Faktaboks

Hans H. Holta
Hans Halvorsen Holta
Født
7. november 1859, Sauherad, Telemark
Død
30. april 1941, Skien, Telemark
Virke
Trelasthandler og skipsreder
Familie
Foreldre: Gårdbruker og ordfører Halvor Bjørnson Holta (1809–94) og Thora Hansdatter Gyving (1814–92). Gift 30.12.1890 med Dorothea Carethe Ericksen (14.1.1867–30.10.1922), datter av kjøpmann Johan Ericksen (1824–1902) og Johanna Poulsen (1839–1924). Bror av Ole Halvorsen Holta (1851–1928).

Hans H. Holta var en betydelig trelasthandler og engasjerte seg sterkt for å bedre eksportvilkårene for norsk trelast. Han var en sentral person i Skiens næringsliv, og han var i tillegg en dyktig selvlært arkeolog, lokalhistoriker og museumsmann.

Holtas røtter i bondesamfunnet gav ham en verdifull ballast av lokalkunnskap og vurderingsevne. Vinteren 1875/76 gikk han på folkehøyskole, 1880 ble han uteksaminert fra underoffiserskolen i Kristiansand, og året etter gikk turen til Grüners Handelsakademi i København. Deretter ble han ansatt hos sin bror Ole Holta i dennes tømmereksportfirma Blakstad, Holta & Co. i Skien. Etter noen måneder i Storbritannia ble Hans Holta 1882 kompanjong med broren, og fra 1908 overtok han ledelsen i firmaet. Han var styreformann for rederiet O. & H. Holta A/S, for Skiensfjorden krets av Norges Rederforbund og formann i direksjonen for Skien–Telemark Dampskibs-Aktieselskab.

Hans Holta etablerte tidlig kontakt med det britiske markedet og fikk 1883 en stor kontrakt på levering av stolper til det britiske telegrafvesenet. Sammen med broren kjempet han for å få vedtatt en norsk tømmermålingslov. Siden det ikke fantes noen norsk offentlig måling, og britisk måling var upålitelig, var dårlige tømmeroppgjør et problem.

På brødrenes initiativ ble derfor Skiensfjordens Trelasthandlerforening dannet. Arbeidet for en norsk målelov ble lenge motarbeidet, men Ole og Hans Holta har æren for at “Lov om Maaling af Trælast, som udskibes” ble vedtatt 30. april 1892. Etter en tid begynte også britiske tømmerhandlere å stole på norsk offentlig måling.

Fra 1897 satt Holta i direksjonen for den idealistiske banken for småkårsfolk, Skiens Ørebank, senere også i Skiens Sparebank og Skiensfjordens Kreditbank – i den siste var han lenge ordfører i representantskapet. Han var også styreformann for Tinfos Papirfabrik, Notodden Calsium Carbidfabrik A/S, Tinfos Jernverk og A/S Skiens Verksteder. Særlig engasjert var han som styreformann for Skiens Aktiemølle 1922–41, som i denne tiden ble bygd opp til en moderne møllebedrift.

Holta hadde et bredt historisk og kulturelt engasjement. Som lokalhistorisk interessert formann i Skien og Telemark Turistforening 1899–1923 kjøpte han herregården Søndre Brekke i Skien, hvor Fylkesmuseet for Telemark og Grenland ble opprettet 1909. Professor Håkon Shetelig kalte Holta museets “virkelige grunnlegger”; han var museets styreformann fra starten til sin død, og han opprettet et legat for å sikre museet økonomisk. Hans interesse for lokalhistorie og husflid kom til uttrykk i en rekke lokalhistoriske skrifter, bl.a Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad, og i mange artikler i Historielaget for Telemark og Grenlands årsskrift. Her skrev han om gravhauger, helleristninger, ferdselsveier, høvdingeætter, folkeviser m.m. Hans egen boksamling var på ca. 5000 bind, alle sirlig innskrevet i en alfabetisk katalog.

Holta var ikke særlig engasjert i politikk selv om han en tid var medlem av bystyret i Skien, valgt av Høyre. Men han var med i Skiens kommunale jernbanekomité og en komité som skulle arbeide for jernbaneferge til Jylland. Særlig gjennom turistforeningen ivret han for økt samkvem med Danmark. 1912 ble han utnevnt til dansk visekonsul.

Hans Holta ble 1927 utnevnt til kommandør av Dannebrogordenen og 1929 til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Holta-fjellene ved Ny-Ålesund på Svalbard er oppkalt etter Holta-brødrene.

Verker

 • Bibliografi i Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Tjueårsskrift, s. 10 (se nedenfor, avsnittet Kilder)
 • Folkevisen om Margit Hjukse, samt gårdens og slektens historie, Skien 1937
 • Bidrag til gårds- og slektshistorie for Sauherad og Nesherad før 1700, Skien 1938
 • mange artikler i Historielaget for Telemark og Grenland. Årsskrift 1918–40

Kilder og litteratur

 • J. Borchsenius (red.): Norges Handel, Sjøfart og Industri i tekst og billeder. Bratsberg amt, 1913–14 (faksimileutg. Skien 1989)
 • d.s.: Blakstad, Holta & Co. A/S. Grunnlagt 1877, 1937
 • C. C. Bruun: Skiens Aktiemølle 1891–1941, Skien 1941
 • Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Tjueårsskrift. 1933/34–1953/54, Skien 1954
 • E. Østvedt: Fra vei og vidde. Skien–Telemark Turistforening gjennom 75 år, Skien 1962
 • P. S. Mustvedt: 100 år for det daglige brød. Skiens aktiemølle. 1891–1991, Skien 1992

Portretter m.m.

  Fotografiske portretter

 • Portrett av ukjent fotograf, u.å.; gjengitt i Norges Handel, Sjøfart og Industri, s. 34
 • Portrett av ukjent fotograf, u.å.; gjengitt i Blakstad, Holta & Co. A/S, s. 73