Faktaboks

Even Lange
Født
5. juni 1946, Oslo
Virke
Historiker
Familie
Foreldre: Utenriksminister Halvard Manthey Lange (1902–70) og lærer Aase Monsen (1911–79). Gift 1) 1973 med danser og koreograf Lise Ferner (9.10.1946–), datter av disponent Finn Christian Ferner (1920–2001) og Charlotte Donald (1920–2000), ekteskapet oppløst 1982; 2) 1985 med jurist Anne Elisabeth (Annebeth) Bjertnæs (17.4.1949–), datter av salgssjef Leif Thomas Bjertnæs (1922–98) og sekretær Liv Elisabeth Bjærtnes (f. Huus) (1923–23.8.2014). Nevø av August Lange (1907–70), Randi Monsen (1910–97) og Per Monsen (1913–85).

Even Lange har siden 1970-årene stått sentralt i oppbyggingen av fagområdet økonomisk historie i Norge. Hans interesse har vært knyttet til teknologiske og bedriftsmessige problemstillinger og bidratt til å skape større gjennomslag for kvalitativt orientert økonomisk historie enn hva som er vanlig i andre land. 1988 grunnla han Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI, som han ledet til år 2000. Det var da blitt Norges største miljø innenfor økonomisk historie og stort også i et internasjonalt perspektiv. Det var også blitt et av de større miljøene innen norsk historieforskning.

Lange vokste opp i et intellektuelt stimulerende og politisk engasjert miljø. Han var sønn av utenriksminister Halvard Lange, men opplevde de harde realitetene i det politiske liv som lite attraktive for ham selv. 1963 var han viseformann i Norsk Gymnasiastsamband. Intellektuelt følte han tidlig dragning mot humanisme og samfunnsspørsmål og valgte latin og gresk som fag på gymnaset. Han avsluttet sin norske gymnasutdannelse i Frankrike med ett år ved Lycée Corneille 1965–66, og det var møtet med analytisk fransk historieundervisning som fikk ham til å ville bli historiker. Lange kommer fra en familie med historikere. Hans far, onkel, eldre bror, farfar og tippoldefar var alle utdannet som historikere.

Forskningsmessig fattet Lange tidlig i 1970-årene interesse for den den gang glemte østerrisk-amerikanske økonomen Joseph Schumpeter og hans teori om entreprenøren. Hos Schumpeter fant han en vei til å forene humanisme og økonomi og studere beslutningstakernes rolle i konstruktiv fornyelse av bedrifter og av økonomiske strukturer. Dette inspirerte studier av fremveksten av tre- og møbelindustrien under krisen i mellomkrigstiden, og Lange fant grunnlag for å argumentere for krisens positive rolle: Vekst gjennom krise. Doktoravhandlingen fra 1985 handlet om omstillinger i en gammel familiebedrift; og en lang rekke andre arbeider er knyttet til omstilling i ulike norske bedrifter og teknologier. Lange har vært spesielt opptatt av krisers betydning for å endre bevissthetsnivået hos beslutningstakere.

Senere har Lange utvidet sin forskningsinteresse i flere retninger, og særlig må det nevnes at han var en av redaktørene for Aschehougs Norgeshistorie og forfatter av bindet som dekket perioden 1935–70.

Lange ble 1988 rekruttert som professor i økonomisk historie ved Handelshøyskolen BI for å bygge opp en Avdeling for økonomisk historie og inntok raskt en sentral rolle ved skolen. 1990–91 var han forskningssjef, og han har vært instituttleder og styremedlem. Fra 2002 har Lange vært professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, der har har vært sentral i oppbyggingen av et miljø for samtidshistorie, FOSAM.

Even Lange har hatt en rekke verv og funksjoner nasjonalt og internasjonalt. Han ledet hovedkomiteen for den 19. internasjonale historikerkongress som ble holdt i Oslo i 2000, og har vært medlem av Council of the European Business History Association 1995–2002.

Lange har brukt mye tid til administrasjon og veiledning av andre. Han har vært leder for og medlem av en hel serie med styringsgrupper for diverse prosjekter, først og fremst den lange rekken av prosjekter som han selv hadde bidratt til å sikre BI-historikerne. Han er kjent som en manuskriptkommentator på forfatterens premisser. I det hele tatt preges hans virke av et sosialt engasjement som også viser seg gjennom uvanlig mange arbeider sammen med andre, og en kommuniserende og artikulert språkform både muntlig og skriftlig.

Verker

Et utvalg

  • Treforedlingens epoke 1895–1970, dr.avh. UiO 1987, bd. 4 i A. Holmsen (red.): Fra Linderud til Eidsvold Værk, 1985
  • Veien til velstand. Industriens utvikling i Norge gjennom 50 år (sm.m. T. J. Hanisch), 1986
  • red. Teknologi i virksomhet. Verkstedindustri i Norge etter 1840, 1989
  • Foredlet virke. Historien om Borregaard 1889–1989 (sm.m. T. Bergh), 1989
  • Samling om felles mål 1935–1970, bd. 11 i ANH, 1997
  • Mellom næringsliv og politikk. Kreditkassen i vekst og kriser 1918–1998 (sm.m. S. Knutsen og H. W. Nordvik), 1998

Kilder og litteratur

  • SNL, bd. 9, 2006 (www.snl.no)
  • opplysninger fra den biograferte