Jul Låg

Faktaboks

Jul Låg
Født
13. november 1915, Flesberg, Buskerud
Død
2. februar 2000, Ås, Akershus

Artikkelstart

Jordforsker. Foreldre: Gårdbruker Torstein S. Buind Låg (1869–1941) og Jøran Brattås (1881–1967). Gift 1956 med Ingrid Brenner (9.2.1926–8.3.1979), datter av gårdbruker Tollef Brenner (1890–1974) og Olave Brenner (1898–1964).

Jul Låg var professor i jordbunnslære ved Norges landbrukshøgskole (NLH) i mer enn 30 år og prorektor og rektor der. Han spilte også en aktiv rolle i en lang rekke forskerorganisasjoner og var i en tiårsperiode preses/visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Låg vokste opp på gården Låg nordre i Flesberg. Etter folkeskolen var han gårdsarbeider i noen år og tok deretter landbruksskole 1934–36 og examen artium 1939. Samme år begynte han å studere ved NLH, der han tok cand.agric.-eksamen 1942 med den hittil beste hovedkarakter (1,11) og innstilling til kongen. Han studerte dessuten geologi ved Universitetet i Oslo 1942–43. Med kandidatstipend 1942–45 og stipend fra Nasjonalgaven til Christian Michelsen 1945–49 forsket han på fagfeltet jordbunnslære (pedologi). 1949 fikk han dr.agric.-graden på en avhandling om opphavsmaterialet for Østlandets morenedekker. Samme år ble han utnevnt til professor i jordbunnslære ved NLH og styrer av Institutt for jordbunnslære med Statens Jordundersøkelse. Han satt i styrerstillingen til 1980 og som professor til oppnådd pensjonsalder 1985. Låg var rektor ved NLH 1968–71 og prorektor 1958–62 og 1966–68.

Basert på kjemiske analyser av jordprøver og observasjonsdata som ble samlet under Landsskogtakseringens markarbeid, beskrev Låg jordsmonntyper i skogsjord og virkninger av og samspillet mellom jordsmonndannende faktorer. Han undersøkte og beskrev også mer sjeldne norske jordsmonntyper, bl.a. rendzina-lignende jordsmonn. Låg har undersøkt tilførsel av plantenæringsstoffer i nedbør i Norge. Et forskningsområde han startet opp like før han gikk av med pensjon, var virkninger av jordsmonn- og bergartsegenskaper på menneskers og dyrs helse, definert som geomedisin, noe han fortsatte med til sin død. Han engasjerte forskere på området i inn- og utland, arrangerte årlige symposier der han selv holdt flere foredrag, og han redigerte bøkene hvor de ulike bidragene ble publisert. Låg og hans medarbeidere undersøkte giftig tungmetallforurensning i jord, både menneskeskapt og naturlig. Han stod også i spissen for jordkjemisk metodeforskning, herunder bruk av radioaktive isotoper, og som pensjonist drev han jordundersøkelser på Spitsbergen.

Låg var medlem og formann i en rekke offentlige råd, styrer, utvalg og komiteer, både norske og internasjonale, bl.a. formann i styret for seksjon 1 i Nordiske Jordbruksforskeres Forening 1957–59 og 1972–79, i internordisk utvalg for geomedisinsk forskning 1978–84, i Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd (NLVF) 1972–73, i Forskningsrådenes samarbeidsutvalg 1972–73 og i Nordisk Kontaktorgan for Jordbrugsforskning 1972–74.

Jul Låg var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi fra 1953 og vekselsvis preses og visepreses i akademiet 1976–84. Han var medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskap fra 1984, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Sverige fra 1966, Suomalainen Tiedeakatemia fra 1976, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab fra 1982 og av en rekke andre utenlandske vitenskapelige selskaper. Låg ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1984, han var kommandør av den islandske Falkorden (1970) og mottok Copernicus-medaljen fra det polske vitenskapsakademi 1974.

Verker

 • Fullstendig bibliografi finnes i H. Bergseth: “Jul Lågs skriftlige arbeider 1942–1984”, i Jord og myr nr. 5/1985, og i M. Låg: “Jul Låg. Publications 1985–1999”, utrykt

  Et utvalg

 • Jordbunnslære, i O. Holtedahl og H. Glømme: Geologi og jordbunnslære, 3. utg., 1944, s. 100–203 (og senere utg.)
 • Undersøkelser over opphavsmateriale for Østlandets morenedekker, dr.avh., Meddelelser fra Det norske Skogforsøksvesen 35, 1948
 • Rendzina-like soils in Norway, Meldinger fra Norges Landbrukshøgskole nr. 4/1959
 • Jordsmonnet som vi lever av, 1965
 • Vilje til innsats. Noen taler og foredrag om forvaltning av intellektuelle og naturmaterielle ressurser, 1972
 • Jordarter, jordsmonn og landskap i farger, 1976
 • Berggrunn, jord og jordsmonn, 1979 (2. utg. 1981)
 • red. Geomedical aspects in present and future research, 1980
 • Jordvern som likevel lønner seg, 1983
 • red. Geomedicine, Boca Raton (Florida) 1990
 • red. Geomedical Problems in Developing Countries, 2000

Kilder og litteratur

 • Stud. 1939, 1964
 • HEH 1984