Faktaboks

Johan Henrik Andresen
Født
25. mars 1815, Christiania
Død
5. juni 1874, Christiania
Virke
Kjøpmann og tobakksfabrikant
Familie
Foreldre: Bankier og kjøpmann Nicolai Andresen (1781–1861) og Engel Johanne Christiane Reichborn (1790–1826). Gift 3.11.1852 med Petra Juell (2.10.1829–25.9.1917), datter av kjøpmann Hans Lemmich Juell (1798–1833) og Anne Marie Hamborg. Bror av bankier Nicolay August Andresen (1812–94) og sølvverksdirektør Carl Ferdinand Andresen (1824–90; se NBL1, bd. 1); farfar til fabrikkeier Johan Henrik Andresen (1888–1953).

Johan Henrik Andresen var den første av en rekke bærere av dette navn som forbindes med så vel tobakk som allsidig samfunnsengasjement. Ved sitt kjøp av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik 1849 la han grunnlaget for det som mot slutten av 1900-tallet skulle bli ett av Norges største industriforetak.

Etter å ha gjennomgått Møllers Institut i Christiania, reiste Andresen – som så mange norske kjøpmannssønner før ham – utenlands for å lære praktisk forretningsliv og kjøpmannsvirke, samt knytte kontakter. Etter hjemkomsten etablerte han sin egen agenturforretning i kolonialvarer i Christiania. Da Nicolai Andresen trakk seg tilbake fra forretningslivet 1845, ble hans forretning delt og overtatt av to av sønnene; Johan Henrik overtok kjøpmannsforretningen, mens broren Nicolai August overtok bankiervirksomheten.

1849 kjøpte Johan Henrik Andresen J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, og opparbeidet både denne og sin egen kjøpmannsforretning til en omfattende virksomhet. Kjøpmannsforretningen spilte den største rollen i bedriften, og import av kolonialvarer utgjorde ryggraden i firmaet. Men også tobakksfabrikasjonen ble utviklet til en viktig del av firmaets virksomhet. Johan Henrik Andresen skaffet seg snart en solid posisjon som en av de fremste i Christianias forretningsliv.

I likhet med sin far var Johan Henrik Andresen sterkt samfunnsinteressert, og innhadde en rekke offentlige verv. Han var medlem av formannskapet i Christiania 1856–63 og deretter av bystyret. Fra 1861 var han kongevalgt medlem av direksjonen for Kongeriget Norges Hypothekbank, og fra 1862 valgmann ved stortingsvalgene. Han var også medlem av en rekke kongelige kommisjoner, bl.a. konkurslovkommisjonen av 1861 og den skandinaviske myntkonvensjonskommisjon av 1872.

Andresen var valgt som 4. suppleant til Stortinget fra byene Christiania, Hønefoss og Kongsvinger 1868–69 og var 1. suppleant fra de samme byene 1871–73, men det ble ikke behov for å innkalle ham under disse tingsamlingene. Høsten 1873 ble han innvalgt som 4. representant for de tre byene for perioden 1874–76. Han møtte under tingsamlingen februar–juni 1874, hvor han satt i tollkomiteen.

Johan Henrik Andresen døde etter noen få dagers sykdom i juni 1874. Firmaet ble overtatt og videreført av hans eneste sønn, Nicolai Andresen (1853–1923).

Verker

  • Om Myntforandringen, 1873

Kilder og litteratur

  • Biografi i Lindstøl, bd. 1, 1914
  • S. C. Hammer: biografi i NBL1, bd. 1, 1923; F. Sejersted og A. Strømme Svendsen: Blader av tobakkens historie, 1978