Faktaboks

Christen Staphensøn Bang
Christen Staphensøn el. Steffensen, Bang
Levetid - kommentar
Fødselsdato er ukjent, fødested sannsynligvis Ålborg i Danmark; Død 1678 i Oslo, begr. 17s.å; ca. 1584–1678
Virke
Prest og teologisk forfatter
Familie
Foreldre: Faren var kjøpmann Steffen (Staphen) Clausen Bang, moren ukjent. Gift 1) ukjent; 2) med Elline (Helene) (død 1662), datter av Hans Helgesen (død 1621), borger i Oslo; 3) med Rebekka Davidsdatter Friedlieb (død tidligst 1690), datter av borgermester i Christiania David Johan Frederiksen Friedlieb og Blantzeflor Lauridsdatter (død 1676).

Christen Staphensøn Bang er især kjent som teologisk forfatter og som pioner for innføringen av boktrykkerkunsten i Norge.

Bang var sannsynligvis født i Ålborg 1584, men i to av sine verker oppgir han selv sin alder slik at det tilsier 1576 eller 1577 som fødselsår. Han tok baccalaureus-graden ved universitetet i København 1612, og 1614 ble han i Hallvardskirken i Oslo ordinert til kapellan i Solum i Telemark. Fra 1621 til 1655 virket han som sogneprest i Romedal, der han også ble boende etter at han hadde fratrådt sin stilling.

Han var en meget produktiv skribent, og i stedet for å sende sine manuskripter til København til trykking, satset han på å få etablert et trykkeri i Christiania som kunne utgi bøkene hans. Norges første boktrykker, Tyge Nielssøn, kom 1643 til Norge på Bangs oppfordring, men reiste neste år tilbake til Danmark igjen på grunn av økonomiske uoverensstemmelser med Bang. Etter tre års tid åpnet boktrykker Melchior Martzan en filial i Christiania, og gav der ut første bind av Bangs hovedverk Postilla Catechetica 1650. Samme år solgte han trykkeriet til Valentin Kuhn, som drev det til 1654. I løpet av denne tiden trykte han bind 2–6 av Bangs hovedverk, og verket ble avsluttet under den fjerde boktrykkeren i Christiania, Michel Thomessen, som utgav bind 8 i 1655. Hele utgivelsen var bekostet av Bang selv; på tittelbladet til hvert bind står det at de er utgitt “paa Authoris Bekostning”.

Postilla Catechetica er en kommentar til Luthers lille katekisme. Med sine 8 store bind er den en av de mest omfattende katekismekommentarer som finnes. Katekismen var skrevet som en kort sammenfatning av de viktigste elementene i den kristne tro, og katekismeforklaringene gav seg inn på en mer utførlig kommentar til de ulike delene av katekismen. Bang følger katekismeteksten nøye, og legger i sine kommentarer stor vekt på å trekke inn litterære autoriteter som støtter opp under Luthers ord. Det dreier seg ikke bare om bibelsitater, men også om sitater fra kirkefedre og fra den klassiske greske og latinske litteratur. Kommentarene er ofte siktet inn mot bestemte sosiale målgrupper, slik at de ulike stendene får høre hva katekismeteksten betyr for nettopp dem.

Selv om Postilla Catechetica var Bangs hovedverk, som han strevde med å få utgitt gjennom mer enn 20 år, har han også etterlatt seg flere andre bøker. 1651 utgav han Descriptio Civitatis Christianensis. Bang var ofte i Christiania, og kjente byen godt. Men hans Christiania-bok har mer preg av et allegorisk-teologisk enn av et topografisk verk: Christiania er ifølge Bang oppkalt etter Kristus, og lovprises som en kristen by; men innbyggerne formanes også til å leve i samsvar med de kristne dyder. I noen glimt her og der finner man likevel også topografiske beskrivelser av byen slik den så ut rett etter at den var blitt nyanlagt under Christian 4.

Ephemerides vitae christianae er en kristelig hustavle disponert etter årets 12 måneder. Året tolkes her både “mystisk”, som en allegori på Kristi liv på jorden, og “naturlig”, som årets og det enkelte menneskelivs gang. F.eks. tilsvarer januar barndommen – frem til fylte 6 år – i et menneskeliv.

Jesu Christi Chronologia er et forsøk på å sammenfatte evangeliene og en del annen litteratur fra oldkirken med sikte på å gi en mest mulig fullstendig Jesus-biografi. Også dette er, som det meste av Bangs forfatterskap, et didaktisk verk, preget av interessen for å systematisere kristen kunnskap med sikte på formidling.

Christen Staphensøn Bang døde som fattiglem i Oslo Hospital forsommeren 1678.

Verker

  • Postilla Catechetica, 1650–55
  • Descriptio Civitatis Christianensis, Det er CHRISTIANIÆ Stads Beskrifuelse, som er Hofued Stad i Norrige, 1651
  • Ephemerides vitae christianae, sive calendarium oeconomico catecheticum, 1664
  • Jesu Christi Chronologia, 1665

Kilder og litteratur

  • F. Bull: biografi i NBL1, bd. 1, 1923
  • biografi (med bibliografi) i Ehrencron-Müller, bd. 1, 1924

Portretter m.m.

    Kunstneriske portretter

  • Portrett (helfigur, sammen med en av hans hustruer) på epitafium av ukjent kunstner, 1636; Romedal kirke, Stange