Faktaboks

Hans Th Kiær
Hans Theodor Kiær
Født
9. desember 1891, Fredrikstad, Østfold
Død
22. oktober 1973, Rendalen, Hedmark
Virke
Diplomingeniør og bedriftsleder
Familie
Foreldre: Grosserer Elias Cathrinus Kiær (1863–1939) og Caroline Birgitte (“Ninna”) Ramm (1866–1939). Gift 8.6.1916 med Edith Emilie Meier (13.11.1891–25.7.1964), datter av plantasjeeier Friederich Wilhelm Meier, Hawaii (1844–1930) og Constance Mary Mist (1863–1957). Tremening til Thorry Kiær (1888–1968) og Dakky Kiær (1892–1980).

Hans Th. Kiær var en sentral mann innen norsk trelastindustri på 1900-tallet og arbeidet aktivt for å samle trelastorganisasjonene og fremme felles forskning. Han viste også stor interesse for skogforskningen og nedla et betydelig arbeid for Norsk Teknisk Museum og Norsk Skogbruksmuseum.

Kiær tok examen artium 1910 og studerte deretter ved Königliche Sächsische Technische Hochschule i Dresden, med diplomeksamen som sivilingeniør 1914. Etter studieopphold i USA og Storbritannia gikk han inn i firmaet And. H. Kiær & Co. Ltd. i Fredrikstad og var administrerende direktør der 1916–56 og i Torp Brugs Aktieselskab 1933–56.

Kiær var et arbeidsjern av de sjeldne og gikk med full styrke inn for de oppgavene han fikk å løse. Hans administrative evner, økonomiske innsikt og store arbeidskapasitet gjorde ham til en høyt skattet leder. Han ble valgt inn i styre og representantskap i en rekke selskaper og foreninger – ofte som formann. Han var f.eks. styreformann i de Kiær-eide bedriftene A/S Van Severen & Co. Ltd. i Namdalen, A/S Namdalens Træsliberi og A/S Namsen Trælastforening i en årrekke, styreformann i Glommas Fellesfløtningsforening 1925–57, formann i Glommens Skurtømmerkjøperforening 1924–34 og styremedlem i Glommens Tømmermåling.

Det var Hans Th. Kiær som stod bak planene om å samle trelastnæringen i et Norges Trelastforbund, og han ble 1933 forbundets første president. Han var en av stifterne av Norges Treforedlingsråd og Den Norske Treforedlingsindustris Fellesforening. I flere år var han formann i De Norske Papirfabrikanters Forening, og han fikk i gang tidsskriftet Norsk Skogindustri, offisielt organ for norsk produksjon av papir, cellulose, tremasse, trelast og wallboard. Som styremedlem i Papirindustriens Forskningsinstitutt og formann i Skogbrukets og Skogindustriens Forskningsforening medvirket han sterkt til at Papirindustriens Forskningsinstitutts og Det Norske Skogforsøksvesens bygninger på henholdsvis Skøyen og Ås ble reist.

Kiær var president i Norges Industriforbund 1953–56 og formann i styret for Sentralinstituttet for Industriell forskning 1956–62. Videre var han medlem av Norges Teknisk Naturvitenskapelige Forskningsråd 1946–52 og av Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd 1949–55, av Bransjerådet for Treforedlingsindustrien 1947–54 og av Statens Skogforsøkskommisjon 1946–54.

Som pensjonist var Kiær en av ildsjelene bak Norsk Skogbruksmuseum i Elverum. Han var styremedlem 1954–61 og styreformann 1962–71, og han gjorde en uvurderlig innsats i planlegging og realisering av museet. Det var en meget glad mann som kunne ønske kong Olav 5 velkommen til å åpne museets hovedbygning sommeren 1971.

Kiær gjorde seg sterkt gjeldende også på andre kulturområder. Han var medlem av representantskapet for Norsk Teknisk Museum og et aktivt styremedlem 1958–62, og han var medstifter av Fredrikstad og Omegns Historielag.

Kiær var en fremragende seiler og vant Coupe de France tre år på rad 1921–23. Han var formann i Fredrikstad Seilforening 1922–25 og styremedlem i KNS i en årrekke.

Hans Th. Kiær satt i Fredrikstad bystyre 1926–34. Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1953 og til kommandør 1971. Han var også ridder av den finske Vita Ros Orden og den svenske Vasaorden og offiser av den nederlandske Oranje-Nassau-orden. Han var nederlandsk visekonsul 1938–56.

Kilder og litteratur

  • Stud. 1910, 1935, 1960
  • HEH 1968
  • W. Matheson: Hans Theodor Kiær in memoriam, særtrykk av Årbok for Norsk Skogbruksmuseum 1972–1975, Elverum 1975
  • E. Schibsted: “Plankeadelen i Skolegaten”, i MindreAlv, Fredrikstad Museums Årbok 2000–2001, Fredrikstad 2001
  • K. Sogner og S. A. Christensen: Plankeadel. Kiær- og Solberg-familien under den 2. industrielle revolusjon, 2001
  • Fredrikstad Seilforenings arkiver
  • opplysninger fra den biografertes sønn Ajas Kiær