Johan Henrik Andresen (1930–2011)

Faktaboks

Johan Henrik Andresen
Født
28. november 1930, Oslo
Død
28. april 2011, Oslo
Virke
Fabrikkeier
Familie
Foreldre: Fabrikkeier Johan Henrik Andresen (1888–1953) og Eva Klaveness (1900–65). Gift 19.5.1960 med Marianne Ebba Therese Bielke (10.11.1935–), datter av greve Thure-Gabriel Bielke (1894–1940) og grevinne Brigitta Marianne Sparre af Söfdeborg (1895–1983).

Artikkelstart

Johan Henrik Andresen representerer fjerde generasjon av Andresen-slekten som eiere av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik. Han utvidet konsernets virkeområde til andre bransjer, og drev det frem til å bli et av landets største industriforetak.

Han er utdannet siviløkonom i USA, med M.B.A. fra Harvard Business School 1955. Ved siden av studiene skaffet han seg praksis hos amerikanske tobakksleverandører. Etter at han kom tilbake til Norge, arbeidet han på forskjellige avdelinger i tobakksfabrikken for å skaffe seg allsidige praktiske kunnskaper og ferdigheter. Etter farens død ble han innehaver av Tiedemann-gruppen. Hans sønn Johan Henrik Andresen (1961–) er nå i sin tur gradvis gjort til innehaver og ble 1998 utnevnt til konsernsjef.

Under Andresen har det foregått en omfattende overtakelse av norske tobakksfabrikker som ledd i en strukturrasjonalisering og som følge av at tobakksforbruket har stagnert. Samtidig startet Andresen en utstrakt diversifisering av virksomheten til nye områder: emballasje, næringsmidler og fritidsutstyr m.m. Andresen har sans for ny næringsvirksomhet og har som deltaker og medinvestor satset risikokapital i prosjekter, som f.eks. utviklingen av en norskprodusert el-bil. Om ikke all satsing har vist seg vellykket, er likevel ny innsikt og erfaring vunnet.

1957 startet virksomheten ved Elopak A/S, et komplett emballasjesystem med fyllemaskiner, forbrukerkartonger og transportemballasje. Elopak har fått store dimensjoner og internasjonal karakter. Asola Chokoladefabrikk A/S ble overtatt 1968, men ble etter noen års drift solgt igjen. Swix Sport ble kjøpt fra Sverige 1978, og har nå ca. 4 % av gruppens nettoomsetning. Noe viktigere er engasjementet i fiskeoppdrett i utlandet og lakseeksport fra Norge gjennom selskapet TiMar Seafood med 6 % av omsetningen.

På Hovin i Oslo reiste Andresen 1968–71 et stort moderne industrianlegg der tobakksproduksjonen kunne samles og drives rasjonelt. Arbeidsforholdene for personalet ble samtidig sterkt forbedret. 1998 ble tobakksproduksjonen i J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik fusjonert med det ledende tobakksfirmaet i Norden, det danske Skandinavisk Tobakskompagni A/S, slik at man fikk en eierandel på 17,2 % i det fusjonerte selskapet. Avtalen sikrer Tiedemanns et produksjonsvolum på nivå med produksjonen i 1998 i minst 10 år fremover.

Andresen har drevet Tiedemanns frem til å bli landets 13. største industriforetak med en betydelig eksporthandel. Gruppens internasjonale karakter vises også ved at nesten 2/3 av de ansatte arbeider utenfor Norge. Utenom Tiedemanns er Andresen også deleier i store skogeiendommer, bl.a. Selvik Bruk i Buskerud på 55 000 daa. I Sverige eier Andresen eller hans familie også store eiendommer.

Hovedoppgaven for Andresen har vært å bære det tradisjonsrike familiefirmaet videre i slektens eie ved å gi det mer tyngde og økonomisk slagkraft. Det meste av hans tid og arbeidskraft har gått med til styreverv i de mange heleide egne selskapene, ikke minst som styreformann i Elopak A/S. Likevel har Andresen påtatt seg noen få styreverv i eksterne selskaper og organisasjoner. Han var også medlem av Norges Industriforbunds hovedstyre 1960–77 og dets arbeidsutvalg 1963–66. Som ivrig forsvarsvenn påtok han seg vervet som president i Norges Forsvarsforening 1978–81. I det politiske liv har han nøyd seg med beskjedne verv i Høyre, bl.a. som leder av Høyres finanskomité 1966–73.

Noen fargerik, utadvendt lederskikkelse er Andresen ikke. Han tar aldri del i den offentlig debatt med sterke personlige standpunkter og opptrer nødig i media. Han holder lav profil og er meget ansvarsbevisst med hva han sier, gjør og hvordan han opptrer overfor medarbeidere og medmennesker. Han har et åpent sinn, er vennesæl og har en stor vennekrets både i og utenfor Norge. Han er en nesten lidenskapelig jeger og fisker og sterkt personlig engasjert i arbeidet for landets forsvar. Fremfor alt er han et friluftsmenneske.

Johan H. Andresen har i alle år støttet opp om norsk vitenskap og kultur. Ved Tiedemanns 200-års jubileum sørget han for at det ble utgitt et fyldig vitenskapelig verk om tobakkens kulturhistorie. Samme år gav han Norsk Folkemuseum på Bygdøy en pengegave til kjøp og oppsetting av en verneverdig bygning fra Rødfyllgata i Oslo. Han sørget også for at firmaets og familiens verdifulle arkiver og historiske materiale ble ordnet og registrert og deretter overlatt til Riksarkivet. 1954 lot han opprette J. L. Tiedemanns Tobaksfabriks Medicinske Forskningsfond, og 1996 opprettet han Edgar Johannesens Fond ved Norges Handelshøyskole.

Kilder og litteratur

  • F. Sejersted og A. Strømme Svendsen: Blader av tobakkens historie. J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik 1778–1978, 1978
  • Tiedemanns årsrapporter