Faktaboks

Jens Balchen
Jens Glad Balchen
Født
20. april 1926, Kristiansand
Død
12. april 2009, Trondheim
Virke
Sivilingeniør, professor
Familie
Foreldre: Elektroingeniør Jens Glad Balchen (1892–1977) og Ingeborg Svendsen (1895–1976). Gift 1956 med Inger Johanne Overbye (7.1.1932–), datter av lokomotivfører Harald M. Overbye (1902–54) og hustru Olga.

Jens Glad Balchen kunne da han gikk av for aldersgrensen 1996 vise til over 45 års virke innen forskning og undervisning i reguleringsteknikk. Han hadde enorm betydning for generasjoner av studenter og må med rette kalles reguleringsteknikkens fadder i Norge.

Balchen vokste opp i Kristiansand og kom som student til Norges Tekniske Høyskole (NTH) høsten 1945. Han ble sivilingeniør (elektro) 1949, men hans interesser tok snart en annen retning. Reguleringsteknikk, læren om automatisk styrte systemer, var under andre verdenskrig blitt utviklet til et slagkraftig fagfelt som fikk betydelige anvendelser både på alliert og tysk side. I Norge fantes det knapt kompetanse på området, så 1950 drog Balchen til USA med statsstipend for å studere dette nye og spennende feltet ved Yale University i New Haven, Connecticut. Året han tilbrakte der ble helt avgjørende for hans videre virke. Han tok sin M.Eng.-grad der og ble under oppholdet kjent med en rekke studenter og yngre forskere som sammen med ham skulle få stor innflytelse på utviklingen av fagfeltet.

Tilbake ved NTH 1951 satte han i gang med det som skulle bli hans yrkeskarriere, nemlig forskning og undervisning innen reguleringsteknikk. 1954 ble Reguleringsteknisk Laboratorium ved NTH opprettet, og 1955 ble Balchen beskikket til dosent. Undervisning i faget hadde da vært gitt en tid, men fikk nå en fast plass i studiet. 1963 ble Institutt for reguleringsteknikk (IR) opprettet; han selv var blitt utnevnt til professor året før.

Siden 1955 hadde studenter tatt sin hovedoppgave innen reguleringsteknikk, men ved opprettelsen av IR fikk man nå studenter med reguleringsteknikk som hovedfag; de første ble uteksaminert 1964. Instituttet har siden vokst sterkt. Balchen hadde stor innflytelse på undervisningen og dens innhold, og sørget for at instituttet i så måte har ligget i fremste rekke.

Innen forskning viste Balchen stor idérikdom og miljøskapende evne. SINTEF avd. Reguleringsteknikk ble opprettet 1955 med ham selv som leder. Han innså hvilken betydning datateknikken ville få for reguleringsteknikk og automatisering, og bidrog sterkt til at denne tidlig kom i bruk. Balchen stod i spissen for en rekke meget vellykkede prosjekter som har fått stor betydning for norsk industri. Her nevnes kun ett, det forskningsprosjekt han ledet i 1970- og 1980-årene innen dynamisk posisjonering av skip og plattformer. Prosjektet munnet ut i et norsk produkt som ble helt dominerende på verdensmarkedet.

Balchen publiserte i løpet av sin karriere over 150 vitenskapelige artikler og en rekke prosjektrapporter, og han skrev – dels alene, dels sammen med andre – åtte bøker. Han var hovedveileder for 61 doktorgradsarbeider og et utall hovedoppgaver. Han tilbrakte flere år som gjesteprofessor og -forsker ved universiteter i USA.

Balchen ble tidlig opptatt av reguleringstekniske aspekter innen andre områder enn de tekniske (biologi, oseanografi, medisin osv.). Som en naturlig følge av dette ble instituttets navn 1972 endret til Institutt for teknisk kybernetikk (ITK). ITK leverte under Balchens ledelse betydelige forskningsbidrag innen akvakultur, estimering av fiskebestander, storskalamodeller for fysisk/oseanografisk/biologiske forhold i større havområder osv. Nevnes må også hans arbeid for å finne gode teknologiske løsninger innen oppdrett av hummer.

Balchen var medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi (1955), Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab (1986) og en rekke utenlandske vitenskapelige selskaper. Han ble æresdoktor ved Université de Liège i Belgia 1987, fikk NTNFs ærespris 1990 og ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1996.

Verker

  • Reguleringsteknikk, 3 bd. (bd. 3 sm.m. M. Fjeld og O. A. Solheim), Trondheim 1963–70 (4. utg. 1984)
  • Stokastiske systemer. Estimeringsteori, Trondheim 1979
  • Strukturer i reguleringsteknikk, Trondheim 1984
  • Process control. Structures and applications (sm.m. K. I. Mummé), New York 1988
  • Multivariable stokastiske systemer (sm.m. R. Henriksen), Trondheim 1990
  • Ulineære systemer og stabilitetsteori, Trondheim 1992
  • The MOBATEL Project. Model Based Teleoperation of an Underwater Vehicle Over a Narrow Band Communication Link (sm.m. Shi Yin), Trondheim 1994
  • Reguleringsteknikk (sm.m. T. Andresen og B. A. Foss), Trondheim 1999

Kilder og litteratur

  • Samtaler med og opplysninger fra Jens Glad Balchen