Faktaboks

Anthony Coucheron
Anthony Anton Willemsen Coucheron
Død
14. mars 1689, Akershus festning i Christiania
Levetid - kommentar
Født i Nederland, fødselsår og -dag er ukjent
Virke
Ingeniøroffiser
Familie
Foreldre: Oberst Willem Coucheron (død 1689) og Maria Wilhelmsdatter Pessers. Gift med Magdalena Alendolphia van Langen (død etter 1692), datter av Herman Brun van Langen, Nederland.

Anthony Coucheron var ingeniøroffiser og spilte en viktig rolle i utbyggingen av festningsanleggene i Norge i annen halvdel av 1600-tallet.

Coucheron var sønn av oberst Willem Coucheron og valgte samme yrke som faren. Under navnet Anthony Willemsen tjenestegjorde han ved farens Valdriske (Valdres) kompani som “gefreiderkorporal” fra 1659. Der stod han fortsatt i rullene 1662, men må ha sluttet i kompaniet før februar 1663. Han var fenrik ved Fredrikstens garnison 1665 og løytnant ved Christiansholms garnison fra 1671. 1673 var han som løytnant beordret til Vinger og Elverum for å gjøre “nogen afridtning” i forbindelse med de planlagte befestningene der. Senere kom han til å lede disse befestningsarbeidene et par år. I samme tidsrom (fra 1674) var han kapteinløytnant og overkonduktør ved Akershus garnison.

1675–76 var han kaptein ved Statholderens Livregiment dragoner, og var deretter i Danmark hvor han ble generalkvartermester og ingeniør fra 1. mai 1676. Under Gyldenløvefeiden (1675–79) deltok han i sin fars regiment, som kaptein, fra 1677 til regimentet ble oppløst 1679. I likhet med faren deltok han i kampene i Bohuslän og spesielt ved erobringen av Marstrand med festningen Karlsten i juli 1677. Senere fulgte unnsetningen av Uddevalla skanse 1679.

Anthony Coucheron ble generalkvartermester og ingeniør i Norge 1680. Til 1684 arbeidet han sammen med generalmajor Johan Caspar de Cicignon, som hadde “inspektionen over festningene” i Norge. I løpet av disse årene skjedde flere viktige planlegginger som senere ble satt ut i livet. Her kan nevnes reguleringen av Trondheim etter bybrannen 1681, og utkast til befestningene der, blant annet den senere festningen Kristiansten. Det er vanskelig å avgjøre hvor mye av arbeidet med Trondheim-reguleringen som kan tilskrives Coucheron. Det ble også utarbeidet planer for befestninger i Elverum (Kristianfjeld) og Kongsvinger. 1684 ble Coucheron utnevnt til oberst og kommandant på Kristiansø ved Bornholm. Mens han var kommandant der, forestod han befestningsarbeider, og 1687 befestningsarbeider ved Fladstrand på Jylland. Nyttårsaften 1686 ble han utnevnt til kommandant på Akershus festning, hvor han døde 1689.

I likhet med sin far spilte Anthony Coucheron en viktig rolle i norsk fortifikasjonshistorie. 1600-tallet var en turbulent periode med mange og til dels tapte kriger for Danmark-Norge. Grensene mot Sverige ble fastlagt en gang for alle og viktige innfallsveier for en angripende fiende måtte sperres. Nye og store festningsanlegg ble bygd i denne perioden. Anthony Coucheron hadde stor delaktighet i denne festningsbyggingen, både i Norge og Danmark I tillegg deltok han med heder i krigshandlinger under Gyldenløvefeiden.

Kilder og litteratur

  • C. O. Munthe: biografi i NBL1,bd. 3, 1926
  • biografi i Ovenstad, bd. 1, 1948
  • J. Schiøtz: Kongsvinger fæstnings og Kongsvingeravsnittets militære historie,Kongsvinger 1924
  • R. Grankvist og H. Hals (red.): 300 år med Cicignon,Trondheim 1981
  • G. Kavli: Norges festninger. Fra Fredriksten til Vardøhus,1987