også om nordisk religion og om samfunn i norrøn tid, spesielt i lys av de nye perspektiver som kjønnsforskningen innførte.

Det er likevel islam som siden midt i 1980-årene har stått i sentrum for Kari Vogts forskning og formidling, fremfor alt i form av en rekke bøker. Islams Hus fra 1993 gir en oversikt over islam, dens historie, ulike retninger og lovskoler, samt dens utbredelse i verden i moderne tid. I Kommet for å bli fra 1995 settes fokus på islam i Vest-Europa, samt de problemer og utfordringer dens stilling som minoritetsreligion i de vest-europeiske samfunn fører med seg. Reise i Iran gir en i norsk sammenheng enestående innføring i iranske samfunnsforhold og de ulike politiske og religiøse strømninger i dette landet. I Islam på norsk dokumenterer og analyserer hun islams tilstedeværelse i Norge. I tillegg har hun skrevet et stort antall artikler, både vitenskapelige og populærvitenskapelige, om religionsforhold i Midtøsten.

Sammen med Nelly van Doorn-Harder har Kari Vogt vært redaktør for verket Between Desert and City. The Coptic Orthodox Church To-day og sammen med Per Kværne redaktør av Religionsleksikon.

For sin innsats som populærvitenskapelig formidler fikk hun 1998 Institusjonen Fritt Ords honnør og 1993 Universitetets formidlingspris.

Gjennom aviskronikker og tallrike intervjuer og kommentarer i radio og fjernsyn har Kari Vogt gjennom 1990-årene og inn i årene etter årtusenskiftet vært den kanskje mest synlige sakkyndige i Norge når det gjelder islam og religiøse forhold i Midtøsten, og hennes sakkunnskap og upartiskhet har sikret henne stor anerkjennelse også i muslimske miljøer.

Kari Vogt har hatt en rekke styreverv og sitter i Utenriksdepartementets utvalg for nedrustning og sikkerhet siden 1998, Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet siden 1998, Den norske PEN-klubben siden 1999, Norsk utenrikspolitisk institutt siden 2001 og Bjørnsonakademiet siden 2003. I 2006 mottok hun Universitetet i Oslos formidlingspris.

Verker

  Bøker

 • Urmenneskeskikkelsen i de manikeiske Thomas-salmene, mag.avh. UiO, 1965
 • red. Religionsleksikon. Religioner og religiøse bevegelser i vår tid (sm.m. P. Kværne), 1992 (ny utg. 2002)
 • Islams Hus. En verdensreligion i fremmarsj, 1993
 • Kommet for å bli. Islam i Vest-Europa, 1995
 • Reise i Iran, 1997
 • red. Between Desert and City. The Coptic Orthodox Church To-day (sm.m. N. van Doorn-Harder), 1997
 • Islam på norsk. Moskéer og islamske organisasjoner i Norge, 2000
 • Islam – tradisjon, fundamentalisme og reform, 2005

  Artikler (et utvalg)

 • Religious Revival and Political Mobilisation. Development of the Coptic Community in Egypt, i M. Laanatza & K. Vogt (red.): Egypt under Pressure. A Contribution to the Understanding of Economic, Social, and Cultural Aspects of Egypt Today, Uppsala 1986
 • 'The Hierophant of Philosophy' – Hypatia of Alexandria, i K. Børresen og K. Vogt (red.): Women's Studies of the Christian and Islamic Tradition. Ancient, Medieval and Renaissance Foremothers, Dordrecht 1993
 • La moniale folle du monastère des Tabennésiotes, ibid.
 • The Desert Mothers. Female Asceticism in Egypt from the 4th to the 6th Century, ibid.
 • Becoming Male. A Gnostic, Christian and Islamic Metaphor, ibid.
 • Integration through Islam? Islam in Norway, i Y. Y. Haddad (red.): Muslims in the West. From Soujourners to Citizens, Oxford 2002
 • Becoming Male, i J. M. Soskice og D. Lipton (red.): Oxford Readings in Feminism and Theology, Oxford 2002
 • Gender metaphors in Fariduddin's memoirs of the Saints (Thadkirat al-Awliya), i K. Børresen (red.): Gender Models in Formative Christianity and Islam, Roma 2004
 • Women, Gender and Religious Associations in Western Europe, i Encyclopedia of Women and Islamic Cultures, bd. 2, Leiden 2005
 • Woman Preachers in Western Europe, op.cit., bd. 3, Leiden 2006

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra den biograferte