Luftforsvaret

Luftforsvaret, den yngste av de tre forsvarsgrenene; omfatter flyvåpenet og luftvernartilleriet. Luftforsvarets oppgaver i fred er overvåking, varsling og kontroll av luftrommet over norsk territorium og tilstøtende områder, hevdelse av suverenitet over norsk område, myndighetsutøvelse over norsk kontinentalsokkel og over sjøområder som berøres av sjøgrense og fiskerisone, og rekognosering over territorialfarvann og tilstøtende havområder.. Hele artikkelen