Faktaboks

Erik Gunnes
Født
30. august 1924, Bodø, Nordland
Død
3. februar 1999, Oslo
Virke
Historiker
Familie
Foreldre: Disponent Lars Bjørnulf Røe Gunnæs (1897–1937) og Antonie Berg (1902–69). Gift 7.8.1984 med lærer Ingrid Harmens Langfeldt (1940–2012), datter av direktør Nicolay Kristian Frederik Langfeldt (1909–2002) og Kirsten Harmens (1918–76).

Med sin bakgrunn i katolsk teologi og fransk kultur representerte Gunnes noe nytt blant norske middelalderforskere, som hovedsakelig var opptatt av politisk og økonomisk historie. Hovedområdet for hans forskning ble kirkelig og intellektuell historie og forbindelsen mellom Norge og Europa.

Erik Gunnes gikk inn i dominikanerordenen 1946, studerte filosofi og teologi ved dominikanernes universitet Le Saulchoir og ble presteviet 1955. Han virket som katolsk prest i Oslo til 1965, da han, i forståelse med de kirkelige myndigheter, tok avskjed og viet seg til studiet av norsk middelalderhistorie. Han var forskningsstipendiat 1966–68 og ble dr.philos. 1972. I årene 1977–91 var han dosent og senere professor i historie ved Universitetet i Oslo.

Doktoravhandlingen Kongens ære (1971) er en undersøkelse av det anonyme antikirkelige skriftet En tale mot biskopene fra kong Sverres tid (ca. 1200). Selv om skriftet hadde vært behandlet før, var Gunnes den første som gav en inngående analyse av det og plasserte det i forhold til samtidig europeisk tenkning, særlig diskusjonen om forholdet mellom kongemakt og kirke og utviklingen av kirkeretten. Skriftet fremtrer på denne bakgrunn som en blanding av gammelt og nytt, en konservativ, sakral oppfatning av kongedømmet som omkring 1200 stort sett var forlatt i Vest-Europa, og nye, dristige tanker om staten og kongedømmets autoritet. Slik blir avhandlingen et bidrag til forståelsen av det norske middelalderkongedømmet i en europeisk sammenheng.

Gunnes fulgte opp sine studier med flere mindre arbeider om kirkelig og ideologisk utvikling på 1100-tallet, bl.a. om olavsdyrkelsen og kirkelig lovgivning og rettshåndhevelse. Biografien om Erkebiskop Øystein (1996) danner en syntese av disse studiene. Gjennom skildringen av Øysteins liv og karriere tegnet Gunnes et bilde av de fleste sider av 1100-tallets norske samfunn: kontakten med Europa, kongemakt, aristokrati og kirke, lovgivning, helgendyrkelse, bokproduksjon og litterært virke. I sine senere år var han opptatt med klosterhistorie og planla et nytt, stort verk til erstatning for Langes 150 år gamle oversikt. Han rakk aldri så langt, men fikk ferdig flere store artikler.

Gunnes redigerte også tre bind av Regesta Norvegica, med sammendrag av alle kjente dokumentarkilder til norsk historie i periodene 822–1263 og 1320–50. Han utgav flere populærvitenskapelige arbeider, bl.a. Rikssamling og kristning (bind 2 i Cappelens norgeshistorie, 1976) og Religioner på marsj (bind 4 i Aschehougs verdenshistorie, 1983), og sammen med John Willem Gran og Lars Roar Langslet redigerte han den historiske antologien Den katolske kirke i Norge (1993). Endelig var han aktiv som oversetter, og 1977 fikk han Bastian-prisen for sin oversettelse av I. B. Singers Den usette. 1968 utgav han en oversettelse av Det nye testamente, som er kommet i flere opplag.

Selv om Erik Gunnes' orientering var en annen enn de rådende retninger i det norske historikermiljøet i 1970- og 1980-årene, stod han ikke i opposisjon til dem, men betraktet seg mer som en brobygger og formidler. Han deltok ikke i institusjonsbygging og universitetspolitikk og dannet ikke noen skole. Gjennom sin forskning om kirke- og kulturhistorie kom han likevel til å foregripe tendenser i faget som kom til å stå sentralt hos den nye generasjon historikere i 1990-årene.

Verker

  • Overs. Det nye testamente, 1968
  • Kongens ære. Kongemakt og kirke i En tale mot biskopene, dr.avh., 1971
  • Rikssamling og kristning 800–1177, bd. 2 av CNH,1976 (3. utg. 1995)
  • overs. I. B. Singer: Den usette, 1976
  • RN, bd. 4: 1320–1336 (sm.m. H. Kjellberg), 1979, bd. 5: 1337–1350, 1979, bd. 1: 822–1263, 1989
  • Religioner på marsj. 500–1000, bd. 4 av K. Helle (red.): Aschehougs verdenshistorie, 1983 (ny utg. 2000, sv. utg. 2000)
  • Klosterliv i Vesten. Augustins regel, Benedikts regel, overs. og innledning ved E. Gunnes, 1986
  • Den katolske kirke i Norge. Fra kristningen til idag (red. sm.m. J. W. Gran og L. R. Langslet), 1993
  • Erkebiskop Øystein. Statsmann og kirkebygger, 1996