Faktaboks

Pål W. Lorentzen
Pål Wergeland Lorentzen
Født
19. juli 1941, Hosanger (nå Lindås) Hordaland
Virke
Advokat
Familie
Foreldre: Byrettsdommer Per Lorentzen (1911–2006) og Ingebjørg Wergeland (1915–75). Gift 28.12.1968 med Helga Fottland (28.6.1939–), datter av Ingmar Fottland (1909–79) og Sofie Storetræe (1915–94).

Pål W. Lorentzen er en av Norges mest fremtredende forretningsadvokater, tilknyttet advokatfellesskapet Thommessen Krefting Greve Lund. Han har også hatt viktige styreverv innenfor Advokatforeningen, bank, shipping og offshore, samt i næringsliv relatert til fiskeri og næringsmidler. Han har markert seg som et sentralt medlem av ulike kulturstyrer i Bergen, særlig i Bergen Filharmoniske Orkester og i Festspillene i Bergen, og han har et sterkt samfunnsengasjement.

Lorentzen ble født i Hosanger, hvor familien var evakuert i en periode under den annen verdenskrig. Faren var på denne tiden politiembetsmann i Bergen og måtte bl.a. inn i Telavågsaken. Samtidig arbeidet han i motstandsbevegelsen og ble pågrepet og sendt til Tyskland 1943. Han ble reddet av de hvite bussene 1945. De første etterkrigsårene var han politimester i Sogn, og familien bodde da i Leikanger. Deretter flyttet de til Bergen, hvor Per Lorentzen ble statsadvokat og senere byrettsdommer.

Oppvektsmiljøet var preget av musikk og kultur. Moren spilte piano, faren hadde tillitsverv bl.a. i det daværende Musikselskabet Harmoniens Orkester, og familiens omgangskrets omfattet tidens fremste kulturpersonligheter i Bergen. 1950 fikk Lorentzen sitt første musikkinstrument, en kornett, og det skulle med årene bli mer enn vanlig skolekorpsspilling. Han tok privattimer med den tidligere solotrompeteren i Harmonien. Etter examen artium på reallinjen 1960 avtjente han verneplikten i Gardemusikken, og selv om planen opprinnelig var å studere medisin, ble det etter hvert jussen som ble fagfeltet. Men musikken fulgte ham, og 1963 stiftet han musikkorpset Corpsus Juris, ved Universitetet i Oslo. Besetningen tilsvarte Fletcher Hendersons orkester i New Orleans, og repertoaret var hovedsakelig tradjazz. Lorentzen bodde på Blindern Studenthjem og var også revysjef der før han ble cand.jur. 1968.

Etter et kort opphold i Prisdirektoratet var Lorentzen dommerfullmektig i Lofoten 1969–70. Så fulgte ett års studieopphold i Cambridge og London, hvor han særlig konsentrerte seg om selskapsrett og prosedyre. 1971 ble han ansatt i advokatselskapet Greve, Greve og Greve i Bergen. Han fikk bevilling som høyesterettsadvokat 1976 og ble partner i advokatfirmaet samme år. Selskapet har senere ekspandert og fusjonert flere ganger, siden 1991 under navnet Thommessen Krefting Greve Lund. Lorentzen har hele tiden vært partner i firmaet, og han var styreformann 1998–2002.

I starten var det særlig forretningsjus som opptok Lorentzen. Etter hvert ble virkefeltet ekspandert til offentlig forvaltningsrett, med bl.a. regulerings- og ekspropriasjonssaker. Han førte også den første store saken innenfor fiskeoppdrett for Høyesterett. Her ble Staten dømt for uaktsomhet (furunkulosesmitte) ved import av laksesmolt. Etter jappetiden ble Lorentzen involvert i en rekke opprydningssaker i næringslivet, og i 1990-årene skulle saker knyttet til ytringsfrihet bli et viktig område for ham. Han innehar spesiell ekspertise innenfor medie- og ærekrenkelsesjussen, og han prosederer også saker for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I de senere årene har han vært engasjert i noen av de største tvistesakene innenfor olje- og offshorenæringen.

Som advokat har Lorentzen vært aktiv innenfor et meget bredt felt av saker. Som skrankeadvokat karakteriseres han som kreativ, med en egen evne til å finne slående karakteristikker – ofte hentet fra andre områder enn det saken egentlig dreier seg om – for å illustrere sine poenger. Han har ikke gått av veien for å fremføre dikt i Høyesterett. Lorentzen er tilknyttet prosedyregruppen i sitt firma og har ledet faggruppene for medierett og offentlig rett i Bergen.

Interessen for jus som faglig disiplin har brakte ham inn i tillitsverv i fagmiljøet. Han var en periode formann i Bergen Advokatforening, før han 1988–91 hadde samme verv i Den Norske Advokatforenings hovedstyre. 1994–2004 var han formann i foreningens rettssikkerhetsutvalg.

Lorentzen har i en årrekke hatt verv som styreformann i selskaper innen shipping, offshore og fiskeri. Siden 1994 har han vært styreformann i Kavlifondet og styremedlem i Kavli Holding AS. Dette fondet har gitt støtte til en rekke tiltak innen helse, kultur og forskning. Han har også ulike tillitsverv innenfor bankvirksomhet og er fra 2000 styreformann i Sparebanken Vest, hvor han har vært opptatt av å utvikle banken som et redskap for befolkning og næringsliv på Vestlandet. Et viktig virkemiddel i dette arbeidet er den årlige Vestlandskonferansen som banken står bak.

Utenom yrket har kunst og kultur i vid forstand vært Lorentzens store interesse. Med sin ekstraordinære arbeidskapasitet og ditto engasjement har han brukt mye tid på styreverv i kulturlivet. Her må særlig nevnes 8 år som medlem av styret i Festspillene i Bergen, og hans mange verv i Bergen Filharmoniske Orkester, uavbrutt siden 1983. 1997 ble han orkesterets styreformann. En viktig sak for ham har vært å utvikle og gjennomføre en strategi for Bergensfilharmonikernes internasjonale gjennombrudd.

Kilder og litteratur

  • Intervju med Pål W. Lorentzen, 2005
  • årsmeldinger for Stiftelsen Harmonien/Bergen Filharmoniske Orkester og Sparebanken Vest
  • intervjuer med kolleger
  • avisartikler