Faktaboks

Harald A. Øye
Harald Arnljot Øye
Født
1. februar 1935, Oslo
Virke
Kjemiker
Familie
Foreldre: Avdelingssjef Leiv Caspar Øye (f. 1903) og Ingrid Herfeldt (1905–99). Gift 1963 med Tove Stiegler (18.1.1937–), datter av økonomisjef Arthur Stiegler (f. 1899) og Torborg Opheim (1907–62).

Harald A. Øye har vært professor i uorganisk kjemi ved Norges tekniske høgskole (NTH, nå en del av NTNU) i mer enn 30 år og har spilt en nøkkelrolle i moderniseringen av aluminiumindustrien i Norge.

Øye vokste opp i Oslo. Etter examen artium 1953 begynte han å studere ved Kjemiavdelingen ved NTH med tanke på en industriell løpebane og avla sivilingeniøreksamen med innberetning til Kongen 1958. Noen industrikarriere ble det likevel ikke, for han var allerede fanget av forskningen. Han fikk dr.techn.-graden ved NTH 1964 på en avhandling om termodynamikk for systemet litiumsulfat-sølvsulfat. At det skulle komme noen praktisk nytte av arbeidet, hadde Øye liten tro på, men 20 år senere viste det seg at resultatene kom til nytte i et patent på en røykgassdetektor.

1963–64 oppholdt Øye seg ved Argonne National Laboratory i Illinois, USA og begynte der på arbeidene med sammenhengen mellom termodynamikk og spektroskopi av komplekse saltsmelter og gasser. Forskningen rundt aluminiumfremstilling startet med en rekke grunnleggende studier av aluminiumkloridsystemer. Øye ble en sentral aktør da det amerikanske aluminiumkonsernet ALCOA 1974 lanserte sin kloridprosess for aluminiumproduksjon, hvor han forutså problemer som til slutt skulle stanse utviklingen av prosessen. I 1970-årene stod han bak utviklingen av et høypresisjonsviskometer hvor viskositeten av saltsmelter ble målt ved temperaturer opp til 1000 °C og i hydrokarbonblandinger opp til 400 atmosfærers trykk. Resultater fra flere av arbeidene har fått status som internasjonale standarder. Fra 1980 har hans arbeid vært konsentrert om materialteknologi knyttet til Hall-Héroult-prosessen. Boken Cathodes in Aluminium Electrolysis, som han utgav sammen med Morten Sørlie, er oversatt til kinesisk og russisk.

Harald Øye ble dosent ved Institutt for uorganisk kjemi, NTH 1965 og professor samme sted 1973. Hele sitt yrkesaktive liv har han forelest, undervist og forsket ved NTH/NTNU, men han har også hatt forskningsopphold ved en rekke universiteter og forskningsinstitusjoner i USA og Europa, og han er honorær professor ved North-Eastern University i Shenyang, Kina. Han har unngått administrative stillinger, men nedla et stort arbeid som medlem av NTHs sentrale budsjettkomité i seks år. Han har også vært aktiv som forskningsveileder.

Formidling av forskningsresultater til industrien er en av Øyes sterke sider. Han har gitt kurs i katodeteknologi i Canada, Russland, Venezuela, Dubai, Sør-Afrika og Brasil. Han er leder av og foreleser ved The International Course on Process Metallurgy of Aluminium, som årlig i 24 år har samlet ca. 100 deltakere fra hele verden. Han er internasjonalt kjent også for sin forskning innen silisiumfremstilling, og hvert annet år arrangerer han den internasjonale konferansen Silicon for the Chemical Industry, som samler 150 inviterte deltakere. Bøkene, som utgis basert på konferansens presenterte arbeider, er blitt den dominerende referanselitteraturen på området. Øye har publisert ca. 400 arbeider i internasjonale tidsskrifter innen fagområdene termodynamikk, spektroskopi, høytemperaturkjemi, gass- og saltsmeltekomplekser, transportegenskaper, materialteknologi, samt fremstilling av aluminium, magnesium og silisium.

Harald A. Øye er medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA; æresmedlem 1993). Han var president i NTVA 1985–92 og brakte akademiet til en høy internasjonal standard. 1979 og 1986 mottok han US National Research Council Senior Scientist Award, 1997 ble han tildelt Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, 1998 Norsk kjemisk selskaps Guldberg-Waage-medalje, og 2004 fikk han Gunnerus-medaljen fra DKNVS. Øye ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1999.

Verker

    Et utvalg

  • Thermodynamic investigation of the system Li2SO4–Ag2SO4, dr.avh., Trondheim 1963
  • Cathodes in Aluminium Electrolysis (sm.m. M. Sørlie), Düsseldorf 1989 (2. utg. 1994)
  • Utdrag av forelesninger i fag 50525 Generell kjemi, samt eksamensoppgaver 1985–91 med fasit, Trondheim 1992 (og senere utg.)
  • Silicon for the Chemical Industry 1–6 (red. sm.m.fl.), Trondheim 1992–2002
  • Applied thermodynamics II, Trondheim 1995

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • M. Sørlie, T. Østvold og R. Huglen (red.): The International Harald A. Øye Symposium. Proceedings of the international symposium in honour of professor, dr.techn. Harald A. Øye, Trondheim 1995
  • opplysninger fra den biograferte