Faktaboks

Heinrich Blat
Død
11. oktober 1705, København
Levetid - kommentar
Fødselsår og fødested ukjent
Virke
Politimester og apoteker
Familie
Foreldre: Ukjente. Gift før 1683 med Karen Pedersdatter Hjermann (død 11.5.1706), datter av hospitalsforstander Peder Nilsen Hjermann og Sara Andersdatter Heiberg (ca. 1617–1692).

Heinrich Blat var Bergens første politimester 1692–1701.

Vi kjenner ikke til Blats slektsbakgrunn eller hvor han kom fra. Navnet tyder på at han kom fra Nederland eller Tyskland, eller at han var sønn av en innvandrer derfra som en gang i siste halvdel av 1600-tallet hadde slått seg ned i Bergen. Det er også en mulighet for at han kom fra Nederland og slo seg ned i Bergen ca. 1680. Blat var apoteker av utdannelse, og det var nærmest tradisjon at apotekere i Bergen på midten og slutten av 1600-tallet var nederlendere.

Blat ble utnevnt til embetet som politimester 12. mars 1692 av kong Christian 5, og gikk inn i stillingen 25. oktober samme år med en årslønn på 300 riksdaler og kontor i Rådhuset. Bergen hadde på slutten av 1600-tallet en befolkning på ca. 10 000 innbyggere og to apotek. En av grunnene til at Blat gikk inn i et dårligere betalt embete, kan ha vært at det å være kongelig embetsmann på den tiden gav en langt større prestisje enn å være kjøpmann.

27. september 1686 var Bergen blitt rammet av en stor brann, som ødela ca. 600 bygninger på Strandsiden. Etter brannen ble det gjennomført omfattende reguleringer, noe som førte til at Blat måtte oppgi sitt apotek, som lå i Strandgaten, hvor han trolig også bodde, og selge sitt apotekerprivilegium (1688). Kjøper var Johan de Besche, som ved hjelp av dette grunnla Svaneapoteket; et apotek som ved utgangen av 1900-tallet fremdeles lever i beste velgående.

Henrich Blat levde en stund av salget, men måtte etter hvert ha en inntektsbringende stilling. I slutten av mars 1690 ble han utnevnt av kongen til auditør, juridisk embetsmann ved den militære rettspleie, ved Bergenhus Infanteriregiment. Han flyttet også inn på festningsområdet.

Hvilke kvalifikasjoner Blat hadde for å bekle auditørstillingen og bare to år senere politimesterembetet i Bergen, vet vi ikke. Hva han gjorde før vi finner ham i apoteket, er også uvisst. Men det kan hende han hadde en slags juridisk utdannelse fra utlandet eller at han søkte juridisk bistand i fagspørsmål hos venner og kolleger som hadde juridisk utdannelse. Nå krevde ikke auditørarbeidet noen høyere juridisk eksamen. Kunnskaper om sivil og militær rett var nok.

Da Blat gikk inn i stillingen som politimester, var han for alvor inne i embetsmennenes rekker og i byens øvre sosiale lag. Foruten å ha ansvar for byen, skulle han også føre tilsyn med handelen i nabodistriktene.

Men det skulle komme til stridigheter mellom magistrat, byfogd og politimester. Til å begynne med gikk samarbeidet problemfritt, men når den ene begynte å blande seg inn i den andres arbeid og den tredje kontrollerte den første i forbindelse med ulike former for handelsvirksomhet, ble det konflikter. Christian 5 nedsatte en undersøkelseskommisjon, og da han døde 1699, måtte alle søke den nye kongen, Frederik 4, om å få fortsette i embetet.

Dette gikk greit. Men 6. september 1701 sendte politimester Henrich Blat inn sin avskjedssøknad, som han bl.a. begrunner med “tilstundende Alderdom og andere Besværligheder”. Allerede i slutten av november samme år var en ny politimester, Claus Fasting, på plass i Bergen. Henrich Blat døde fire år senere i København.

Kilder og litteratur

  • A. B. Fossen og E. Ertresvaag: Til Indwohnernes større Sicherhed. Bergen politikammer 1692–1992, Bergen 1992