Faktaboks

Arne D. Dahl
Arne Dagfin Dahl
Født
24. mai 1894, Kristiania
Død
26. oktober 1990, Oslo
Virke
Generalmajor
Familie
Foreldre: Postmester Ragnvald Dahl (1865–1926) og Anna Othilie Stablum (1867–1932). Gift 1921 med Astri Thinn Christophersen (12.7.1901–5.11.1964), datter av direktør Anton Christophersen (1871–1958) og Ragnhild Lunde (1875–1952).

Arne D. Dahl blir først og fremst husket for sin rolle som sjef for Alta bataljon under kampene ved Narvik og for sin innsats under frigjøringen av Finnmark 1944–45.

Dahl ble uteksaminert fra Krigsskolen 1915. I årene som fulgte, var han bl.a. assisterende militærattaché i Storbritannia og Belgia, instruktør ved Krigsskolen og adjutant hos Kongen 1929–32. Han tjenestegjorde deretter som kompanisjef i Garden og sjef for Krigsskolen. 1938 ble han utnevnt til sjef for Alta bataljon og forsvarssjef i Vest-Finnmark. Med Dahl som sjef kom Alta bataljon til å spille en viktig rolle under kampene ved Narvik 1940. I tillegg til sin militære karriere hadde Dahl i to perioder sivile stillinger som administrerende direktør i henholdsvis Norges Automobil-Forbund og Morgenbladet.

Alta bataljon var en mobiliseringsavdeling. De vernepliktige gjennomgikk en rekruttutdanning som utover i 1930-årene ble økt fra 48 til 84 dager. Flesteparten av Dahls mannskaper hadde med andre ord bare en høyst nødtørftig militær utdannelse. På bakgrunn av den økende spenningen mellom Finland og Sovjetunionen ble bataljonen mobilisert i midten av oktober 1939, og deretter overført til nøytralitetsvakt langs grensen til Finland.

Bataljonen ble demobilisert i midten av januar 1940, men Dahl mente selv at innkallingen høsten 1939 og vintertrening som fulgte var “av den aller største betydning” for innsatsen ved Narvik. Etter 9. april 1940 kunne bataljonen igjen gjennomføre en ordnet mobilisering, og 19. april ble den sendt sørover. Bataljonen deltok i kampene i Gratangen, og var deretter med på å drive de tyske styrkene tilbake mot deres siste stillinger på Bjørnfjell. Da ordren kom om å demobilisere de norske styrkene, var Alta bataljon klar til å delta i et planlagt forsøk på å drive tyskerne over grensen til Sverige.

Etter kapitulasjonen i Nord-Norge fulgte Dahl med regjeringen til Storbritannia. Han var sjef for den norske styrken i Skottland og deretter leder for militærmisjonen til USA og Canada. Da den sovjetiske offensiven mot de tyske styrkene på Petsamo–Kirkenes-fronten høsten 1944 åpnet muligheten for en norsk militær innsats i Finnmark, ble Dahl utnevnt til sjef for den norske militærmisjonen til Sovjetunionen og de norske styrkene som skulle sendes nordover. Med sovjetisk hjelp ankom militærmisjonen til Kirkenes 10. november, etterfulgt av soldatene i 2. bergkompani fra den norske brigaden i Skottland. Som sjef for Distriktskommando (DK) Finnmark utvidet Dahl den norske styrken med ytterligere soldater fra Skottland, politisoldater fra Sverige og innkalte mannskaper fra Varanger bataljon. Selv om operasjonene i Finnmark vinteren 1944–45 var av begrenset omfang, kunne Dahl i slutten av april melde at hele Finnmark var besatt av norske tropper. Samarbeidet med sjefen for de sovjetiske styrkene som var blitt stående i Sør-Varanger, forløp godt. I tiden etter frigjøringen var Dahl likevel blant dem som gav uttrykk for engstelse for den sovjetiske regjeringens videre planer. I likhet med mange andre var han lettet da de sovjetiske troppene trakk seg ut av Norge 25. september 1945.

Høsten 1945 ble Dahl utnevnt til sjef for den nyopprettede DK Nord-Norge. Med et avbrudd som sjef for den norske Tysklandskommandoen 1949–50, forble Dahl i denne stillingen til 1952, da han ble beordret til sjefsstillingen i DK Sørlandet. Han gikk av for aldersgrensen 1956.

Gjennom hele sitt voksne liv var Dahl en flittig skribent, fortrinnsvis om militære og militærhistoriske emner. Med Alta bataljon mot tyskerne fra 1945 gjorde bataljonens rolle i kampene 1940 kjent for et bredt publikum. Arne D. Dahl mottok en rekke norske og utenlandske utmerkelser for sin krigsinnsats, bl.a. St. Olavs-medaljen med eikegren, Order of the British Empire og Deltakermedaljen m/rosett.

Verker

  • Med Alta bataljon mot tyskerne, 1945
  • Nord-Norges forsvar fra vikingtiden til i dag, Trondheim 1948
  • Frigjøringen av Finnmark, i Norges krig,bd. 3, 1950
  • Sokneprest Søren Dahl og hustru Maren v. Hirsch Smiths forfedre og efterkommere, 1975

Kilder og litteratur

  • A. D. Dahls egne verker, se Verker
  • O. H. Munthe-Kaas: Krigen i Narvikavsnittet 1940,1968
  • H. Sandvik: Frigjøringen av Finnmark 1944–1945,1975
  • L. C. Rolstad: Tysklandsbrigaden. Redskap for Hærens faglige gjenreisning,1983