Faktaboks

Jens Boalth
Født
8. mars 1725, Christiania
Død
5. desember 1780, Bergen
Virke
Skolemann
Familie
Foreldre: Kjøpmann og øltapper Jens Larsen Boalth (1697–1744) og Anne Cathrine Pedersdatter Kolding (1695–1765). Gift 24.8.1759 med Birgitte Christine Valentinsen (1739(døpt 25.12.)–3.5.1785), datter av kjøpmann, kommerseassessor Peder Valentinsen (1692–1761) og Anna Wilhelmine Pedersdatter Bredal (1709–82).

Jens Boalth var rektor ved katedralskolen i Bergen i mer enn 20 år, og den drivende kraft bak stiftelsen av Musikselskabet Harmonien og Det Nyttige Selskab.

Han vokste opp i en velstående kjøpmannsfamilie og faren satte ham i Christiania katedralskole. Derfra ble han 1742 dimittert til universitetet i København, hvor han avla teologisk embetseksamen 1745. Etter en tid som hører ved Christiania katedralskole, drog han tilbake til København og tok magistergraden 1750.

Da konrektoratet ved skolen i Christiania ble ledig 1754, søkte han stillingen, men ble forbigått, “... uden den mindste Skyld paa min Side”, som han senere anførte. Til gjengjeld anbefalte biskopen i Bergen, Erik Pontoppidan, ham til den ledige stillingen som rektor ved katedralskolen der i byen, som han fikk i mars 1756 og tiltrådte året etter. Rektoratet gav Boalth et solid utkomme og en fremstående sosial posisjon med gang og sete mellom byens borgermestere og sogneprester. Han hadde evnen til å skaffe seg venner, og formuen som hans kone hadde brakt med seg inn i ekteskapet, gav ham en viss økonomisk uavhengighet.

Boalth var en kunnskapsrik og dyktig skolemann. En av hans elever ved katedralskolen i Bergen, den senere eidsvollsmann og sogneprest i Nykirken Hans Jakob Grøgaard, beskrev ham slik: “Han var et udmerket Sproggeni. Jeg har hørt ham tale Latin, Græsk, Tydsk, Fransk, Engelsk og Italiensk. I det sidste Aar av sit Liv studerede han det Russiske. Mens vi var i de nedre Klasser, frygtede vi ham som en Bussemand; naar vi kom i den Øverste, blev Frygten forvandlet til dyb Ærbødighed, forenet med Kjærlighed hos alle de Disciple, hvis Forstand og Hjerte duede noget.” Boalth grunnla også skolens bibliotek, og arbeidet for å fremme naturfagenes plass i undervisningen så vel som en naturhistorisk samling i skolen, som skulle “bibringe disciplene en almindelig kundskab om naturen og lyst til at betragte og undersøge den”.

Da Boalth var elev ved katedralskolen i Christiania, hadde han Christian Braunman Tullin som klassekamerat, og rektoren og dikteren fortsatte å være fortrolige venner og delte interessen for musikk, diktning og europeisk litteratur. Ved vennens død skrev Boalth et sørgedikt.

Boalth var et ekte barn av opplysningstiden og det var ikke nok for ham å virke i og for skolen. Han følte trang til å vekke og stimulere medborgernes sans for det som var skjønt og edelt og til å spre opplysning og dannelse i alle samfunnslag. Han ble derfor en drivende kraft bak stiftelsen av Harmonisternes Akademi, det senere Musikselskabet Harmonien (1765), godt hjulpet av sin tidligere elev og gode venn, Claus Fasting. Han fikk også katedralskolens elever til å underholde folk med sang og musikk både utendørs og i Domkirken. 1774 tok han initiativet til dannelsen av Det Nyttige Selskab, hvis formål var “at ophjælpe Industri, Almueoplysning, Agerdyrkning og Fiskeri”, et selskap som fortsatt utøver sin samfunnsgavnlige gjerning.

Verker

 • Bibliografi i Boalths biografi i Ehrencron-Müller, s. 473
 • Tvungne Tanker ved den alt for tilig hensovede Raadmand Christian Braunmand Tullins Grav, Bergen 1765
 • Text til et musicalsk Sørge-Oratorium ved Andledning af Kong Friderich den Femtes Begravelse opført paa Cathedrale Skolen i Bergen d. 19. Martii 1766, Bergen 1766
 • Indføddes Anskrig mod Biergene, paa Dronning Juliane Mariæ Høye Fødsels Dag 1776, Bergen 1776

  Etterlatte papirer

 • En samling av Boalths brev m.m. vedrørende opprettelsen av Det Nyttige Selskab finnes i UBB

Kilder og litteratur

 • A. M. Wiesener: Slegten Boalth, Bergen 1911
 • biografi i Ehrencron-Müller, bd. 1, 1924
 • A. Paulson: biografi i NBL1, bd. 2, 1925
 • J. Steen: Bergens eldste skole. Katedralskolen 800 år, Bergen 1953
 • K. Fasting: Musikselskabet “Harmonien” gjennom to hundre år 1765–1965, Bergen 1965
 • K. L. Espelid: Til Medborgernes sande Vel. Det Nyttige Selskab 1774–1974, Bergen 1975

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Byste av ukjent kunstner, u.å.; Bergen katedralskole, Bergen