Faktaboks

Else Bugge Fougner
Født
9. november 1944, Moss, Østfold
Virke
Jurist og politiker
Familie
Foreldre: Disponent Jacob C. Bugge (1912–93) og Bodil Bengtson (1919–). Gift 8.8.1974 med advokat Amund Fougner (1.7.1943–), sønn av høyesterettsadvokat Eiliv Fougner (1904–72) og Aase Collett (1909–72).

Else Bugge Fougner er en av de fremste representanter for den generasjon av kvinnelige jurister som fra begynnelsen av 1970-årene i stadig økende antall gikk ut fra de juridiske fakulteter i Oslo og Bergen. Hennes raske karriere i en mannsdominert advokatstand viste veien for yngre kolleger.

Etter juridisk embetseksamen i Oslo 1971 begynte Else Bugge Fougner som utreder i Sosialdepartementet. Året etter ble hun ansatt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Hjort, Eriksrud og Myhre (nå Hjort DA) og ble partner 1977. Som den femte kvinne i Norge ble hun 1975 høyesterettsadvokat.

Sin tid som praktiserende jurist har hun delt mellom en omfattende innsats som styremedlem eller styreleder i en lang rekke bedrifter og institusjoner og en forretningsjuridisk praksis, og med en levende interesse for familie- og barnerett samt strafferett. Siden 1980 har hun vært fast forsvarer for Oslo byrett og Borgarting lagmannsrett. Som jurist har hun således en faglig spennvidde og et interessefelt som få andre. Hennes betydelige evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger har ført til at både det private næringsliv og det offentlige har trukket store veksler på hennes usedvanlige arbeidskapasitet. Hun har vært styreleder ved Rikshospitalet 1982–89, for Småbedriftsfondet 1983–98, Norsk Lotteridrift fra 1998 og Norges Kommunalbank fra 1999, og hun har vært styremedlem i bl.a. Narvesen (1982–87), Bergen Bank (1986–89) og Statoil (1991–98).

Else Bugge Fougner er meget interessert i kunst og kultur, interesser hun har fått utløp for som medlem av styrene for Kunstindustrimuseet i Oslo (1978–80), Statens Håndverks- og Kunstindustriskole (1977–81), Norsk Folkemuseum (1997–98), Kunsthøyskolen (1997–98) og NRK (fra 2000).

Også innen det offentlige har arbeidsoppgavene vært omfattende. Hun var leder av Det interdepartementale polarutvalg 1989–91, nestleder i styret for Kredittilsynet 1994–99, styremedlem i Erstatningsnemnda for voldsofre 1976–84, medlem av Det kriminalitetsforebyggende råd 1980–84, Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1987–98, Straffelovrådet 1980–88 og Domstolskommisjonen 1996–99. Ved siden av hennes medlemskap i Børslovutvalget 1980–85 og Konkurranselovutvalget 1990–91 må særlig nevnes at hun som leder av Samboerutvalget 1996–99 la grunnen for en lang rekke lovendringer som tar sikte på en nærmere likestilling mellom ektefeller og samboere uten dermed å svekke samboerskapets egenart. Som den første advokat ble hun 1994 leder av Styret for de nordiske juristmøter, hvor hun hadde vært medlem siden 1978. Som midlertidig tilsatt amanuensis underviste hun bl.a. i familie- og arverett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo 1990–91.

Hennes brede engasjement på så mange av retts- og samfunnslivets områder avspeiler hennes rause og medmenneskelige karakter. At hun når det gjelder kan virke hård og urokkelig, overskygger ikke hennes sterke interesse for å hjelpe andre og bruke sin tid på det.

Else Bugge Fougners politiske virksomhet begynte i Bærum Høyre i midten av 1970-årene, med verv både på det kommunale og fylkeskommunale plan. I Jan P. Syses borgerlige samlingsregjering fra oktober 1989 til november 1990 var hun justisminister. Hun fikk bl.a. vedtatt byggingen av Tinghuset i Oslo, og satte for øvrig spor etter seg i arbeidet for å korte ned saksbehandlingstiden for domstolene med klare målsettinger for den tid en vanlig sak bør ta. Dette var et ledd i erkjennelsen av at fortgang i behandlingen av straffesaker forutsetter at alle ledd i kjeden fra etterforskning til pådømmelse er like viktige og må sees i sammenheng.

Verker

  • Rettssikkerheten i alkoholistomsorgen, 1978
  • Pornografi og straff, NOU 1985:19, 1985
  • Samboerne og samfunnet, NOU 1999:25, 1999

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • opplysninger fra Else Bugge Fougner