Faktaboks

Birger Stuevold Lassen
Født
19. august 1927, Molde, Møre og Romsdal
Død
15. desember 2011, Oslo
Virke
Jurist
Familie
Foreldre: Advokat Odd Lassen (1894–1973) og Anna Stuevold-Hansen (1900–69). Gift 1960 med universitetslektor Bente Lie (5.12.1936–), datter av forfatter og oversetter Nils Lie (1902–78) og Rikke Anna Catarina Scott-Hansen (1908–78).

Birger Stuevold Lassen var knyttet til Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) praktisk talt hele sitt yrkesaktive liv. Hans innsats ved fakultetet og som forsker var sammensatt og mangesidig, men han er særlig kjent for sitt arbeid innen immaterialretten.

Lassen vokste opp i Molde, der hans far var overrettssakfører. Han tok examen artium 1946, befalsskole 1947 og juridisk embetseksamen 1954. Etter et år som dommerfullmektig i Hafrsfjord 1955–56 ble han universitetsstipendiat 1957, deretter universitetslektor 1961 og dosent 1971. 1990–97 var han professor i rettsvitenskap ved UiO.

Immaterialretten består av flere disipliner, bl.a. opphavsrett, patentrett og varemerkerett. Norsk opphavsrett var overskygget av Ragnar Knophs inspirerende monografi Åndsretten fra 1936. Men Lassen evnet å gi den en nyansering som kom til å bli særpreget norsk og nordisk, ikke minst gjennom fremhevingen av de solidariske trekk som man kan finne i vår rett, og som til en viss grad markerer en egenart. I tidligere arbeider fra 1962–63 tydeliggjorde Lassen disse trekkene, eksemplifisert ved ordningen om vederlag for offentlige fremføringer, vederlag for omsetning av bildende kunst, avtalelisensordninger osv. Dette var nok også trekk som tiltalte hans egen radikale rettspolitiske legning.

Parallelt med forskningen gikk en stor praktisk innsats for norske kunstnere og kunstnerorganisasjoner. Han delte generøst sin innsikt med disse organisasjonene og bidrog til at det frem mot 1970-årene vokste frem en bevissthet om faglig arbeid som dannet en nødvendig forutsetning for Kunstneraksjonen av 1973, men som nok ikke alltid fulgte et program som alle støttespillerne ønsket. Norske kunstnerorganisasjoner er relativt sett velorganiserte. Dermed tillates løsninger som har dette som forutsetning, og Lassen spilte en stor rolle i dette arbeidet. Det er derfor symptomatisk at han bidrog til markeringen av Kunstneraksjonen av 1973 med artikkelen … bruk din organisasjon.

Naturligvis gjorde Lassen samtidig en betydelig innsats for det offentlige i utviklingen av immaterialretten, dels som medlem og 1977–84 leder for Det sakkyndige råd for åndsverker, dels som deltaker i offentlige utredninger eller eneutreder. Han ledet Kunstnerstipendkomiteen av 1971, hvor bl.a. ordningen med garantiinntekter ble foreslått og som fremdeles danner grunnlaget for offentlig stipendpolitikk. Sentral er også Sekundærbruk av utøvende kunstneres prestasjoner.

Som medlem av Patentstyrets 2. avdeling, som medlem av redaksjonskomiteen i Nordisk Immateriellt Rättsskydd, og som bidragsyter til dette tidsskriftet – ikke minst ved referat av avgjørelser – har Lassen også spilt en vesentlig rolle innen patentretten.

Innen varemerkeretten har Lassen levert det som mange mener er hans hovedverk, som med hans karakteristiske beskjedenhet har fått den lett misvisende tittelen Oversikt over norsk varemerkerett.

Man kan lett distraheres av Lassens hovedarbeider og tro at hans kompetanse var begrenset til immaterialretten. Dette var ikke tilfellet – han har tvert imot beriket immaterialretten med sin dype innsikt i alminnelig privatrett, eksemplifisert ved den store artikkelen Sameie i opphavsrett og 'opphavsrettslige naboretter' og grunnleggende studier som Kontraktsmessig representasjon (1992).

Lassen har gjort en omfattende innsats som redaktør. Man trekker gjerne frem hans virke som medredaktør for Tidsskrift for Rettsvitenskap (1974–97), som har bibeholdt sin sentrale stilling i nordisk rettsvitenskapelig forskning ikke minst gjennom hans krav til kvalitet kombinert med vilje til å åpne sidene for nye forfattere og emner. Mindre omtalt er hans innsats som redaktør for Norges Lover, som er en sentral ressurs for alle norske jurister. Også den har nytt godt av Lassens arbeid, det kan direkte måles i økningen av antallet redaksjonelle henvisninger. Sammen med Knut S. Selmer overtok Lassen 1966 ansvaret for å redigere en ny (4.) utgave av Ragnar Knophs Oversikt over Norges rett, og han ledet revisjonsarbeidet frem til og med 10. utgave (1993).

Lassens arbeid har vært preget av samarbeid med rettslivet og med offentlige og private organisasjoner utenfor universitetet. På samme måte har han innad ved fakultetet vært en dyktig “resepsjonsvakt”; han har hjulpet yngre forskere i gang med deres arbeid, bistått dem og kommentert deres arbeider – alltid med en holdning som nok kan oppleves som krevende, men også alltid med et humør som har gitt energi til å strekke seg videre. Slik innsats vil lett forbli usynlig, men antallet takknemlige forord antyder omfanget.

Kombinasjonen av kunnskapsformidling og fortellerkunst gjorde Lassens forelesninger til prestasjoner som får en til å tro at han kanskje burde ha våget skrittet ut fra de statistroller han i studietiden fra tid til annen tok ved teateret. Hans vidd og eleganse huskes fra forelesningssalen og samtalekretsen og er kanskje det som best karakteriserte hans skarpe analyse, formidlet med humør og ettertrykk. I tråd med dette fortsatte han som emeritus også sin egen vitenskapelige produksjon, ofte i samarbeid med yngre kollger som Are Stenvik og Ole-Andreas Rognstad.

Birger Stuevold Lassen var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, og han ble 1992 kreert til æresdoktor ved Stockholms Universitet.

Verker

  Bibliografi

 • P. A. Bertnes: bibliografi i Ånd og rett, 1997 (se nedenfor, avsnittet Kilder)

  Et utvalg

 • Erstatning og trygd. Om ulykkestrygd og ikke kontraktmessig erstatningsansvar i private arbeidsforhold (sm.m. C. Smith og I. A. Vislie), 1952
 • red. R. Knoph: Oversikt over Norges rett, 4.–7. utg. (sm.m. K. S. Selmer), 1966–78, 8.–10. utg., 1981–93
 • Kunstnerstipend, NOU 1973:2, 1973
 • Sameie i opphavsrett og 'opphavsrettslige naboretter', i TfR 1983, s. 324–428
 • … bruk din organisasjon, i Stikkordet nr. 2/1984
 • Betaling for sekundærbruk av utøvende kunstneres prestasjoner, NOU 1985:30, 1985
 • Oversikt over norsk varemerkerett, 1989 (rev. utg. sm.m. A. Stenvik, 2003)
 • Kontraktsrettslig representasjon. En lærebok med et avsnitt om kommisjon, 1991
 • Designrett. En innføring (sm.m. A. Stenvik), 2006

Kilder og litteratur

 • Stud. 1912 (Odd Lassen), 1937, 1962
 • HEH 1994
 • V. Hagstrøm, P. Lørup og M. Aarbakke (red.): Ånd og rett. Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-årsdagen 19. august 1997 (med biografiske skisser), 1997