Faktaboks

Egil Myklebust
Født
9. juni 1942, Kvinnherad, Hordaland
Virke
Jurist og industrileder
Familie
Foreldre: Laboratoriesjef Einar Torson Myklebust (1914–94) og hustru Else Sophie (1921–96). Gift 19.6.1967 med flyvertinne Anne Helene Kvikne (9.1.1942–), datter av kontorsjef Paul Egil Kvikne og sykepleier Birgit Nordbø.

Som administrerende direktør i Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.) stod Egil Myklebust sentralt under opprettelsen av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 1989. 1991–2001 var han generaldirektør i Norsk Hydro.

Etter avlagt juridikum 1967 arbeidet Myklebust som konsulent i Rikstrygdeverket, før han begynte som advokat i Norsk Hydros juridiske avdeling 1971. Norsk Hydro var da i ferd med å bygge opp sin petrokjemivirksomhet gjennom etableringene på Mongstad og Rafnes. Myklebust ble umiddelbart involvert i prosjektgruppene omkring denne utbyggingen. I juridisk avdeling ble han dessuten den som håndterte formelle spørsmål omkring iverksettingen av bedriftsdemokratiseringen i 1970-årene, og han var sterkt engasjert i problemstillinger knyttet til staten og det statlige eierskapet av selskapet.

Disse oppgavene brakte Myklebust i nær kontakt med selskapets ledelse. De bidrog også til at han tidlig orienterte seg bort fra fagjuridisk betont arbeid og kom til å interessere seg for mer generelle spørsmål knyttet til prosjektplanlegging, ledelse og personalpolitikk. Etter et opphold i en operatørorganisasjon i Denver 1974–75 var Myklebust knapt tilbake til rent juridisk arbeid. 1977 ble han utnevnt til direksjonssekretær, en stilling som gir et meget godt innblikk i og oversikt over selskapets samlede organisasjons- og styringssystem.

1982 ble Myklebust personaldirektør i Norsk Hydro, en stilling han satt i til han ble administrerende direktør i N.A.F. 1987. N.A.F. var den gang i krise etter streikene og lockouten som hadde fremtvunget hans forgjenger Pål Krabys avgang. Lønnsutviklingen de foregående årene hadde dessuten vært sterk, og situasjonen for konkurranseutsatte næringer var vanskelig. En av Myklebusts betingelser for å overta stillingen i N.A.F. var at man forsøkte å få dannet en hovedorganisasjon for næringslivet ved en sammenslutning av arbeidsgiverforeningen og Industriforbundet og Norges Håndverkerforening. Ideen var ikke ny for leder- og eierskapet i norsk næringsliv, og den var blitt forsterket av problemene under lockouten. Myklebust ble imidlertid en viktig drivkraft for å realisere denne ideen. Etter et halvt år med utredninger gikk han fra å være den siste administrerende direktør i N.A.F. til å bli den første i NHO.

1991 trakk Thorvild Aakvaag seg tilbake som generaldirektør i Norsk Hydro. Myklebust ble tilbudt stillingen som hans etterfølger. Ifølge Myklebust selv var det særlig to grunner til at han den gang ønsket seg tilbake. Stillingen i Norsk Hydro hadde et mer operativt preg. Den appellerte til hans sans for å kombinere prinsipielle og teoretiske spørsmål med konkrete, målrettede oppgaver. Og til tross for at stillingen som generaldirektør i Norsk Hydro var en meget fremtredende samfunnsposisjon, krevde den ikke like konstant tilstedeværelse i offentlighetens lys som hans posisjon i NHO.

Norsk Hydro hadde i 1980-årene vært preget av europeisk ekspansjon, særlig innen landbrukssektoren (gjødsel). 1990-årene, Myklebusts epoke, dreide seg i større grad om en generell internasjonal ekspansjon. Selv om selskapets vekst i hans tid som generaldirektør totalt sett var sterk, var særlig hans første år preget av konsolidering og styrking av selskapets soliditet. Dels hadde selskapet gjennom de siste årenes ekspansjon strukket sine finansielle ressurser langt, dels var selskapet involvert i en rekke virksomheter som lå utenfor dets tradisjonelle kjernevirksomheter. Dette gjaldt blant annet havbruk, farmasi og eierandeler i næringsmiddelindustri m.m. På disse områdene fikk man en avskalling som ikke bare var motivert av ønsket om å styrke den finansielle basis, men også om å konsentrere ledelsesressursene i selskapet. En annen viktig innsats fra Myklebusts side ligger i hans arbeid med å kombinere industriell virksomhet og vekst med miljøhensyn, et arbeid som også har vært drevet gjennom fremtredende posisjoner i internasjonale organisasjoner.

Myklebust gikk av som generaldirektør 2001, men fortsatte som styreformann i Norsk Hydro til 2004. Han har også innehatt viktige nasjonale og internasjonale styreverv. 1999 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden.

Verker

  • Global organisasjonsutvikling med norsk utgangspunkt – krevende balansegang, Kristofer Lehmkuhl-forelesning NHH, Bergen 1997
  • Hva betyr bærekraftig utvikling i praksis?, foredrag på konferansen “Miljø som innovasjonsfaktor og konkurransefortrinn for norsk næringsliv”, 2001, på Internett (http://www.grip.no/Felles/Presentasjoner/NHD-MDkonf/innlegg/EgilMyklebustManus.htm)

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • A. Farbrot: “Myklebusts styremanisfest”, intervju med Egil Myklebust, i Økonomisk rapport nr. 1/2002, s. 32–36
  • opplysninger fra Egil Myklebust