Faktaboks

Einar Sundt
Einar Leschly Hansen Drejer Sundt
Født
16. oktober 1854, Christiania
Død
20. september 1917, Stockholm, begr. i Eidsvoll, Akershus
Virke
Forretningsmann, skribent og bladutgiver
Familie
Foreldre: Stipendiat, senere sogneprest Eilert Lund Sundt (1817–75) og Nicoline Conradine Hansen (1822–91). Gift 26.9.1878 i Tønsberg med Therese Christiane Ellingsen (19.1.1853–16.6.1935), datter av kjøpmann Hans Ellingsen og Margrethe Christine Tofte. Fetter av Lauritz Sundt (1828–89) og Karen Sundt (1841–1924).

Einar Sundt grunnla og ledet forretningsbladet Farmand fra 1891 til sin død. Bladet, som forfektet et liberalistisk grunnsyn, kombinerte næringslivsreportasjer og annet økonomisk stoff med innlegg i samtidens kulturelle og politiske debatt, og var det første blad i sitt slag i Norden.

Sundt vokste opp i Christiania. Han fikk sin første undervisning hjemme og gikk på Nissens latin- og realskole fra 1864, men forlot skolen da faren 1870 ble utnevnt til sogneprest i Eidsvoll, og leste der på egen hånd til examen artium 1871. Etter at han av helbredshensyn hadde måttet holde seg hjemme et halvt års tid, ble han 1872 ansatt som kontorist i fetteren Fredrik Sundts importfirma i Christiania. 1876–77 arbeidet han i London-firmaet M. R. Meyer & Co., men reiste så tilbake til Kristiania og etablerte en agenturforretning der. Den ble senere utvidet til en engrosforretning i oljer.

Agenturforretningen ble oppløst 1881, da kompanjongen trådte ut og Sundt ikke hadde tilstrekkelig kapital til å fortsette firmaet. Han reiste tilbake til London og drev agenturvirksomhet der til 1889. Det var hans hustrus helbred som førte ham tilbake til Kristiania, hvor han 1890 grunnla Christiania Svineslagteri og ble ansatt som selskapets disponent,

1880 begynte Sundt å skrive om økonomi og handel i Dagbladet, og han sendte senere regelmessige handelskorrespondanser til denne avisen og til Morgenbladet fra London 1882–89 og ble fast korrespondent for Stockholms Dagblad 1882. Denne avisen ble hans hovedforbindelse i flere år. Sundts korrespondansebrev var signert E. S.

14. februar 1891 grunnla Sundt bladet Farmand. Ugeskrift for Norges Næringsveie, etter modell av det engelske tidsskriftet The Economist. Han redigerte bladet til sin død. Sundts grunnsyn var frihandel og et system som fremhevet verdien av samkvem mennesker imellom over landegrensene.

Sviktende tilførsler førte til at svineslakteriet måtte nedlegges, og Sundt fratrådte 1892. Han kunne nå vie mer tid til arbeid med Farmand, som etter noen få år var godt etablert. Sundt skrev oversikter over norsk industri og lanserte en rekke prosjekter. Han gikk sterkt inn for bygging av Bergensbanen langs den korteste trasé over fjellet, regulering av Østbanestasjonens område i Kristiania (“Sundts plan”, 1893) og en utvidelse av hovedstadens havneområde ved nivellering av Sjursøya (1899).

Sundt skrev boken Imagination, Labour, Civilisation, som ble utgitt som privattrykk i 200 eksemplarer i Kristiania like før han døde 1917. Boken var skrevet under inntrykk av de europeiske forhold under den første verdenskrig, men inneholdt mange visjoner som senere skulle vise seg å gå i oppfyllelse. Blant annet fremholdt han det som en viktig oppgave å redusere avstanden mellom “den hvite rase” og de andre “rasene”. Sundt spådde at verdenskrigen kom til å redusere den økonomiske og sosiale avstand mellom menneskene. Boken bærer preg av at Sundt hadde tatt opp og utviklet farens samfunnsvitenskapelige teorier.

Etter Sundts død ble utgivelsen av Farmand drevet videre under skiftende ledelse frem til 1935, da sosialøkonomen Trygve J. B. Hoff overtok aksjemajoriteten og gikk inn som ansvarlig redaktør. Han ble etterfulgt av sønnen Ole-Jacob Hoff, som ledet bladet 1966–73 og 1983–86. Farmand ble 1985 overtatt av J. W. Cappelens Forlag og ble nedlagt 1989.

Verker

  Et utvalg

 • Den store dokstreik i London 15 aug. til 14 sept. 1889, dens forutsætninger og betydning, i Statsøkonomisk Tidsskrift 1889, s. 165–201
 • Krisen i Kristiania 1899, artikkelserie i Samtiden 1901
 • Handels-færden til Nordland august 1902. Den Norske Handelsstands Fællesforenings 7. ordinære Generalmøde, tillegg til Farmand nr. 46/1902
 • Trondhjem og Trøndelagen. Træk af Næringslivet fra Aaret 1850 til 1905, tillegg til Farmand nr. 31/1905
 • Bergens Handel, Industri og Skibsfart, 1906
 • Norges handel og industri, bd. 1 (det eneste utkomne), 1907
 • Farmand, norsk forretningsblad 1891 – 14de februar – 1916, 1916
 • Imagination, Labour, Civilisation, 1917 (ny utg. London 1920)

Kilder og litteratur

 • Stud. 1871, 1896, 1921
 • NFL, bd. 5, 1901
 • S. H. Finne-Grønn: Den vestlandske slegt Sundt, 1916, s. 157–171
 • artikler i Farmand nr. 7/1946, nr. 7/1951, nr. 42/1954 og nr. 7/1966
 • R. Sundt: Skipsreder og kjøpmann i Farsund Lars Mortensen Sundts slekt, 1953, s. 170f.
 • Ø. Anker: biografi i NBL1, bd. 15, 1966