Faktaboks

Grethe Rytter Hasle
Grethe Berit Rytter Hasle
Født
3. januar 1920, Horten (nå Borre), Vestfold
Virke
Botaniker
Familie
Foreldre: Skipsfører Johan Kristian Rytter (1890–1966) og Nicoline Olava Nielsen (1885–1976). Gift 1948 med kommandørkaptein Hans Martin Hasle (24.10.1917–23.8.1971), sønn av minehåndverker og kirketjener Jørgen Martinius Hasle (1877–1959) og buntmaker Helene Alette Martinsen (1886–1952).

Grethe Rytter Hasle er internasjonalt kjent for sine undersøkelser av kiselalgenes (diatomeenes) systematikk og taksonomi. Gjennom studiet av kiselskallets finstruktur har hun bidratt sterkt til oppbyggingen av den moderne morfologiske systematikken innen kiselalgene. Hennes biogeografiske og økologiske undersøkelser danner et faglig aktuelt grunnlag for videre forskning i marint planteplankton.

Hasle hadde sin barndom i Horten med ungdomstid like før den annen verdenskrig og examen artium våren 1940. To år senere ble hun uteksaminert ved Elverum lærerskole, og så snart universitetet kom i normal drift igjen etter krigen, gikk hun i gang med realfagstudiet. Høsten 1949 tok hun sin embetseksamen i botanikk hos den nylig utnevnte professor i marin botanikk Trygve Braarud. Selv skulle hun etter hvert bli en av nøkkelpersonene i det aktive forskningsmiljøet i planktonøkologi og taksonomi ved Universitetet i Oslo. Hennes første publiserte arbeid, Phototactic vertical migration in marine dinoflagellates, er fremdeles en basisreferanse for dagens kunnskap om vertikalvandring hos dinoflagellater.

Det er typisk for Hasles faglige grundighet at hun var kritisk til mange av datidens kvantitative planteplanktonundersøkelser, og hun tok opp de statistiske forutsetningene i tidlige arbeider. Samtidig arbeidet hun selv med bredt anlagte planteplanktonundersøkelser så vel fra Oslofjorden som fra den tropiske og den antarktiske delen av Stillehavet. Det ble imidlertid stadig mer tydelig at det var kiselalgene som skulle bli spesialområdet. Denne algegruppen omfatter noen av de viktigste primærprodusentene i havet og danner basis for det meste av fiskeforekomstene. Biogeografi stod i utgangspunktet sentralt, men krevde stadig verifisering av tidligere undersøkelser, og snart var Hasle i gang med et grundig oppryddingsarbeid i taksonomi og systematikk hos planktoniske kiselalger. Deretter fulgte nybeskrivelser og systematiske forandringer, originalmateriale fra større samlinger ble sammenlignet med dagens plankton, avansert lysmikroskopi og elektronmikroskopi gikk hånd i hånd. Etter hvert reviderte hun den morfologiske taksonomien innen mange viktige diatomégrupper; slektene Thalassiosira, Nitzschia, Pseudo-nitzschia, Fragilariopsis er blant disse. Doktorgradsavhandlingen An Analysis of the Phytoplankton of the Pacific Southern Ocean fra 1968 omhandler også denne problematikken.

Hasle startet sin karriere i en tid da det var få kvinnelige forskere i faste stillinger, men etter en periode med stipend og fondsmidler ble hun 1961 ansatt som universitetslektor i marin botanikk. Da hun 1977, etter gjentatte forslag fra universitetet, fikk et personlig professorat, var hun den tredje kvinnelige professor i rekken ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo og lenge det eneste kvinnelige norske medlem av Den matematisk-naturvitenskapelige klasse i Det Norske Videnskaps-Akademi (1980). Hun er en bevisst forsvarer av kvinnenes rettigheter, men uten å sette kjønn foran kvalitet. Hele veien har hun vist at godt menneskelig skjønn er viktig for å skape en fruktbar atmosfære også i forskningsmiljøet.

Hasle har vært knyttet til Universitetet i Oslo gjennom hele sin karriere, men har hatt kortere og lengre opphold i utlandet, bl.a. som gjesteprofessor ved Texas A&M University 1968–69. Hun har deltatt i vitenskapelige møter, kongresser og symposier og ledet 7 internasjonale planktonalgekurs på ekspertnivå (SCOR/UNESCO), noe som har gitt henne en meget stor personlig og faglig kontaktflate. Hennes klasseundervisning for studenter er preget av stor tiltro til studentenes evner, og mange er de forskere og studenter som har nytt godt av hennes veiledning.

Hasle har fått flere hedersbevisninger gjennom årene, 70-årsdagen ble markert faglig med et eget hefte av Nova Hedwigia, og 10 år senere mottok den fortsatt meget forskningsaktive Grethe Hasle The Phycological Society of America's prestisjefylte Award of Excellence. 2003 ble hun tildelt den internasjonale forskningsprisen The ISSHA – Yasumoto Lifetime Achievement Award. Diatoméslekten Haslea er oppkalt etter henne.

Verker

 • Undersøkelser over Ceratium-arter og Prorocentrum micans i indre Oslofjord somrene 1946–48,h.oppg. UiO, 1949
 • Phototactic vertical migration in marine dinoflagellates, i Oikos2(2), 1950, s. 162–175
 • A quantitative study of phytoplankton from the equatorial Pacific, i Deep Sea Researchnr. 6, 1959, s. 38–59
 • Phytoplankton and ciliate species from the tropical Pacific, i DNVA Skr.I., 1960 nr. 2, s. 1–50
 • Nitzschia and Fragilariopsis species studied in the light and electron microscopes, i DNVA Skr.I., 1964, ny serie nr. 16, 18 og 21, 1965 nr. 2 og 3
 • An Analysis of the Phytoplankton of the Pacific Southern Ocean: Abundance, Composition and Distribution during the 'Brattegg' Expedition 1947–48, dr.avh., Hvalrådet Skrifternr. 52, 1968, s. 1–168
 • Distribution of marine diatoms in the southern oceans, i Antarctic Map Folio Ser.,1968
 • Some marine plankton genera of the diatom family Thalassiosiraceae, Beiheft 45 zur Nova Hedwigia,1974, s. 1–49
 • The biogeography of some marine planktonic diatoms, i Deep Sea Research nr. 23, 1976, s. 319–338
 • Pseudo-nitzschia as a genus distinct from Nitzschia (Bacillariophyceae), i Journal of Phycologynr. 30, 1994, s. 1036–1039
 • Marine Diatoms (sm.m. E. E. Syvertsen), i C. R. Tomas (red.): Identifying Marine Diatoms and Dinoflagellates,San Diego 1996, s. 5–385
 • Thalassionema synedriforme comb.nov. and Thalassiothrix spathulata sp.nov., two marine, planktonic diatoms from warm waters, i Phycologianr. 38, 1999, s. 54–59
 • medforf. (diatomé-delen) i J. Throndsen, G. R. Hasle og K. Tangen: Norsk kystplanktonflora, 2003, s. 112–200

Kilder og litteratur

 • Contributions to the knowledge of microalgae particularly diatoms,1990, tillegg til Nova Hedwigia
 • Aftenp.2.1.1990
 • The Phycological Newsletternr. 1/2000

Portretter m.m.

  Fotografiske portretter

 • Foto av Odd Brynildsrud, 4.6.1981; UiO, Mat.nat.fakultet, Fototeknisk avdeling, arkivnr. R710 nr. 5; gjengitt i Blyttianr. 48, 1990 og Aftenp.2.1.1990
 • Foto av Leif Gabrielsen; gjengitt i Kvinner og forskning, naturvitenskap og teknologi,brosjyre utgitt av RNF (NAVF) og NTNF 1990, s. 4