Faktaboks

Ingelin Killengreen
Ingelin Christine Killengreen
Født
12. november 1947, Bergen
Virke
Jurist og embetskvinne
Familie
Foreldre: Høyesterettsadvokat Alfred Georg Kvamme (1921–) og lærer Aase Mohr Sundbotten (1920–). Gift 1972 med advokat John Killengreen (29.01.1946–26.08.2009), sønn av kontorsjef Jens Richard Killengreen (1912–94) og Grace Leonie Bjørnstad (1920–91).
Ingelin Killengreen
Ingelin Killengreen
Av /NTB Scanpix ※.

Ingelin Killengreen har arbeidet innenfor justisforvaltningen i hele sitt yrkesaktive liv. Etter ett år som departementsråd og seks år som politimester i Oslo ble hun 2000 Norges første politidirektør.

Hun vokste opp i Bergen og tok examen artium ved Bergen katedralskole 1966. Etter husmorskole 1968 begynte hun på jusstudiet ved Universitetet i Oslo og ble cand.jur. 1972. 1989 gjennomgikk hun sjefskurset ved Forsvarets Høgskole.

Med en god juridikum ble Ingelin Killengreen ansatt i Justisdepartementet, der hun – avbrutt av en periode som dommerfullmektig ved Oslo skifterett 1976–77 – kom til å arbeide i mer enn 20 år. Hun var byråsjef både i Kriminalomsorgsavdelingen og Politiavdelingen, avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef (1988) i Politiavdelingen før hun ble departementsråd 1993. Året etter ble hun utnevnt (tiltrådte 1995) til politimester i Oslo, den første kvinnelige politimester i hovedstadspolitiets mer enn 250-årige historie. Denne stillingen hadde hun inntil hun i 2000 ble utnevnt til leder for det nyopprettede Politidirektoratet under Justisdepartementet.

I sin tid som politimester i Oslo var Killengreen særlig opptatt av voldsutviklingen i hovedstaden. Ved en kraftinnsats maktet politiet å redusere gatevolden i Oslo med 20 prosent fra 1995 til 1996. Gjennom nye og omfattende analyser av voldsutviklingen avslørte man et voldsbilde som var atskillig mer nyansert enn det man tidligere hadde trodd, bl.a. utgjorde vold i hjemmene en større andel av det totale voldsbildet enn antatt. Samtidig gikk Oslo inn i en utvikling med en negativ voldsutvikling blant grupper av barn og unge. Killengreen engasjerte seg sterkt i kampen mot barneranerne og i arbeidet for å finne virkemidler mot kriminalitet hos de aller yngste.

For å bidra til økt tillit og trygghet til politiet tok Killengreen initiativ til publikumsundersøkelser for å finne ut om publikums behov. Det ble laget et såkalt “etisk dokument for politiets forhold til minoritetsgrupper” og en strategiplan der Oslo politidistrikt forpliktet seg overfor byens befolkning.

Som politidirektør ledet Killengreen i 2001 arbeidet med gjennomføringen av den største politireformen i Norge på 100 år. Antall politidistrikter ble redusert fra 54 til 27, politidistriktene fikk utvidede fullmakter, og politiet skal i større grad tilpasse seg lokale behov og problemer. Gjennom å effektivisere og samordne administrative funksjoner blir flere politifolk frigjort til etterforskning og synlig polititjeneste ute blant publikum.

Ingelin Killengreen er blitt beskrevet som en leder som vil ha styring og kontroll, men med en klar rettferdighetssans på de svakes vegne. Hun karakteriseres også som en kvinne med jernvilje som aldri drømte om å bli politi, men som noen mener har vært det hele livet. Hun er vel vitende om at hun som departementsråd og politimester hadde meget stor makt, og at hun som politidirektør har om mulig enda større innflytelse på samfunnets avgjørelser: “Jeg har hele tiden levd i spenningsforholdet mellom jus og politikk vel vitende om at jeg ikke er politiker. For meg har det vært viktig å se konkrete resultater av det jeg gjør. – Som leder har jeg to hovedmålsettinger: å få til resultater og å få folk til å trives og bruke sine evner.”

Som kvinnelig leder i en mannsdominert og til tider svært barsk etat har Killengreen vunnet stor respekt og vist et meget romslig lederskap. Politiet er et maktapparat og serviceorgan, men Killengreen har også lagt stor vekt på å ta seg av enkeltindividet innenfor egne rekker. Hun har ofte understreket at det er vanskelig og belastende å være i politiet. Bare ved å skape trygghet og tillit hos den enkelte ansatte makter politiet å gjøre en god jobb til beste for publikum: “Jeg har alltid vært genuint interessert i å lede, yte og trives. At folk rundt meg har det godt, gjør meg glad. – Men jeg er avhengig av humor og mener at en dag uten smil, er en bortkastet dag.”

Ingelin Killengreen var medlem av embetsmannskomiteen som forberedte Norges forhandlinger med EU (1993). Hun er leder av Rusmiddelpolitisk råd fra 1998 og formann i Norsk Politihistorisk Selskap fra 2001, og hun har vært nestformann i styret for Politihøgskolen i Oslo og medlem av styret i Norsk Teknisk Museum. Killengreen er innehaver av en rekke utenlandske ordener.

Kilder og litteratur

  • HEH 1994
  • opplysninger fra Ingelin Killengreen, 2001