Faktaboks

Asbjørn Eide
Født
11. februar 1933, Voss, Hordaland
Virke
Jurist og samfunnsforsker
Familie
Foreldre: Forpakter og gårdbruker Eivind Eide (1896–1969) og Dagheid Johanne Lavik (1900–65). Gift 10.10.1959 med førsteamanuensis Wenche Barth (3.1.1935–), datter av direktør Jacob Bøckmann Barth (1896–1974) og Solveig Herstad (1900–87).

Asbjørn Eide er en av vårt lands fremste eksperter på menneskerettigheter. Som forsker og fagmann har han særlig vært opptatt av urbefolknings- og minoritetsspørsmål, og han har hatt sentrale oppgaver på disse feltene både i Norge og innen FN-systemet. Han var den første direktør for Institutt for Menneskerettigheter i Oslo 1987–97.

Allerede i skoletiden på Eidsvoll landsgymnas visste Eide at han ønsket å arbeide med internasjonale rettsspørsmål med sikte på å bidra til en menneskeverdig internasjonal fred. Etter examen artium 1952 studerte han jus og ble cand.jur. 1960, med beste eksamenskarakter det året. I studietiden var han sterkt engasjert i internasjonale spørsmål, bl.a. som formann i Norsk Studentsamband, som den gang hadde en betydelig internasjonal virksomhet. I ett år var han kurator for de ungarske flyktningestudenter som kom til Norge og fikk studieplasser her etter at Sovjetunionen slo ned oppstanden i Ungarn 1956. Han engasjerte seg også ellers i studentorganisasjonene og var formann i Det Norske Studentersamfund 1961.

Eide var ansatt i Justisdepartementets lovavdeling 1960–61 og ble deretter knyttet til Det juridiske fakultet, som universitetslektor 1962–65 og stipendiat 1965–69. I denne perioden hadde han studieopphold ved Royal Institute of International Affairs i London 1965 og 1966–67 ved Columbia University, New York. 1970–86 var han forsker ved Institutt for Fredsforskning i Oslo, og var i et par perioder bestyrer der. 1971–75 var han dessuten valgt generalsekretær for Den internasjonale fredsforskerorganisasjon (IPRA).

1973–81 var Eide formann i en komité oppnevnt av Utenriksdepartementet som skaffet studiemuligheter for studenter som flyktet fra det som inntil 1976 var portugisiske kolonier, senere flyktningestudenter fra det som nå er Namibia, og fra apartheidtidens Sør-Afrika. Dette arbeidet medførte mange reiser i det sørlige Afrika.

1977 utarbeidet Eide på oppfordring fra daværende utenriksminister Knut Frydenlund den første større utredning på norsk om internasjonal menneskerettighetspolitikk. Fra 1979 arbeidet han sammen med professor Torkel Opsahl og universitetslektor Jan Helgesen i Det norske menneskerettighetsprosjektet, som tok sikte på å fremme en større norsk faglig satsning for internasjonale menneskerettigheter. Resultatet ble at Stortinget 1986 besluttet å opprette Institutt for Menneskerettigheter, og Asbjørn Eide ble instituttets første direktør (1987–97); fra 1. januar 1998 gikk han over i stilling som seniorforsker ved instituttet. Instituttet lå opprinnelig under Norges Forskningsråd, men ble fra 1995 lagt under Universitetet i Oslo.

Eides faglige interesser har særlig knyttet seg til urbefolknings- og minoritetsspørsmål, til økonomiske og sosiale rettigheter, og til den generelle utviklingen av det internasjonale system for vern av menneskerettighetene. Han er mye brukt internasjonalt som ekspert på menneskerettigheter, både innen FN-systemet og når det gjelder utredningsoppdrag, og som foreleser og foredragsholder. 1981 ble han innvalgt som medlem av FNs underkommisjon til forhindring av diskriminering og vern for minoriteter (i dagligtalen kalt FNs underkommisjon for menneskerettigheter). Han har vært gjenvalgt i flere perioder som eneste nordiske medlem, og har hatt ansvaret for å utarbeide en rekke utredninger for denne underkommisjonen.

Som medlem av underkommisjonen tok Eide initiativ til opprettelsen av en egen arbeidsgruppe i FN for urbefolkningsspørsmål, og ble dens første formann 1982–83. Dette var det første offisielle, internasjonale forum hvor urfolkenes egne representanter fikk mulighet til å fremme sine ønskemål og krav. Arbeidet har hatt stor betydning for den videre rettsutviklingen for urbefolkningene. Da det etter slutten på den kalde krigen og oppløsningen av Sovjetunionen utbrøt mange alvorlige etniske konflikter, utarbeidet Eide en studie for underkommisjonen om “fredelige og konstruktive måter” å løse minoritetssituasjoner på. Denne studien førte til at FN opprettet en ny arbeidsgruppe for vern av minoriteter, der Eide satt som formann 1995–2004. I perioden 2003–06 var han dessuten president i Europarådets rådgivende komité for minoritetsvern.

Eide har publisert et stort antall artikler og bøker, alene eller sammen med nordiske og internasjonale kolleger, på feltene fredsforskning og internasjonale menneskerettigheter, bl.a. The World Military Order (1979) og Food as a Human Right (1984). Blant de viktigste bøkene i senere år er Economic, Social and Cultural Rights og Peaceful and Constructive Resolution of Situations Involving Minorities (begge 1995), samt The Universal Declaration of Human Rights (1999). Han har også utgitt bøker på norsk om det internasjonale menneskerettighetsvern og om FNs fredsbevarende operasjoner.

Asbjørn Eide har utviklet et bredt forskningssamarbeid med kolleger i de nordiske og andre land. Han var Torgny Segerstedt-professor i menneskerettigheter ved Göteborgs Universitet 2003–04 og fra 2004 gjesteprofessor ved Lunds Universitet. I flere år var han formann for Nordisk Samarbeidskomité for Internasjonal Politikk under Nordisk Ministerråd og koordinator for det nordiske nettverket av menneskerettighetsinstitutter. 1991 ble han utnevnt til æresdoktor ved Lunds Universitet.

Verker

  Et utvalg

 • FN's fredsbevarende aksjoner, 1966
 • Det internasjonale menneskerettighetsvern (sm.m. J. Helgesen og A. Leesland), NOU 1977:23, 1977
 • Fattig, ufri og mishandlet. Om det internasjonale menneskerettighetsvernet, 1978
 • The World Military Order. The Impact of Military Technology on the Third World (sm.m. M. Kaldor), London 1979
 • Problems of Contemporary Militarism (sm.m. M. Thee), London 1980
 • Food as a Human Right, Tokyo 1984
 • Human Rights in Perspective. A Global Assessment (red. sm.m. B. Hagtvet), Oxford 1992
 • Economic, Social and Cultural Rights. A Textbook (red. sm.m. C. Krause og A. Rosas), Dordrecht 1995
 • Peaceful and Constructive Resolution of Situations Involving Minorities, Tokyo 1995
 • The Universal Declaration of Human Rights. A Common Standard of Achievement (red. sm.m. G. Alfredsson), Haag 1999

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra Asbjørn Eide 1999
 • M. Bergsmo (red.): Human Rights and Criminal Justice for the Downtrodden: Essays in Honour of Asbjørn Eide, 2003
 • HEH 1994
 • D. Gomien (red.): Broadening the frontiers of human rights. Essays in honour of Asbjørn Eide, 1993