Faktaboks

Harald Grenske
Levetid - kommentar
Fødselsår og fødested er ikke kjent; Død mellom 990 og 995
Virke
Småkonge i Vestfold
Familie
Foreldre: Gudrød Bjørnsson; morens navn er ikke kjent. Gift med Åsta Gudbrandsdatter (hun gift 2) med Sigurd Syr, død ca. 1018). Far til Olav 2 Haraldsson den hellige (995–1030).

Det er ingen tvil om at Halvdan Koht så rett da han mente å kunne konstatere at Harald Grenskes betydning for norsk historie “ene og alene ligger i den kjendsgjerning at han var Olav den helliges far”. Ingen samtidige kilder opplyser noe om Harald, og sagaene skriver bare om ham i forbindelse med Olavs historie. Koht konkluderte også med at “det blir tvilsomt om vi tør tro et ord av saga-beretningerne om Harald”. Disse beretningene dreier seg i det vesentlige om Haralds forhold til Sigrid Storråde. Hun er en yndet sagnskikkelse også i forbindelse med Olav Tryggvasons saga, og flere historikere har trukket i tvil at hun overhodet har levd.

Av mer konkrete enkeltheter i overleveringen, løsrevet fra de sagnaktige fortellingene, er Haralds avstamning et hovedpunkt. Han skal ha vært sønnesønn av Harald Hårfagres angivelige sønn, Bjørn Farmann (se NBL1, bd. 1). Men dennes forbindelse med Harald Hårfagre er usikker. Dessuten foreligger så godt som ingen opplysninger om Harald Grenskes far, Gudrød, og det er en påfallende parallellisme i det sagaene sier om linjen Bjørn–Gudrød, som leder frem til Olav Haraldsson, og den tilsvarende linjen Olav–Tryggve, som går til Olav Tryggvason. Hele overleveringen bærer således preg av nokså løse og spekulative konstruksjoner.

Som barn skal Harald ha blitt sendt til oppfostring hos “lendmannen” Roe den hvite i Grenland, og på den måten ha fått tilnavnet “Grenske”. Roe er bare nevnt i tekster som hører til Olavssagaen, og vi vet ikke noe mer om ham og kan heller ikke si hvor han bodde. Sagaene forteller at Harald Grenske ble den danske kongen Harald Blåtands underkonge etter Harald Gråfells fall, og at han fikk herredømme i Viken.

At Harald ble gift med Åsta, datter av Gudbrand Kula på Opplandene, er et av de få sikre punktene i hans historie. Da sønnen Olav ble født, var Harald ifølge noen sagaer ikke i Norge, men på den skjebnesvangre frierferden til Sigrid Storråde. Åsta skulle han på forhånd ha sendt hjem til hennes far. Haralds frierferd endte med at Sigrid brente ham og en annen konge inne. På den måten, sa hun, skulle hun gjøre småkonger leie av å komme fra andre land og fri til henne! Snorre forteller stort sett den samme historien som de andre sagaene om Haralds ferd til Sverige, men han lar Åsta reise hjem til faren og få Olav først etter at hun har fått melding om Haralds død.

Kilder og litteratur

  • HKr.
  • Den legendariske Olavssaga, overs. av K. Flokenes, Stavanger 2000
  • H. Koht: biografi i NBL1, bd. 5, 1931