Faktaboks

Tove Bull
Født
31. oktober 1945, Alta, Finnmark
Virke
Språkforsker
Familie
Foreldre: Arbeider Kaare Bull (1920–99) og bademester Sonja Margrethe Gullhav (1923–). Gift 1) 25.3.1967 med lege Steinar Jæger (23.11.1942–), ekteskapet oppløst 1974; 2) 17.7.1977 med høgskolelektor Svein Pedersen (28.9.1934–).

Tove Bull er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Hun har markert seg som nordnorsk språkforsker og i språkdebatten til fordel for nynorsk. Som prorektor og rektor ved Universitetet i Tromsø i 1990-årene har hun spilt en viktig rolle i norsk universitetspolitikk.

Bull tok examen artium 1964 ved Finnmark offentlige gymnas, deretter studerte hun filologi, først ved Universitetet i Oslo, så i Trondheim. Hun ble cand.philol. med nordisk hovedfag fra Universitetet i Trondheim 1972. Hovedfagsoppgaven var om salmene til Elias Blix. Hun har pedagogisk seminar fra 1970, og 1978 tok hun eksamen i drama ved Tromsø lærerhøgskole. Fra 1973 til 1984 arbeidet hun som høgskolelektor ved Tromsø lærerhøgskole, fra 1983 som førsteamanuensis.

Siden august 1984 har Tove Bull hatt stilling i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiTø), først midlertidig, men fra 1986 i fast stilling som førsteamanuensis. Hun ble 1990 professor ved personlig opprykk. Tove Bull har vært en hyppig foredragsholder og gjesteforeleser ved universiteter, på vitenskapelige konferanser og ved ulike fagmøter i Norge og utenlands. Hun har vært medlem av mange vitenskapelige bedømmelseskomiteer, og var 1998 med i en nordisk evalueringsnemnd for faget språkvitenskap ved danske universiteter. 1990 fikk hun, sammen med stipendiat Toril Fiva og professorene Ernst Håkon Jahr og Tarald Taraldsen (alle fra UiTø), NAVFs pris for fremragende forskning, og 1998 ble Tove Bull æresdoktor ved universitetet i Oulu, Finland.

Tove Bull har hatt en lang rekke faglige og administrative verv. Hun har bl.a. vært landsstyrerepresentant i Norsk lærerhøgskolelag 1976–81, sentralstyremedlem i Noregs Mållag 1981–87 og medlem i styringsnemnda for Norsk Ordbok fra 1983. Som medlem av Norsk språkråd fra 1980 til 1995 var hun medlem i rådets fagnemnd 1983–88 og deretter leder for nynorskseksjonen 1988–95, dvs. at hun annethvert år var leder og nestleder for Norsk språkråd. Hun har vært redaksjonssekretær i Norsk Lingvistisk Tidsskrift 1987–92, medlem av universitetsstyret ved Universitetet i Tromsø fra 1989, prorektor 1990–95, rektor 1996–2001. Hun er medlem av Det norske universitetsråd fra 1990 og leder der fra 1999. Hun var medlem av Universitets- og høgskolelovutvalget 1992–93, av Ytringsfrihetskommisjonen 1996–99, og er medlem av styret for NRK fra 1999. Hun er kjent som en ryddig og effektiv administrator med stor arbeidskapasitet.

Tove Bulls vitenskapelige bidrag har særlig konsentrert seg om den første lese- og skriveopplæringen, om nordnorsk dialektologi, språksosiologi og språkkontakt. Boken Lesing og barns talemål (1985) rapporterer om hennes omfattende prosjekt med grunnleggende lese- og skriveopplæring på dialekt i begynnelsen av 1980-årene. Dialekter og språkforhold i Nord-Norge er imidlertid det forskningsområdet der hun har gitt sine viktigste bidrag, og her er spesielt de nordnorske dialektene som er oppstått på tidligere samiskspråklig område, et sentralt interessefelt i hennes forskning. Særlig er det den lokale norske dialekten på Furuflaten i Lyngen hun har undersøkt og beskrevet. Furuflaten er et typisk lokalsamfunn med språkskifte fra samisk til norsk, og Tove Bull har bl.a. vist hvordan systematiske trekk i lydsystemet (fonologien) er bestemt av den språkkontaktsituasjonen som denne dialekten er et resultat av. I kortere og lengre artikler har hun gitt viktige bidrag til vår kunnskap om nordnorske språkforhold.

Det hører med til bildet av vitenskapskvinnen Tove Bull at hun er opptatt av likestillingsspørsmål. Dette har gitt seg utslag i mange artikler og foredrag i inn- og utland på feltet språk og kjønn.

Tove Bull konverterte til katolisismen 1992.

Verker

 • Dei første nynorske salmane, utrykt h.oppg., Trondheim 1972
 • Nordnorsk. Språkarv og språkforhold i Nord-Noreg (red. sm.m. K. Jetne), 1982
 • Lesing og barns talemål, 1985
 • Nåt eller nåkka om nåt, i T. Bull og A. Fjeldstad (red.): Heidersskrift til Kåre Elstad, Tromsø 1985
 • Gransking av nordnorsk mål, i Nordlyd 12, 1986
 • To nordnorske ordsamlingar i grunnlaget for Ivar Aasens Norsk Ordbog, i T. Bull, E. H. Jahr og G. Wiggen (red.): Mål og medvit. Heidersskrift til Kjell Venås på 60-årsdagen, 1987
 • 1885 – enda ein gong og Eit nordlig syntaktisk drag i norsk, i Maal og Minne 1987, s. 98–136
 • Talemålsbasert lese- og skriveopplæring. Teoretiske refleksjonar, i Læsning og skrivning i sprogvidenskabeligt perspektiv, Frederikshavn 1990
 • Målet i Troms og Finnmark og Tromsø bymål, i E. H. Jahr (red.): Den store dialektboka, 1990
 • Women and Men Speaking. The Role Played by Women and Men in the Process of Language Shift, i Working Papers on Language, Gender and Sexism, Australia 1991
 • The birth of a phonological rule: Postalveolarization in a language contact area in Northern Norway, i Papers from the Twelfth Scandinavian Conference of Linguistics, Reykjavík 1992