Faktaboks

Birgitte Kaas
Birgitte Christine Kaas
Født
2. oktober 1682, Elingård i Onsøy, Østfold
Død
14. august 1761, Elingård i Onsøy, begr. i Jens Bjelkes gravkapell ved Onsøy kirke
Virke
Salmedikter
Familie
Foreldre: Stiftamtmann Hans Kaas til Hastrup (1657–1700) og Sophie Amalie Bjelke (1650–1703). Gift 3.11.1713 med generalløytnant Henrik Jørgen Huitfeldt (9.9.1674–16.5.1751; se NBL1, bd. 6), sønn av oberst Tønne Huitfeldt (1625–77) og Sophie Amalie Rosenkrantz (1649–1711). Datterdatter av Henrik Bjelke (1615–83); søster av Henrik Bjelke Kaas (1686–1773; se NBL1, bd. 7); farfars farmor til Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas (1834–1905); farfars kusine til Frederik Julius Kaas (1758–1827).

Birgitte Christine Kaas var en av 1700-tallets fargerike kvinneskikkelser. Hun var en sen representant for den gamle norske adel og kjent som en stolt og myndig frue. Mest kjent er hun som en av de tidlige kvinnelige diktere og oversettere, og hennes salmeoversettelser har vært i bruk i lang tid.

Det er ikke mye vi vet om Birgitte Kaas' oppvekst, men hun var bare 18 år gammel da faren døde, og hun skal ha vært i huset hos grevinne von Schindel, kong Frederik 4s elskerinne. Hun og hennes mann eide herregårdene Elingård, Kjølberg og Sande i Østfold med betydelig leilendingsgods, sagbruk m.m. Hun styrte godsene mens mannen var bortreist i militært ærend; hun var en myndig frue som holdt strengt på formene og var kjent under tilnavnet “general Birte”. Familien bodde vanligvis på Elingård, hvor det ble ført et flott hus, men økonomien var mindre god, enten dette skyldtes dårlig forvaltning eller de problemer den gamle adelen hadde med å tilpasse seg endrede rammevilkår.

Elingård ble ødelagt av brann 1746, og familien bodde på Kjølberg mens det ble oppført ny hovedbygning på Elingård. Bygningen, som fremdeles står, var innflyttingsklar 1749, og over døren til huset fantes det et vers av Birgitte Kaas, som lød: “Tag, o Gud! I Varetægt/Ellinggaard og vores Slægt,/Og lad al Lyksalighed/Stedse følge dennem med!” Hennes fromme ønsker ble ikke oppfylt, da Sande måtte selges kort tid etter ektemannens død. Den eldste sønnen, Valentin V. H. Huitfeldt, overtok Elingård, mens Christopher C. Huitfeldt fikk Kjølberg. Sistnevnte var ved sin død 1759 insolvent, og dette medførte en sterk tapping av slektens formue. Valentin Huitfeldt måtte selge Elingård 1778, 17 år etter morens død.

I ettertid er Birgitte Kaas best kjent som oversetter av salmer. Hun diktet dessuten selv, men denne del av forfatterskapet, samt hennes store boksamling, gikk tapt da Elingård brant. Biskop Deichman sa at hun var et kløktig hode, munter og beleven og at “[...] hendes fleste Compositioner bestod i artige Sangviser eller Arier og andre klygtige indfald”.

Christian 6 besøkte Norge 1733 sammen med bl.a. sin svigermor, markgrevinnen av Brandenburg-Kulmbach, som oppfordret Birgitte Kaas til å bruke sin poetiske gave på en gudelig måte. Dette inspirerte henne til å gi ut en salmeoversettelse året etter. Boken, som inneholder 28 salmer, bærer tittelen Nogle aandelige Psalmer. Overs. af det Tydske Sprog paa Dansk af den, Som inderlig begiærer at have udi sit Hierte Bestandig Christi Kierlighed. Boken er utgitt anonymt, men de tre siste ordene inneholder oversetterens initialer som første bokstav. Salmene er skjønnsomt utvalgt, og oversettelsen viser at Kaas, uten å være bundet av ordene, ikke avviker fra originalteksten. Den mest kjente salmen hun oversatte, er Sørg, o kjære Fader, du. Salmene er brukt i en rekke senere salmebøker, bl.a. Pontoppidans, Guldbergs og Landstads.

Sammen med sin mann opprettet Birgitte Kaas 1716 et fattighus, Elingårds Hospital, på Nordre Kolberg i Onsøy. Her fikk seks fattige husrom og understøttelse. Stiftelsens kapital utgjorde 230 riksdaler 1728.

Birgitte Christine Kaas ble sammen med sin mann gravlagt i Jens Bjelkes gravkapell. Kapellet ble gjort om til sakristi 1822, og de 24 kistene ble nedsatt på kirkegården. 1994 ble stedet påvist, og 1996 ble det avduket en minneplate over de gravlagte.

Verker

 • Nogle aandelige Psalmer. Overs. af det Tydske Sprog paa Dansk af den, Som inderlig begiærer at have udi sit Hierte Bestandig Christi Kierlighed, København 1734

Kilder og litteratur

 • DAA 1887 og 1917
 • S. Tunold: biografi i NBL1, bd. 7, 1936
 • A. Coldevin: Norske storgårder, bd. 1, 1950
 • L. T. Bøe: “Fru Birgittes gave”, i Varden 1995 (Onsøy Historielags årsskrift), Fredrikstad 1995
 • T. Forsberg: “Gravkapellet ved Onsøy gamle kirke”, i Varden 1996, Fredrikstad 1996
 • d.s.: “Minneplaten”, sst.
 • T. Schou: Onsøys historie, bd. 4, Fredrikstad 1999

Portretter m.m.

  Kunstneriske portretter

 • Maleri (brystbilde) av ukjent kunstner, u.å.; Elingård museum, Onsøy
 • Maleri (brystbilde) av ukjent kunstner, u.å.; p.e