Faktaboks

Bertha Hansen
Født
1. januar 1870, Christiania
Død
2. august 1963, Oslo
Virke
Frelsesoffiser
Familie
Foreldre: Maskinist Marthin Hansen (f. 1841) og Inger Marie Andersen (f. 1840). Ugift.

Bertha Hansen var den første norske offiser i Frelsesarmeen. Hun var en betydelig personlighet som måtte ta mange tunge tak i en livskraftig organisasjons begynnerfase.

Hun vokste opp i Kristiania, der faren var fyrbøter, senere maskinist ved meieribolaget. Hun kom tidlig med i Frelsesarmeen, som soldat i 1. Kristiania Korps.

6. april 1888 viet 18 år gamle Bertha Hansen sitt liv til Frelsesarmeen og fikk sin første post på Kongsberg fire dager senere. I et innlegg i Krigsropet under overskriften Nytt fra vår norske krig, skrev hun: “Kongsberg skal føres til Salighetens kilder. Amen!”

Bertha Hansen forble blant “stridskvinnene” i mer enn 42 år og ble pensjonert i april 1930. I alt innehadde hun 29 ulike stillinger over nesten hele landet. Hun ble kaptein 1889 og gikk deretter gradene til hun ble oberstløytnant 1922. 1899 kom hun til Frelsesarmeens hovedkvarter i Kristiania som sekretær for sjefsekretæren, men allerede året etter var hun å finne som assistent ved armeens krigsskole. Etter et kort opphold utenbys var hun 1902 tilbake ved hovedkvarteret og fra 1907 ved Krigsskolen som assistent med spesielt ansvar for kvinnelige kadetter. Fra 1911 var hun tilknyttet hovedkvarterets finansdepartement til hun 1920 ble nasjonal ungdomssekretær. 1924 ble hun divisjonssjef for Frelsesarmeens Vestre divisjon med kontor i Stavanger. 1927–30 var hun assisterende feltsekretær ved hovedkvarteret i Oslo.

Sommer som vinter foregikk mye av Frelsesarmeens arbeid på gaten. Soldater og offiserer bar uniformer og ble til å begynne med sett på som en merkverdighet. De talte og sang friske sanger. De samlet inn penger, solgte Krigsropet og snakket med folk. De drev kort og godt det Frelsesarmeen kaller “frelseskrig”, da som nå. Men det gikk ikke like lett alle steder. I en forordning av 22. oktober 1701 heter det bl.a.: “Hvo Natt eller Dag med draget Sværd gaar grasat Gange eller nogen Fortræd på Gadene forøver, skal han enten de er beskjænkede eller ei, lade arrestere og siden med mulkt eller andre måter likesom forseelsen er til, efter Politirættens sigelse lade avstraffe […].”

Med dette som lovhjemmel ble daværende kaptein Bertha Hansen og hennes assistent ved Frelsesarmeens korps i Kragerø arrestert 17. september 1889 og brakt for retten for “om Aftenen at have forvoldt Gadeuorden i og ved Frelsesarmeens Locale […]”. Dommen lød på fem dagers fengsel. Kapteinen har selv fortalt at hun tross alt følte seg vel til mote i cellen, men at hun var plaget av tanken på hvordan hennes hederlige foreldre ville ta det hele. “I den fæle fyllearresten som vi hadde hjulpet så mange ut av, der måtte jeg ligge på gulvet, og jeg som alltid har vært så mørkeredd,” sa hun.

Bertha Hansen var aktiv i en tid da Frelsesarmeen hadde få medlemmer og mindre enn en håndfull offiserer. Armeen trengte så visst enere for å stable virksomheten på bena, og Bertha Hansen hadde “et varmt hjerte og en logisk hjerne” og et uvurderlig organisasjonstalent.

Bertha Hansen døde 1963 og er gravlagt på Frelsesarmeens gravsted på Vestre Gravlund i Oslo.

Kilder og litteratur

  • Frelsesarmeens offisersrulle
  • C. Norum: Med kjærlighetens våpen, 1987
  • I. Pedersen: “Norges første frelsesoffiser”, i C. Norum (red.): Med en stjerne i hjertet, 1991