Faktaboks

Johan Koren
Født
6. juli 1809, Bergen
Død
3. oktober 1885, Bergen
Virke
Zoolog og lege
Familie
Foreldre: Kjøpmann Claus Koren (1779–1830) og Johanne Rubach (1790–1840). Gift 2.6.1850 med Rebekka Dorthea Ring Brun f. Olberg (4.9.1811–25.12.1887; mor til Johannes Brun, 1832–90), datter av proprietær Søren Eriksen Olberg (1781–etter 1865) og Christiane Jonasdatter Gill (1781–1843).

Johan Koren var den første konservator ansatt ved Bergens Museum. Allerede den gang ble museets samlinger på flere områder karakterisert som enestående i nordeuropeisk sammenheng. Sammen med D. C. Danielssen gav han ut en rekke vitenskapelige arbeider over marine virvelløse dyr. Han bidrog i vesentlig grad til å bringe Christies naturaliekabinett frem til et betydelig naturvitenskapelig museum.

Koren vokste opp i Bergen. 1827 ble han dimittert fra Bergen latinskole 1827, der moren hadde søkt og fått friplass for ham, med begrunnelsen at faren var sinnssyk og familieøkonomien derfor dårlig. Deretter studerte Koren medisin ved universitetet i Christiania og avla norsk medisinsk eksamen 1836. Allerede 1833 ble han konstituert som kompanikirurg, og 1838 fikk han kongelig utnevning som “virkelig kompanikirurg” ved Bergenske Infanteribrigade. Fra høsten 1842 var han stasjonert i Bergen. Stillingen hadde han til 1854.

I studietiden viste Koren interesse for botanikk. Han deltok i feltinnsamlinger med professor Blytt og manuduserte medisinerstudentene i botanikk. Også Bergens Museums samlinger inneholder planter innsamlet av Koren.

Da Koren kom tilbake til Bergen, førte interessen for naturhistorie ham i kontakt med museet, og det falt naturlig at havets fauna ble hans virkefelt. Sammen med baron M. W. von Düben gav han 1844 ut tre arbeider. Da Düben forlot Bergen, argumenterte han sterkt for en konservatorpost ved museet. Skulle museets samlinger få den oppmerksomhet de fortjente, var en slik stilling nødvendig. At det ikke bare var å ansette en person, viser diskusjonen om hvorvidt noen utenfor direksjonen kunne få tilgang til museets nøkler. Det måtte en lovendring til, og 1846 ble Koren ansatt som konservator og preparator ved museet. Lønnen var ikke stor, henholdsvis 150 og 50 spesidaler for de to stillingene. Koren fikk forhandlet seg frem til “en favn brænde aarlig” til oppvarming av arbeidsværelset.

Johan Koren er blitt karakterisert som forsiktig til det nærmest usikre, grundig og kunnskapsrik – dersom noe var nytt for ham, var det virkelig nytt. Det ble derfor i samarbeid med andre forskere, og da især Danielssen, at Koren fikk publisert sine resultater. Danielssen er beskrevet som den impulsive motpart som drev arbeidet fremover, mens Koren stod for den faglige garanti.

Korens arbeider spenner over et imponerende stort spekter av dyregrupper, fra koralldyr, snegler, mosedyr til pigghuder og fisk, i tillegg til flere vanskelig plasserbare fyla (grupper). Selv om hoveddelen er systematiske arbeider, har han også gitt meget verdifulle bidrag innen anatomi og embryonalutvikling.

1850 ble Koren ansatt som naturfaglærer ved den nyetablerte Tanks skole, en stilling han hadde i hele 22 år. En av hans elever der var Herman Friele, et navn som også er knyttet til Bergens Museum og undersøkelser av den marine fauna.

Fra 1874 var Koren førstekonservator. Da så museet seg råd til å ansette en annenkonservator, en stilling som først Olav Jensen, senere Fridtjof Nansen innehadde. Koren søkte avskjed fra 1. januar 1886, men døde høsten før etter å ha vært sykelig i tre år.

Verker

  Oversikter over Korens viktigste arbeider

 • G. A. Hansen, 1885 (se nedenfor, avsnittet Kilder)
 • NL, bd. 3, 1996

  Et utvalg

 • Bidrag til Pectinibranchiernes, Holothuriernes og Søstjernernes Udviklingshistorie (sm.m. D. C. Danielssen), i Fauna Littoralis Norvegiae, hf. 2/1856, s. 25–60
 • Bidrag til de ved den norske Kyst levende Pennetuliders Naturhistorie (sm.m. D. C. Danielssen), i Fauna Littoralis Norvegiae, hf. 3/1877, s. 82–103
 • Bidrag til de norske Gephyreers Naturhistorie, med Tillæg (sm.m. D. C. Danielssen), ibid., s. 111–156
 • Gephyrea, Holothurioidea, Asteroidea og Pennatulida (sm.m. D. C. Danielsen), i Den norske Nordhavs-expedition 1876–1878, bd. 4, 1881–84

Kilder og litteratur

 • G. A. Hansen: “Dr. Johan Koren”, i Bergens Museums Aarsberetning for 1885, Bergen 1885, s. 5–8
 • J. Brunchorst: Bergens Museum 1825–1900. En historisk fremstilling, Bergen 1900
 • S. Johnsen: biografi i NBL1, bd. 7, 1936
 • G. Johnson: Slekten Koren, bd. 1–2, 1941
 • H. Broch: Zoologiens historie i Norge, 1954
 • biografi i NL, bd. 3, 1996
 • A. Haaland: Bergens Museums historie 1825–1945, bd. 1 av Universitetet i Bergens historie, Bergen 1996

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Akvarell (brystbilde) av Johan Gørbitz, 1837; p.e
 • Maleri (brystbilde) av Knut Geelmuyden Bull, u.å.; p.e
 • Portretter gjengitt i G. A. Hansen: “Dr. Johan Koren”, 1885; G. Johnson: Slekten Koren, 1941; NL, bd. 3, 1996