Faktaboks

Hans Rasmus Astrup
Født
23. mars 1939, Oslo
Virke
Skipsmegler og kunstsamler
Familie
Foreldre: Skipsreder Nils Ebbessøn Astrup (1901–72) og Hedevig (Heddy) Stang (1904–78).

Hans Rasmus Astrups navn er først og fremst knyttet til Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i Oslo, som han opprettet 1989.

Astrup tok examen artium 1958 og ble cand.jur. 1966. Etter fullført universitetsutdannelse oppholdt han seg seks år i utlandet, vesentlig i New York, hvor han arbeidet i forskjellige firmaer innen shipping og finans for å kvalifisere seg for sitt virke inne det familieeiede shippingfirmaet Fearnley & Eger. Ved farens død 1972 overtok Astrup, som fjerde generasjon, kontrollen over skipsmeglerfirmaet Fearnley & Egers Befragtningsforretning a/s. Han var den første eier av firmaet som konsentrerte sin oppmerksomhet og energi helt om meglervirksomheten. Dette gav befraktningsforretningen en mer selvstendig stilling overfor rederivirksomheten, og 1980 skiftet firmaet navn til Fearnleys a/s. Senere ble det opprettet et holdingselskap, i dag kjent som Astrup Fearnley, med Astrup som eneeier og styreformann, og hvor alle firmaets forskjellige forretningsvirksomheter er inkorporert som heleide datterselskaper. Dette inkluderer også enheter registrert i Paris, London, Houston, New York, Seoul, Singapore, Hong Kong, Jakarta og Bangkok.

Under Astrups ledelse har firmaet gjennomgått en rivende utvikling med en stadig utvidelse av sine virksomhetsområder. I tillegg til de tradisjonelle områder som befraktning av tank- og tørrlastskip, salg, kjøp og kontrahering, tok man også opp befraktning av petroleumsgasser og ammoniakk i flytende form og som det første skipsmeglerfirma ble det involvert i offshorevirksomhet. Han har også utbygd firmaet til å bli et betydelig finansieringsselskap.

I midten av 1980-årene besluttet Astrup å oppføre et større forretningsbygg ved Grev Wedels plass i Oslo. I denne forbindelse oppstod tanken om å opprette et museum for moderne kunst med utgangspunkt i hans store kunstsamling. Med støtte fra de to familiestiftelsene, Thomas Fearnleys Bidrags- og Gavefond og Nils Astrups Bidragsfond, ble Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst stiftet 12. mai 1989. De to stiftelsene er senere slått sammen til Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup, som er eier av museet. Det har imidlertid sitt eget styre med Hans Rasmus Astrup som en aktiv styreformann. 9. oktober 1993 kunne museet åpne sine dører for publikum.

Astrup Fearnley Museet er det eneste norske museum som helt ut er privatfinansiert, og som aldri har mottatt bidrag fra det offentlige til drift eller til innkjøp.

Astrups kunstsamling utgjør hovedstammen i museet. Allerede under sitt opphold i New York begynte han å kjøpe internasjonal samtidskunst. Etter at han slo seg ned i Norge, har han aktivt fortsatt oppbygningen av en samling norsk og utenlandsk moderne kunst. Med sin finansielle styrke kunne han sikre seg arbeider av tidens ledende og mest etterspurte kunstnere. Ved museets opprettelse hadde Astrup utvilsomt Norges største og mest verdifulle private samling av moderne kunst.

Opprettelsen av museet har ikke lagt noen demper på Astrups samlervirksomhet. Hans kjøp har imidlertid fått en annen karakter, preget av å skulle inngå i en museal samling og tilpasset kjøp foretatt av stiftelsen etter forslag fra museets styre. Dette har ført til en større bredde i Astrups kjøp, især når det gjelder den norske del av samlingen.

Med utgangspunkt i samlingene har museet på Astrups initiativ og medvirkning innledet en aktiv utstillingsvirksomhet. Takket være gode kontakter i den internasjonale kunstverden har det lykkes museet å bringe til landet utstillinger av meget høy kvalitet. Utstillinger av eldre og yngre norsk kunst inngår også i museets program.

Med opprettelsen av Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst har Astrup ytet et verdifullt tilskudd til norsk kunstliv. For sin innsats ble Astrup utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden 1998.

Kilder og litteratur

  • Opplysninger fra Astrup Fearnley a/s og Astrup Fearnley Museet

Portretter m.m.

Kunstneriske portretter

  • Byste av Nils Aas, 1999