Frederik Meltzer

Faktaboks

Frederik Meltzer
Født
29. september 1779, Bergen
Død
15. desember 1855, Bergen
Virke
Kjøpmann og politiker
Familie
Foreldre: Kjøpmann og borgerrepresentant Clamer Eberhard Meltzer (1745–1815) og Henrikke Stoltz (1758–85). Gift 27.4.1802 med Margrethe Stub (31.8.1779–24.4.1832), datter av skipper Jacob Stub (1748–1812) og Emmiche Desingthun (1751–1820). Far til Harald Meltzer (1814–62).

Frederik Meltzer var kjøpmann og sterkt engasjert i nasjonal og lokal politikk. Han hadde også stor sans for kulturelle verdier og deltok aktivt i det kulturelle foreningslivet i samtidens Bergen.

Meltzer stammet fra en tysk familie fra Rödinghaus i grevskapet Ravensberg i Tyskland. Den eldste kjente i Bergen er Clamer Eberhard Meltzer, som løste borgerskap der 1690.

Frederik Meltzer fikk merkantil utdannelse i London 1796–98. Det høyt utviklede handelslivet i verdensbyen gjorde et sterkt inntrykk på ham, og han ble interessert i bank og børs. Etter en ny reise 1800–01, bl.a. til Holland, Frankrike og Tyskland, begynte han i farens eksport- og importforretning i Dramshusen på Bryggen. 1803 løste han borgerskap som “Commissionair” og ble 1805 eneinnehaver av forretningen. 1825–55 var han også overfiskevraker i Bergen. Etter hvert ble Meltzer så opptatt med gjøremål av offentlig og halvoffentlig karakter at forretningen trolig led under det.

I nødsårene 1807–14 var han aktiv med henvendelser til myndighetene i saker vedrørende fiskeeksport og kornforsyning, og sammen med sin venn Wollert Konow utrustet han flere ganger sunnmørsbåter som ble sendt til Danmark etter korn. Han deltok i kaperfarten med fartøyet “Død eller Brød”.

Meltzer ble mars 1814 valgt som byens 4. representant til Riksforsamlingen på Eidsvoll. Der sluttet han seg til den moderate fløyen av selvstendighetspartiet. Han satt i Finanskomiteen og ble en ivrig forsvarer av Eidsvollsgarantien. I debattene gjorde han seg derimot lite gjeldende. 1815–16 var Meltzer suppleant til Stortinget, deretter fast representant 1821–22, 1824 og 1827–28, og atter suppleant 1833–42. I hele sin stortingstid var han medlem av ulike finans- og økonomiske komiteer. I lokalpolitikken var han 1813–29 en av de “eligerte menn” (borgerrepresentasjonen) og 1837–49 medlem av bystyret.

Da Norges Bank ble opprettet 1816, ble Meltzer administrator for avdelingen i Bergen. Han satt i styret der til sin død, og han var en av bidragsyterne ved opprettelsen av Bergens Sparebank 1823. Flere banklover og andre næringslover ble vedtatt i den form Meltzer hadde gitt dem i ulike stortingskomiteer.

I hjembyen gikk hans navn til stadighet igjen i politikk, assuranse, bank og børs. Han var en av stifterne av Bergens børs 1813 og medlem av direksjonen for Det Bergenske Søassuranceselskab. Innen kultur og opplysning var han 1803–52 kasserer i Det nyttige Selskab, i mange år sekretær i Det dramatiske Selskab (der han også var aktiv som skuespiller) og medlem i distriktskommisjonen av Selskabet for Norges Vel (1813–18). Han satt i direksjonen for losjen Den gode Hensigt 1836–39, var direktør for Realskolen og Tegneskolen, satt i representantskapet for Musikselskabet Harmonien, var en av stifterne av Bergens Kunstforening 1838 og satt i styret for det nystiftede Bergens Museum.

Velkjent er det at det var Meltzers forslag til et eget norsk flagg (etter et utkast fra en av sønnene) som 1821 veltet en enstemmig komitéinnstilling om et rødt og hvitt flagg i felter med fem gule stjerner.

Frederik Meltzers dagbok, som han skrev gjennom 57 år, er en av de viktigste kilder til bergensk dagligliv i perioden. Mesteparten av dagboken er bevart. Han ble ridder av den svenske Vasaorden 1821 og var fransk visekonsul i Bergen 1816–40.

Frederik og Margrethe Meltzer fikk 13 barn. Meltzer døde i Bergen 1855 og ble begravd på Assistentkirkegården nær Stadsporten “med fortjent Høitidelighed”.

Verker

  Etterlatte papirer

 • Meltzers dagbøker finnes i UBB; utdrag (fra årene 1799–1830) er utgitt ved K. Nygaard 1949 (se nedenfor, avsnittet Kilder)

Kilder og litteratur

 • J. Gran: Skizzer af bergenske Forhold fra ældre og yngre Tid. Af en Bergenser. 2. Fra Aaret 1800 til 1814, Bergen 1875
 • C. E. Meltzer: Optegnelser af Familien Meltzers Stamfader i Norge, Clamer Eberhard Meltzer og Hustru Anna, født Harneken, 1889
 • biografi i NFL, bd. 4, 1896
 • W. M. Schjelderup: Bergen Børs og dens Mænd 1813–1913, Bergen 1913, s. 160–172
 • Lindstøl, bd. 1, 1914
 • H. Koht: biografi i NBL1, bd. 9, 1940
 • K. Nygaard: “Frederik Meltzer”, i Gram Bøgh (red.): Merkesmenn i Bergens næringsliv, Bergen 1948
 • F. Meltzer: Dagbøker, i utdrag ved K. Nygaard, Bergen 1949

Portretter m.m.

 • Maleri (brystbilde) av Carl Lehmann, 1843, p.e
 • Maleri (brystbilde) av Fr. Jensen, u.å.; Eidsvollsbygningen